X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25641
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Joanna Ośka
nauczyciel matematyki, zajęć technicznych
w Zespole Szkół Miejskich
w Golubiu-Dobrzyniu

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

TABELA:
*Planowane działania
*Formy realizacji(Termin realizacji)
*Potwierdzenie realizacji

A)ZADANIA ORGANIZACYJNE

1.
*Planowane działania
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli
pozwalającą ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

*Formy realizacji(Termin realizacji)
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu
zawodowego nauczycieli: ustawy, rozporządzenia.(Wrzesień2014)

Analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
publikowanych w Internecie i innych źródłach.

Opracowanie planu zawodowego.(Wrzesień2014)

Udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego na stopień
nauczyciela dyplomowanego.(Okres stażu)

*Potwierdzenie realizacji
Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Znajomość procedur awansu zawodowego nauczycieli.

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

2.
*
Kompleksowe zapoznanie się z organizacją pracy w szkole i jej
funkcjonowaniem we wszystkich obszarach działania.

*
Systematyczna analiza dokumentacji szkoły : Statutu Szkoły,
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Planu Pracy Szkoły.(Okres
stażu)

Udział w opracowaniu, modyfikacji i uaktualnianiu dokumentacji
szkolnej.(Okres stażu)

*
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

3.
*
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

*
Założenie teczki „Awans zawodowy”.
Gromadzenie materiałów i dokumentów mających znaczenie
dla podsumowania dotychczasowej pracy.(Wrzesień2014.Okres
stażu)

*
Teczka „Awans zawodowy”.
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.

4.
*
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
zawodowego.

*
Autorefleksja, analiza.
Przygotowanie sprawozdania i opis realizacji planu rozwoju
zawodowego.(Po zakończeniu stażu)

*
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

B)ZADANIA WYNIKAJACE Z ROZPORZĄDZENIA MEN

B.1) ROZDZIAŁ I
Wymaganie § 8 ust. 2 pkt 1 – Uzyskanie pozytywnych efektów
pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.
*
Praca w Zespole Przedmiotowym.

*
Realizowanie planu pracy.

Spotkania z metodykiem matematyki i zajęć technicznych.

Analizowanie na bieżąco przepisów prawa oświatowego.(Cały okres
stażu)

*
Sprawozdania z pracy zespołu.

2.
*
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym
doskonaleniu zawodowym.

*
Udział w szkoleniach metodycznych, kursach, warsztatach i konferencjach.

Udział w szkolnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.(Okres stażu)

*
Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach.

3.
*
Uaktualnianie własnej wiedzy metodycznej i merytorycznej oraz rozbudowanie
własnego warsztatu pracy.

*
Systematyczne studiowanie literatury, prasy branżowej i fachowej oraz ogólno-
pedagogicznej.

Stała analiza nowości wydawniczych i prawa oświatowego poprzez zasoby
biblioteczne i internetowe.(Okres stażu)

*
Wykaz literatury.

4.
*
Analizowanie zmian w przepisach dotyczących sprawdzianu szóstoklasistów i
egzaminu gimnazjalnego oraz zmian w przepisach ruchu drogowego.

*
Szkolenia oraz analiza materiałów dostępnych w Internecie.(Okres stażu)

*
Zaświadczenia, linki.

5.
*
Konstruowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z Zajęć Technicznych.

*
Opracowanie dokumentu(Rok szkolny2014/2015)

*
Przedmiotowy System Oceniania z Zajęć Technicznych.

6.
*
Prowadzenie zajęć dla dzieci szczególnie utalentowanych.

*
Prowadzenie zajęć dodatkowych.(Okres stażu)

*
Dokumentacja zajęć.

7.
*
Współorganizowanie imprez i konkursów promujących szkołę.

*
Organizowanie wspólnie z innymi nauczycielami konkursów matematycznych
oraz konkursu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.(Okres stażu)

*
Regulaminy, sprawozdania, zdjęcia, dokumenty poświadczające.

8.
*
Poszerzenie biblioteczki przedmiotowo-metodycznej.

*
Gromadzenie materiałów metodycznych, książek, czasopism, ciekawych
zbiorów zadań, opracowań.(Okres stażu)

*
Wykaz posiadanych zbiorów książek, notatki potwierdzające ich
wykorzystanie.

9.
*
Współpraca z rodzicami.

*
Zajęcia otwarte dla rodziców.
Zebrania z rodzicami.
Rozmowy indywidualne.(Okres stażu)

*
Scenariusze zajęć, ankiety.

10.
*
Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

*
Rozmowy z uczniami, rodzicami.
Przeprowadzanie ankiet.(Okres stażu)

*
Ankiety, sprawozdania z działań.

11.
*
Wykonywanie pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki i zajęć
technicznych.

*
Wykonywanie modeli figur przestrzennych i znaków drogowych pionowych,
plansz matematycznych, albumów.(Okres stażu)

*
Wykaz wykonanych pomocy dydaktycznych, zdjęcia.

12.
*
Współpraca z instytucjami pomagającymi uczniom.

*
Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym, Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną.(Okres stażu)

*
Poświadczenia współpracy.

B.2) ROZDZIAŁ II
Wymaganie § 8 ust. 2 pkt 2 – Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1.
*
Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym.

*
Praca z wykorzystywaniem dziennika elektronicznego Vulcan.

Śledzenie aktualności na portalach internetowych.

Wykorzystanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności
związanych z nauczaniem z innymi nauczycielami.(Okres stażu)

*
Wykaz stron internetowych.

2.
*
Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy.

*
Wykorzystywanie programów graficznych, encyklopedii multimedialnych do
opracowywania sprawozdań, tworzenia pomocy dydaktycznych, np. dyplomów.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu matematyki, zajęć
technicznych, ruchu drogowego.(Okres stażu)

Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym
nauczyciela z użyciem dostępnego oprogramowania komputerowego.(Cały okres stażu)

*
Sprawozdania, przykładowe pomoce dydaktyczne(dyplomy).

Teczka „Awans zawodowy”

B.3)ROZDZIAŁ III
Wymaganie § 8 ust. 2 pkt 3 – Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z
innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla
nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i innych zajęć.

1.
*
Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego.

*
Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego.
(Listopad2014)

*
Wydruk ze strony internetowej.

2.
*
Praca w Zespole Przedmiotowym Matematyki i Nauk Przyrodniczych.

*
Udział w posiedzeniach zespołu. Wymiana doświadczeń i pomysłów. Wspólne opracowywanie
rocznych planów pracy.(Okres stażu)

*
Sprawozdania z realizacji zadań zespołu.

3.
*
Systematyczne uczestniczenie w spotkaniach Wewnątrzszkolnego Systemu Doskonalenia
Nauczycieli.

*
Udział we wszelkich formach wewnętrznego doskonalenia prowadzonych przez kolegów
lub koleżanki.(Okres stażu)

*
Potwierdzenia od osób prowadzących spotkania.

4.
*
Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w Internecie.

*
Umieszczenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Internecie.(2017r.)

*
Adres strony internetowej.

B.4) ROZDZIAŁ IV
Wymaganie § 8 ust. 2 pkt 4 a – Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą
społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.
*
Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem ubiegającym się o uprawnienia do
kierowania rowerem.

*
Opracowanie zagadnień wymaganych do zdobycia karty rowerowej.

Przygotowanie testów z wymaganym zakresem materiału(część teoretyczna).

Przygotowanie placu manewrowego do jazdy rowerem(część praktyczna).(Marzec2016)

*
Potwierdzenie Dyrektora, wydruki testów, zdjęcia placu manewrowego.

2.
*
Opracowanie i wdrożenie programu działań dla uczniów biorących udział w
ogólnopolskim konkursie z ruchu drogowego BRD.

*
Opracowanie zagadnień wymaganych na konkursie.

Przygotowanie i przeprowadzenie testów do części teoretycznej.

Przygotowanie elementów toru przeszkód do części praktycznej konkursu.(2016/2017)

*
Potwierdzenie Dyrektora, przykładowe testy, zdjęcia z toru przeszkód.

B.4.1) Wymaganie § 8 ust. 2 pkt 4 b – Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji
egzaminacyjnej.

1.
*
Praca jako egzaminator egzaminu gimnazjalnego z części matematycznej

*
Sprawdzanie arkuszy egzaminu gimnazjalnego z matematyki.(Maj 2015 ,2016 ,2017)

*
Druki powołania, kopie umowy o dzieło.

B.4.2)Wymaganie § 8 ust. 2 pkt 4 c – Poszerzenie zakresu działań , w szczególności
dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.
*
Organizacja imprez i wycieczek szkolnych.

*
Organizowanie i współorganizowanie jednodniowych i kilkudniowych wycieczek szkolnych.
(Okres stażu)

*
Karty wycieczek, zdjęcia, sprawozdania.

2.
*
Pełnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej podczas imprez organizowanych w klasie i
szkole.

*
Opieka nad dziećmi podczas imprez.(Okres stażu)

*
Potwierdzenie Dyrektora, zdjęcia, sprawozdania.

3.
*
Sporządzenie planu spotkań z rodzicami.

*
Organizacja i przeprowadzanie zebrań z rodzicami.(Okres stażu)

*
Plan spotkań, sprawozdania z zebrań.

4.
*
Współpraca z innymi szkołami oraz organizacjami.

*
Kontakty podczas konkursów matematycznych i technicznych.(Okres stażu)

*
Sprawozdania, zdjęcia, lokalna prasa.

B.5) ROZDZIAŁ V
Wymaganie § 8 ust. 2 pkt 5 – Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania
problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki,
typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
*
Analiza i opis przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych.

*
Dokonanie analizy i opisu oraz przedstawienie rozwiązania, co najmniej dwóch
problemów wychowawczych.(Okres stażu)

*
Opis.

2.
*
Rozpoznawanie problemów i współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie
dzieci i młodzieży.

*
Współpraca z:
-Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
-Urzędem Miasta w Golubiu-Dobrzyniu,
-Gminnym i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
-Sądowymi Kuratorami Rodzinnymi,
-Powiatową Komendą Policji.
(Okres stażu)

*
Zaświadczenia o współpracy.

3.
*
Diagnozowanie potrzeb, definiowanie celów edukacyjnych lub wychowawczych oraz
projektowanie i realizacja zadań związanych z rozwojem szkoły oraz uczniów.

*
Zaplanowanie działań umożliwiających doskonalenie konkretnych zmian w szkole lub
pomoc w rozwiązywaniu określonych problemów ucznia.

Podejmowanie działań umożliwiających realizację zaplanowanych celów.

Dokonanie analizy efektów podjętych działań. (Okres stażu)

*
Opis przypadku, autorefleksja i ewaluacja.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.