X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25633
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
OPRACOWANY NA OKRES STAŻU
OD 1.09.2011 – 31.05.2014r.

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1.12.2004r.
wraz ze zmianami z dn. 14.11.2007r.

Czynności organizacyjne

Lp.
Zadania

Forma realizacji

Termin

Dowody realizacji

1.
Poznanie znowelizowanych przepisów oświatowych oraz procedury awansu zawodowego.
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia) oraz śledzenie zmian w niektórych aktach prawnych
• zbieranie informacji na stronach edukacyjnych w Internecie
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu do dyrektora szkoły
IX 2011r.

cały okres stażu

IX.2011
Notatki, kserokopie.

Notatki.

Przyjęcie wniosku
przez dyrektora.

2.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• sformułowanie własnych celów, form realizacji i sposobów dokumentacji

IX.2011
Poprawnie napisany plan rozwoju zawodowego.

3.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• gromadzenie świadectw, notatek, kserokopii, programów, zdjęć, zaświadczeń, dyplomów
• samoocena, analiza dokonań
• sporządzanie sprawozdań z poszczególnych etapów realizacji planu rozwoju
cały okres stażu

Zaświadczenia, potwierdzenia.

Opracowane materiały.

Scenariusze imprez.

4.
Przygotowanie sprawozdania
z przebiegu stażu.
• autorefleksja, analiza zgromadzonych dokumentów
i dokonanie samooceny pracy za okres stażu.
• sporządzenie opisu realizacji planu rozwojowego
• pozytywna ocena dorobku za okres stażu,
do31.V.2014
Pisemne sprawozdanie.

Ocena dorobku zawodowego.

Załączniki.

5.
Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

• sporządzenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
oraz całej wymaganej dokumentacji
do 31.V.2014
Złożenie wniosku.

Przedłożenie dokumentacji.

§ 8 ust.2. pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Poszerzenie i doskonalenie wiedzy z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, dydaktyki podczas zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia zawodowego Aktywny udział w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (szkoleniach, radach i warsztatach) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły

Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (kursach:
- „Ewaluacja pracy szkoły – badania ankietowe (konstrukcja, analiza)’
- „Gry i zabawy integracyjne”
- „Modele pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
- „Konstruowanie programów autorskich i innowacji pedagogicznych”

Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji cały staż potwierdzenia, zaświadczenia
Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej Ewaluacja miesięcznych planów pracy

Opracowanie i gromadzenie zestawu nowych pomocy dydaktycznych

Poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania i wychowania; organizacja zajęć z ich wykorzystaniem na bieżąco miesięczne plany pracy,

Usprawnienie działań mających na celu modyfikowanie zachowań wychowanków Opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Pracy z Wychowankiem

Opracowanie i wdrożenie Wewnątrzgrupowego Systemu Oceniania cały staż

2011/2012 wzór dokumentacji
Doskonalenie kompetencji wychowawczych Udział w konferencjach szkoleniowych

Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków na bieżąco

cały staż zaświadczenia

dokumentacja wychowawcy
Wzbogacanie pomieszczeń internackich w nowe środki dydaktyczne oraz troska o wystrój i estetykę sypialni i innych pomieszczeń Wykonywanie tablic informacyjnych, tematycznych oraz okazjonalnych

Dekorowanie wnętrz, urozmaicanie pomieszczeń w różne sprzęty cały staż potwierdzenia
Stwarzanie dobrego wizerunku Ośrodka w środowisku Współorganizowanie i organizowanie uroczystości wynikających z kalendarza rocznego planu internatu i miesięcznych planów

Redagowanie i przesyłanie artykułów z uroczystości Ośrodkowych do lokalnej prasy cały staż sprawozdania, notatki ewaluacyjne

notatki, artykuły z uroczystości
Samodzielne poszerzenie wiedzy dotyczącej profilaktyki, uzależnień, promocji zdrowego stylu życia Samodzielne studiowanie i analiza literatury dotyczącej funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami cały staż spis lektur

§ 8 ust.2. pkt.2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Podniesienie wydajności pracy poprzez wykorzystanie komputera do różnych zadań Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie ankiet, dyplomów, scenariuszy, gazetek, podziękowań, zaproszeń

Śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwania ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz wypełnianie formularzy, zgłoszeń na stronach www na bieżąco

cały staż ankiety, scenariusze, dyplomy, zaproszenia, podziękowania

wydruki komputerowe
Dzielenie się, korzystanie z wiedzy i doświadczenia środowiska nauczycielskiego poprzez Internet Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli
za pomocą następujących narzędzi: e-mail, forum dyskusyjne, komunikatory

Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego

Zdobywanie materiałów dydaktycznych poprzez Internet; wykorzystanie narzędzi zaawansowanego wyszukiwania cały staż potwierdzenie

gromadzenie zaktualizowanych rozporządzeń

pomoce dydaktyczne

§ 8 ust.2. pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym wychowawcom, nauczycielom Prowadzenie zajęć otwartych dla wychowawców kontraktowych, mianowanych, słuchaczy oligofrenopedagogiki
Konsultacje z wychowawcami innych grup
Przygotowanie i prezentacja referatu na spotkaniu Zespołu Samokształceniowego na temat Modelu pracy z wychowankiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Współpraca z wychowawcami innych grup w zakresie m.in. przygotowywania uroczystości, wymiany scenariuszy,
Współpraca w organizowaniu uroczystości, konkursów internackich, ośrodkowych
cały staż

na bieżąco

zaświadczenia

wydruk referatu

sprawozdania
Upowszechnienie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy Opublikowanie w portalu internetowym swojego planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie materiałów i artykułów do publikacji związanych z wdrożeniem własnego programu „Promocja zdrowia” cały staż

2013 zaświadczenia, materiały

artykuł

§ 8 ust.2. pkt.4 a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu pracy wychowawcy grupy integracyjnej ukierunkowanego na promocję zdrowia

Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści
Opracowanie programu, zatwierdzenie, wdrożenie, ewaluacja.

2012/2013
własny program „Promocja zdrowia”
regulaminy i scenariusze konkursów.
potwierdzenie dyrektora, scenariusze imprez i uroczystości przedszkolnych.
tematy zajęć warsztatowych, harmonogram zajęć

§ 8 ust.2. pkt.4 b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych,

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej w zakresie egzaminu gimnazjalnego w części języka obcego Złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów,

Zdobycie uprawnień egzaminatora okręgowej komisji edukacyjnej w zakresie egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej.

Praca w zespole egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej – udział w szkoleniach oraz poprawianie prac w trakcie sesji. okres stażu zaświadczenia OKE

§ 8 ust.2. pkt.4 c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Udział w realizacji programu profilaktyki prozdrowotnej

Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach
Współpraca z wychowawcami klas, rodzicami wychowanków, pedagogizacja rodziców
Wyzwalanie w wychowankach poczucia współodpowiedzialności za wizerunek placówki

Uczestnictwo w mierzeniu jakości pracy Ośrodka

Promocja placówki poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem „Kiwanis” Pomoc przy współorganizowaniu tygodnia profilaktyki zdrowa - Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na temat zdrowego odżywiania
Cykl zajęć dla wychowanków z zakresu wychowania fizycznego (ćwiczenia korygujące postawę, praca nad sylwetką ciała, elementy aerobicu)
Powiększanie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki
Samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach
Systematyczne kontakty z wychowawcami klas oraz rodzicami, specjalistami Ośrodka
Przygotowywanie wychowanków do pozaszkolnych konkursów (ofert konkursów: plastycznych, technicznych, których organizatorem jest inna placówka edukacyjna)

Dokonanie ewaluacji internatu

Wystawy prac dzieci podczas uroczystości organizowanych przez „Kiwanis”
Udział w kiermaszach

czerwiec 2012

2012/2013 (jeden semestr zajęcia raz w tygodniu)

na bieżąco

cały staż

okres stażu

okres stażu
2011/2012

okres stażu

zeszyt zajęć

dyplomy, podziękowania, prace wychowanków


ankiety, zgromadzona dokumentacja potrzebna do analizy
zdjęcia

§ 8 ust.2. pkt.4 e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką i pomocą
Współpraca ze Służbą Zdrowia

Aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji
Wykonywanie innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich Zgodnie z potrzebami wychowanków współpraca z MOPR, GOPS-ami, kuratorami sądowymi, Domem Dziecka Współpraca z pielęgniarką i lekarzem w zakresie edukacji prozdrowotnej (kontakty telefoniczne, wizyty wymagające bezpośredniego kontaktu z lekarzem, obecność pielęgniarki na zajęciach zgodnie z założeniami planu miesięcznego)
Współpraca z pogotowiem w sytuacjach szczególnych problemów zdrowotnych
Udział w akcjach i przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje samorządowe, np.: Sprzątanie Świata, konkursy zewnętrzne itp.

rozpowszechnianie zdrowego stylu życia w społeczności uczniowskiej i środowiskowej poprzez wdrażanie programu „Promocja zdrowia”

uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury
i wypoczynku, spotkaniach edukacyjnych, wycieczkach wyjazdowych i pieszych

organizowanie wycieczek poznawczych, tematycznych, jaki i rekreacyjnych okres stażu

okres stażu

według harmonogramu organizatora, według potrzeb, cały okres stażu

2012/2013 2013/2014

okres stażu

zapisy w dzienniku

notatki w dzienniku notatki w zeszycie obserwacji.

scenariusze zajęć, zdjęcia,

karty wycieczek

§ 8 ust.2. pkt 5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Diagnoza wybranych przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych

Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych
i innych z uwzględnieniem specyfiki szkoły
Identyfikacja problemu, geneza i dynamika zjawiska, znaczenie problemu, prognoza, propozycje rozwiązań, wdrażanie oddziaływań, efekty oddziaływań.
Sporządzenie planu pracy wychowawczej ujmującego zapoznanie z sytuacją rodzinną wychowanka, wyznaczenie celu działań oraz wytycznych zmierzających do rozwiązania problemu

rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez stały kontakt z innymi nauczycielami oraz rodzicami
pogadanki grupowe, rozmowy indywidualne z wychowankiem, realizowanie treści zawartych w planie rocznym internatu
wykorzystywanie materiałów z odbytych szkoleń, udział w profilaktyce uzależnień.
Zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami

okres stażu

okres stażu opis analizy przypadku

plan pracy wychowawczej

opis potwierdzenie spotkań

sprawozdania, informacje, wnioski ze spotkań

Plan może być modyfikowany i zmieniany. Realizacja niektórych założeń jest niezależna ode mnie (np. formy doskonalenia) i będę je realizować w miarę możliwości. Zastrzegam sobie możliwość organizowania i prowadzenia innych zadań, których realizacja wynikać będzie z bieżących potrzeb i warunków szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.