X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25623

Aneks Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Opracowała: mgr Ewa Anna Nowak
Stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy (02 lipiec 2008 r)
Zajmowane stanowisko: nauczyciel - terapeuta
Opiekun stażu: mgr Joanna Wójcik
Miejsce odbywania stażu: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Tęcza” Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Toruniu
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy
Wykształcenie: Studia magisterskie na UMK Toruń – oligofrenopedagogika
Studia podyplomowe WSHiE we Włocławku - Filologia polska i projektowanie ścieżek edukacyjnych
Studia podyplomowe na GWSHE „Milenium” – wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Podstawa prawna:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami ( z dnia 15 lipca 2004)
• Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239)

Wymagania do realizacji zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r.
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

L.P. Zadania do wykonania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1 Współpraca z opiekunem stażu 1. Zawarcie kontraktu

2. Ustalenie spotkań z opiekunem stażu

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych terapeutów, logopedy, neurologopedy, psychologa

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych terapeutów

5. Ewaluacja metod pracy.,
dokonywanie modyfikacji, korekt Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, analizowanie efektów własnej pracy i dokonywanie na ich podstawie ewaluacji.

6. Złożenie arkusza monitorowania stopnia realizacji Planu Rozwoju zawodowego

7. Złożenie sprawozdania końcowego z realizacji zadań z Planu Rozwoju Zawodowego
Wrzesień 2012

2 spotkania w semestrze

2 razy w semestrze

2 razy w semestrze

Cały okres stażu

Koniec I semestru 2012/2013 (luty 2013)
Koniec II semestru 2012/2013 (czerwiec 2013)

Koniec I semestru 2013/2014 (luty 2014)
Koniec II semestru 2013/2014 (czerwiec 2014)

Koniec I semestru 2014/2015 (luty 2015)
Koniec II semestru 2014/2015 (czerwiec 2015)
Kontrakt

Kontrakt

Scenariusz

Scenariusz

Aneksy do IPET-ów

Arkusz monitorowania stopnia realizacji zadań z Planu Rozwoju Zawodowego przez nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie
2 Wzbogacenie własnego warsztatu pracy, budowanie bazy pomocy dydaktycznych, dobieranie różnorodnych form i metod pracy
1. Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla swoich wychowanków oraz aneksów do tych programów

2. Opracowywanie pomocy dydaktycznych do Planów Aktywności swoich wychowanków

3. Analiza i wybór programów nauczania na dany etap edukacyjny

4. Tworzenie Indywidualnych Programów WWR dla przydzielonych podopiecznych

5. Opracowanie bazy pomocy dydaktycznych oraz zadań dla dzieci objętych zajęciami wwr

6. Opracowanie autorskiego programu kółka plastycznego dla chętnych uczniów ORW „Tęcza” Raz w roku

Cały okres stażu

Na początku każdego roku szkolnego

Luty 2013
Październik 2013
Październik 2014

Marzec 2013
Listopad 2013
Listopad 2014

Wrzesień 2013
Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, aneksy

Pomoce

Wpis w dzienniku

Indywidualny program wwr

pomoce

Program koła

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1 Udział i uczestniczenie w posiedzeniach zespołów wychowawczych do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanka
1. Aktywny udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanka
Cały okres stażu Protokół z posiedzenia zespołu wychowawczego
2 Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z funkcji wychowawcy 1. Konsultacje z rodzicami wychowanków

2. Rozmowy telefoniczne lub konsultacje z rodzicami wychowanków

3. Wizyty domowe w domu rodzinnym wychowanków Raz w miesiącu

W razie potrzeby

Raz w roku oraz w razie potrzeby na prośbę rodzica Wpis w dzienniku lekcyjnym
Wpis w dzienniku lekcyjnym

Protokół z wizyty domowej
3 Promowanie osiągnięć, umiejętności, zainteresowań uczniów w środowisku szkolnym, lokalnym 1. Zorganizowanie kiermaszu kartek świątecznych i innych ozdób wykonanych przez dzieci z Ośrodka

2. Organizacja wycieczek dla dzieci z Ośrodka
• Wyjścia z wychowankami do parku w rożnych porach roku w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie

• Wyjście do ZOO

• Wyjście do muzeum Cały okres stażu w okresie Świąt Bożego Narodzenia lub Świąt Wielkanocnych

Październik 2012, 2013,
Kwiecień 2013, 2014
Czerwiec 2013, 2014

Maj 2013

Rok szkolny 2012/2013 Zdjęcia

Wpis w dzienniku zajęć, scenariusz

Scenariusz

Harmonogram wyjścia
4 Współorganizowanie imprez okolicznościowych w ośrodku „Tęcza”
1. Przygotowanie scenariusza przedstawienia jasełkowego

2. Przygotowanie ślubowania dla uczniów realizujących obowiązek szkolny

3. Pomoc w przygotowaniu przedstawienia z okazji Dnia Matki i Ojca

4. Pomoc w przygotowaniu Dnia Dziecka Grudzień 2012

Październik 2013

Maj 2014

Maj 2014 Scenariusz

Scenariusz

Scenariusz

Scenariusz
5 Diagnoza potrzeb, zainteresowań i oczekiwań wychowanków oraz ich sytuacji rodzinnej

1. Zapoznanie się z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej swoich wychowanków
• Zapoznanie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych

2. Rozmowy z rodzicami wychowanków w celu oceny sytuacji wychowanków, poznanie środowiska lokalnego wychowanków, uwzględnienie w pracy terapeutycznej potrzeb rozwojowych wychowanków
Na początku każdego roku szkolnego , przed napisaniem Indywidualnego Programy Edukacyjno – Terapeutycznego

Raz w miesiącu Notatki własne

Wpis w dzienniku lekcyjnym
6 Praca w ośrodkowych komisjach 1. Praca w komisji do spraw integracji w ramach realizacji programu „Razem”
• Stworzenie regulaminu
• Określenie celu i zadań integracji
• Określenie na jakich zasadach włączamy dzieci do integracji

2. Praca w komisji
• Stworzenie Arkusza Oceny Postępów Wychowanka realizującego obowiązek szkolny /podstawę programową/ii etap edukacyjny Listopad/ grudzień 2012

Wrzesień 2014 Regulamin, harmonogram

Arkusz Oceny....
7 Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi placówkę 1. Współpraca ze Szkołą Leśną na Barbarce w Toruniu
• Stworzenie uczniom Ośrodka warunków do bezpośredniego i wielozmysłowego obserwowania środowiska przyrodniczego poprzez udział w spotkaniach edukacyjnych i imprezach organizowanych w Szkole Leśnej na Barbarce

2. Współorganizacja akcji „Dziecko autystyczne u stomatologa”
• Nawiązanie współpracy ze szkolnym stomatologiem
• Opis etapów wizyty u stomatologa, zapoznanie z nim terapeutów
• Ustalenie terminów wizyt wychowanków w gabinecie stomatologa Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2013/2014 Zaświadczenia

Scenariusz, harmonogram

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1 Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w swojej pracy
1. Dokumentowanie przebiegu stażu

2. Prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej

3. Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych dla swoich wychowanków

4. Wykorzystywanie Internetu m.in. jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym

5. Korzystanie z portali internetowych

6. Umieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego na stronach WWW

7. Stworzenie prezentacji multimedialnej Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Grudzień 2012

Maj 2015
Plan rozwoju, sprawozdanie, scenariusze,

Dokumenty w formie elektronicznej

Pomoce

Wykaz stron www

Wykaz stron www

Adres stron www

Prezentacja multimedialne

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1 Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej 1. Wykorzystywanie wiedzy z wybranych zagadnień z psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych
• Budowanie własnego warsztatu pracy, pomocy dydaktycznych

2. Śledzenie nowości wydawniczych Cały okres stażu

Cały okres stażu

notatki
2 Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego
1. Kontynuacja rozpoczętych studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja Wczesnoszkolna”

2. Kontynuacja rozpoczętych studiów podyplomowych na kierunku „Wychowanie Przedszkolne”

3. Rozpoczęcie studiów podyplomowych na kierunku „Wczesne Wspomaganie Rozwoju „

4. Rozpoczęcie studiów podyplomowych na kierunku „Wspomaganie Rozwoju i Edukacja Dziecka z Autyzmem”

5. Udział w Wewnątrz Ośrodkowym Doskonaleniu Nauczycieli „Terapia integracji sensorycznej”

Wrzesień-grudzień 2012

Wrzesień-grudzień 2012

Rok szkolny 2012-2013

Rok szkolny 2013/2014

Grudzień 2013 Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Zaświadczenie
§ 7 ust. 2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1 Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
1. Napisanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

2. Opracowanie projektu planu awansu rozwoju zawodowego

3. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami ( z dnia 15 lipca 2004)

• Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli

4. Złożenie Planu Rozwoju Zawodowego Dyrektorowi Ośrodka „Tęcza”

Wrzesień 2012

Wrzesień 2012

Na początku stażu i w razie potrzeby korzystania z przepisów

Wrzesień 2012
` Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans

Gromadzenie rozporządzeń, artykułów, notatki własne

Zatwierdzenie przez Dyrektora planu rozwoju zawodowego
2 Analizowanie dokumentacji obowiązującej w Ośrodku „ Tęcza”: Statut, Regulamin pracy, Przepisy bhp
1. Przeczytanie obowiązującej dokumentacji, analiza, stosowanie w praktyce. Zapoznawanie się na bieżąco z zarządzeniami dyrektora Ośrodka Cały okres stażu Wpisy na bieżąco, zapoznawanie się z zarządzeniami, podpisy pod zarządzeniami po zapoznaniu się z dokumentami

Zatwierdzam do realizacji: opracowała mgr Ewa Anna Nowak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.