X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25620
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Szczęch
Placówka oświatowa: Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi im. Jana Brzechwy w Kłodzku
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014 – 31.05.2017 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Halina Łajs
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Agnieszka Kozińska

Cele podjętego stażu:
- uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
- pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
- poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty
Nauczyciela – przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż;
- umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania
ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
- umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
- umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu
oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem
realizowanych przez nauczyciela zadań;
- umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji

§ 7. ust1. pkt1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły (przedszkola) związanych z realizacją zadań dydaktyczno, wychowawczo, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły (przedszkola) i środowiska lokalnego.

1.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej i współpraca z gronem pedagogiczny
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- Opracowanie referatu na RP szkoleniową

Udział w opracowywaniu obowiązującej dokumentacji przedszkolnej na dany rok szkolny:
- wspólnie z zespołem nauczycielskim tworzenie zadań rocznego planu pracy placówki

Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
- Jasełka
- Mikołajki
- Zabawa karnawałowa
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Mamy i Taty
- Dzień dziecka
Współpraca podczas organizowania różnorodnych imprez na terenie grupy i przedszkola.

Współpraca podczas organizacji Festynu Rodzinnego

Zorganizowanie konkursu wewnątrz przedszkolnego, wykonanie stroików, ozdób świątecznych na kiermasz przedszkolny

Dzielenie się materiałami oraz zdobytą wiedzą z gronem pedagogicznym

Współpraca z instytucjami i specjalistami (PPP, PCPR, Logopeda, itd.)

Współpraca ze Szkołą muzyczną

1- 2 razy w semestrze oraz według potrzeb

Według harmonogramu

Według harmonogramu

Według harmonogramu

Według harmonogramu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Lista obecności

Scenariusze, zdjęcia potwierdzenia dyrektora

Potwierdzenia dyrektora, zdjęcia

Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie współpracy

Potwierdzenie dyrektora

Zdjęcia

2.
Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu
Prowadzenie strony internetowej przedszkola BIP

Lider Zespołu Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej
Cały okres stażu

Potwierdzenie dyrektora, adres
strony

3.
Współpraca z rodzicami
Organizowanie zebrań grupowych

Pedagogizacja rodziców

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

Rozmowy indywidualne wg potrzeb rodziców

Włączanie rodziców do aktywnego udziału w całokształcie pracy przedszkola i grupy

Według harmonogramu

Według harmonogramu

Według harmonogramu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Lista obecności rodziców, protokoły

Referaty

Przykładowe konspekty, zdjęcia, lista obecności

Plan współpracy z rodzicami

Potwierdzenie dyrektora i opiekuna stażu

§7 ust. 1 pkt2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Uczestnictwo w :
- radach szkoleniowych
- kursach
- szkoleniach
- warsztatach

Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu (WDN)

Udział w pracach zespołu samokształceniowego, wychowawczego przedszkola, Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej

Udział w warsztatach metodycznych, wykładach, konferencjach organizowanych

Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez Wydawnictwa Szkolne
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Zaświadczenie, potwierdzenie

Potwierdzenie obecności, własne notatki

Potwierdzenie

Zaświadczenia

Zaświadczenia

2.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Gromadzenie materiałów dydaktycznych oraz dekoracji

Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, nowości wydawniczych

Odwiedzanie stron internetowych

Poszukiwanie i realizowanie nowatorskich metod pracy dydaktycznej np:
- metoda ruchu wg W. Sherborn
- bajko terapia
- pedagogika zabawy
- Metoda dobrego startu
- zabawy wg "KLANZY"
- Orfa i Labana

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Zbiór pomocy dydaktycznych

Notatki

Gromadzenie wydrukowanego materiału, notatki

Przykładowe konspekty, zdjęcia, notatki

§ 7. ust 1. pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

1.
Poznanie przepisów prawa oświatowego
Analiza dokumentacji.
Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego

Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących w/w temat

Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego

Poznawanie przepisów dotyczących pomocy, edukacji i różnych form wspomagania rodzin dzieci niepełnosprawnych oraz pochodzących z odrębnej grupy etnicznej (Romskiej)

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według harmonogramu

Cały okres stażu

Systematycznie
Zbiór dokumentacji, notatki

Zbiór dokumentacji, notatki

Lista obecności

Notatki

§ 7. ust .2 pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego:
- Rozporządzenie MEN z dnia 01. grudnia 2004r.
- Karta Nauczyciela
- Ustawa z dnia 26. stycznia 1982r
- inne dostępne materiały
- śledzenie stron internetowych

Cały okres stażu
Plan rozwoju zawodowego, notatki

2.
Współpraca z opiekunem stażu
Złożenie wnioski o rozpoczęcie stażu

Zawarcie kontraktu i omówienie planu współpracy

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć ich analiza

Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

Wrzesień 2014

Wrzesień 2014

Wrzesień 2014

Wrzesień 2014
Według harmonogramu

Według harmonogramu

Wniosek

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Grafik spotkań
Przykładowe scenariusze zajęć, potwierdzenie przez opiekuna, zdjęcia

Zdjęcia
przykładowe scenariusze zajęć,

Notatki

3.
Współpraca z innymi nauczycielami

Prowadzenie zajęć w obecności innych nauczycieli– opracowanie konspektów zajęć

Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Według harmonogramu

Według Harmonogramu
Scenariusz zajęć

Notatki

4.
Współpraca z dyrektorem

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora – konsultacje, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza
Według potrzeb dyrektora
Scenariusz zajęć

5.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dziennik zajęć)

Sprawdzenie osiągnięć dzieci za pomocą arkusza obserwacji

Przygotowywanie miesięcznych planów pracy

Systematycznie

1-2 razy w semestrze

Raz w miesiącu
Dziennik zajęć

Arkusz obserwacji

Plan pracy

6.
Publikacja własnych prac
Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej (portal dla nauczycieli)

październik 2014

Adres strony internetowej

§ 7. ust 2. pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwoju ucznia, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.
Poznanie sytuacji wychowanków
- obserwacja dzieci
- rozmowy z dziećmi
- zebrania z rodzicami
- rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowań i potrzeb rodziców

Cały okres stażu
Notatki, karty obserwacji, podsumowanie półrocza, lista obecności z zebrań

2.
Przygotowanie uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek dla dzieci
Współorganizowanie dla dzieci wycieczek po najbliższej okolicy np. biblioteka, policja, straż pożarna

Współorganizowanie wycieczek do dalszego środowiska przyrodniczego i społecznego

Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych, festynów

Eksponowanie twórczości dzieci z grupy
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Sprawozdanie, zdjęcia

Karta wycieczki, zdjęcia

Potwierdzenie współpracy

Potwierdzenie

3.
Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
Korzystanie z doświadczenia psychologów, pedagogów i logopedy

Według potrzeb przez cały okres stażu
Notatki

4.
Nawiązanie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola
Zorganizowanie spotkania z policjantem ruchu drogowego w celu poznania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz kontrola pojazdów przed wyjazdami dzieci na wycieczki autokarowe

Udział w pokazach organizowanych przez strażaków

Udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych
Według harmonogramu

Według harmonogramu

Według harmonogramu
Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia

5.
Promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach
Przygotowanie dzieci do konkursów

Cały okres stażu
Dyplomy, podziękowania

§ 7. ust 2. pkt 3. Umiejętność wykorzysta¬nia w swojej pracy tech¬nologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Korzystanie z umiejętności obsługi komputera, jako narzędzia pracy w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, scenariuszy, planów miesięcznych, różnego rodzaju dokumentów, zaproszeń, prezentacji multimedialnych

Przygotowanie pomocy dydaktycznych, planów, scenariuszy, zaproszeń

Strony internetowe: chomikuj, wymiennik, edukacja.edux, publikacje.edu, itp
Cały okres stażu
Pomoce dydaktyczne, plany, scenariusze, zaproszenia

2.
Opracowanie dokumentacji Planu rozwoju zawodowego

Przygotowanie Planu rozwoju zawodowego

Wrzesień 2014
Plan rozwoju zawodowego

3.
Wykorzystanie internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami

Umieszczenie scenariuszy zajęć oraz artykułów na stronie internetowych portali dla nauczycieli
Według potrzeb
Adres strony internetowej

4.

Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji środków audiowizualnych
Wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (Telewizor, radio, DVD)

Cały okres stażu
Scenariusze, zdjęcia
5. Przeglądanie stron internetowych Uczestnictwo w forach, przeglądanie publikacji, czasopism, usystematyzowanie wiedzy Systematycznie Notatki, wydruki

§ 7. ust 2. pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.
Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

Udział w :
- konferencjach
- warsztatach
- szkoleniach
Cały okres stażu
Zaświadczenia

2.
Studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej
Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi w w/w dziedzinie
Cały okres stażu
Notatki

3.
Pedagogizacja rodziców
Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem

Cały okres stażu

4.
Nawiązanie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych w przedszkolu
Według potrzeb
Notatki, potwierdzenia

5.
Stosowanie zdobytej wiedzy podczas pracy z dziećmi

Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej

Cały okres stażu
Notatki
6. Samokształcenie Zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z wyżej wymienionych dziedzin Cały okres stażu Notatki
7. Współpraca z OPS Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej, otoczenie opieką dzieci potrzebujących pomocy - współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Według potrzeb

§ 7. ust 2. pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły (przedszkola), w której nauczyciel odbywał staż.

1.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty, aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego

Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach. Zgromadzenie podstawowych aktów prawnych

Cały okres stażu
Notatki, wykaz dokumentów

2.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu
Analiza dokumentacji przedszkolnej:
- statutu przedszkola
- obowiązujących regulaminów
- przepisów BHP
i innych dokumentów
- zapoznanie się z procedurą funkcjonowania grup integracyjnych i specjalnych w placówce
Cały okres stażu
Notatki
3. Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu - Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty
- bieżąca analiza rozporządzeń MEN.
- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy (publikacje w prasie oświatowej, Internet)
Systematycznie Notatki

4.
Organizowanie i współorganizowanie wycieczek grupowych

Zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wycieczek – przestrzeganie przepisów BHP

Według harmonogramu
Karty wycieczek

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany.

Plan rozwoju sporządziła:

........................................
data/podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji

........................................
data/ podpis i pieczęć dyrektora przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.