X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25608
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego

Imię i nazwisko: Paweł Szymerski
Stopień: nauczyciel mianowany
Gimnazjum w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie
Data odbywania stażu: 01.09.2010 – 31.05.2013r.

§ 8 ust. 1 pkt.1
Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

§ 8 ust. 1 pkt.2
Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły

§ 8 ust. 1 pkt.3
Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż

§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Poznanie procedury awansu zawodowego. -Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
-Wniosek o rozpoczęcie stażu.
-Plan rozwoju zawodowego.

VIII / IX 2010

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zdań. Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołów przedmiotowych.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Okres stażu Potwierdzenia.
3. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Aktywny udział w kursach , szkoleniach i warsztatach, MSCDN i WDN, konferencjach.
Okres stażu Świadectwa ukończenia, opis i analiza uczestnictwa w realizowanych działaniach.
4. Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Opracowanie regulaminu konkursu wiedzy o nowoczesnych technologiach konkursów informatycznych, dotyczących bezpieczeństwa drogowego.
. Okres stażu Regulamin konkursu, testy.
Protokoły
5. Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach i olimpiadach. Opracowanie planu przygotowań do konkursów i olimpiad.
Indywidulana praca z uczniami Okres stażu Zgłoszenia do konkursów, plan przygotowań.
Podziękowania, dyplomy

§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym. Okres stażu Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć.
2.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Wykorzystanie edytora tekstu Word, pakietu Star Office i Open Office do wykonywania pomocy dydaktycznych , pisania scenariuszy oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły. Okres stażu Zaświadczenia, scenariusze lekcji.
3. Opracowanie prezentacji komputerowych. Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point lub pokrewnych programach opensouerce`owych na lekcjach informatyki. Okres stażu Prezentacje.
4. Aktywne promowanie oprogramowania darmowego i opensource`owego.
Szkolenia z wykorzystaniem oprogramowania (Open Office, Star Office, Gimp i innych) Okres stażu

Scenariusze zajęć i lekcji.

5. Pełnienie funkcji administratora strony internetowej szkoły.

Systematyczna aktualizacja
wpisów.
Rozbudowa szkolnej sieci komputerowej.
Doradztwo w rozwiązywaniu problemów z obsługą komputera wśród nauczycieli i administracji. Okres stażu Zaświadczenie dyrektora szkoły .

§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami .

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1 Dzielenie się swoją wiedza i doświadczeniem, WDN.

Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji dla nauczycieli stażystów

Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.
Okres stażu

Scenariusze, analizy i sprawozdania.
2. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej : scenariuszy lekcji, scenariuszy uroczystości szkolnych, testów i kart pracy.
Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju. Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej.

Znalezienie portalu edukacyjnego i zamieszczenie planu rozwoju. Okres stażu Scenariusze , karty pracy.
3.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Pomoc w organizacji lekcji z wykorzystaniem technik komputerowych, przeprowadzanie wspólnych akcji. Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości i szkoleń. Okres stażu Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych. Sprawozdanie i analiza działań wspólnych i akcji.

§ 8 ust.2 pkt.4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Pełnienie funkcji opiekuna Szkolnego Koła Fotograficznego. Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu działalności koła fotograficznego Okres stażu Program działalności, sprawozdanie, zdjęcia z zajęć, scenariusze.
2. Program pedagogizacji rodziców. Opracowanie tematyki spotkań i pedagogizacji rodziców.
Okres stażu Program, sprawozdanie.

3.Program profilaktyczny ,,Bezpieczny Internet”
Wdrożenie i realizacja programu z wykorzystaniem zasobów sieciowych. Okres stażu Program, sprawozdanie.

§ 8 ust. 2 pkt.4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły , w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji Ukończenie kursów MSCDN, szkoleń, studiów podyplomowych. Okres stażu Zaświadczenia i dyplomy.
2. Współpraca z ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami. Spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, współpraca z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. Okres stażu Wpisy do dziennika, zaświadczenia.
3. Organizowanie wystaw fotograficznych. Opracowanie tematyki i realizacja wystaw. Okres stażu Sprawozdania i regulaminy.
4. Współpraca w ramach realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie. Realizacja przydzielonych zadań. Okres realizacji programu Zaświadczenia i dyplomy.
5. Realizacja zadań związanych z ocenianiem kształtującym. Stosowanie elementów oceniania kształtującego na zajęciach. Okres stażu Zaświadczenia dyrektora.
6. Realizacja zadań Szkoły Uczącej Się. Zdobywanie nowych umiejętności w ramach realizacji zadań SUS. Okres stażu Zaświadczenia i dyplomy.
7. Działalność w zespole ds. promocji szkoły. Propagowanie działalności szkoły, prowadzenie strony internetowej szkoły. Okres stażu Strona internetowa szkoły.

§ 8 ust.2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowym lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Skierowania na badania, opinie, konsultacje. Okres stażu Zaświadczenia, opinie, notatki, wpisy do dziennika
2. Udział w akacjach charytatywnych, wolontariat -Góra Grosza.
- Zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Wielką Orkiestra Świątecznej Pomocy.
-Wspomóż akcję, kup cegiełkę.
-Ratujemy i uczymy ratować.
Okres stażu Dyplomy, podziękowania, zaświadczenia dyrektora.
3.Współpraca z instytucjami i organizacjami -Współpraca z innymi szkołami.
- Ze Strażą Pożarną.
- Z Komendą Hufca ,,Mazowsze” Płock.
- Ze Służba Zdrowia.
- Z Policją.
- Z Parafią. Okres stażu Zaświadczenia,
podziękowania, zdjęcia, dyplomy, zaświadczenia dyrektora
4. Pedagogizacja rodziców w ramach programu "Bezpieczny Internet." Spotkania z rodzicami. Okres stażu Zaświadczenia. Protokoły zebrań.

§ 8 ust.2 pkt.4 f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Inne osiągnięcia zawodowe
Dokumentowanie i gromadzenie innych
osiągnięć zawodowych
Okres stażu
Nagrody,
podziękowania.

2.Osiągnięcia w pracy z uczniem.
Udział w różnych konkursach

Okres stażu

Dyplomy, nagrody, podziękowania, artykuły w prasie, informacje na stronach internetowych organizatorów konkursów.
3.Publikacje artykułów. Artykuły. Okres stażu Potwierdzenie zamieszczenia tekstów i artykułów, adresy stron internetowych.

§ 8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opracowanie studium przypadku w ramach pełnienia funkcji wychowawcy. Obserwacja uczniów pod kątem rozpoznawania problemów edukacyjnych i wychowawczych; charakterystyka, diagnoza problemu, podjęcie adekwatnych działań. Okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków.

Opracował : mgr Paweł Szymerski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.