X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25574
Przesłano:

Plan rozowoju na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Anety Trojanowskiej

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

W Zespole Niepublicznych Szkół w Kup
ul.Karola Miarki 6-10 46-082 Kup

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

(realizowany od 01.09.2012 r do 31.05. 2015r.)

§ 7ust.1 pkt 1 Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań
Uczestnictwo
w obradach Rady Pedagogicznej
Okres stażu
Notatki z wybranych Rad Pedagogicznych

Pełnienie funkcji przewodniczącej Komisji

Notatki z zebrań zespołu komisji świetlicy

Opracowanie planu pracy wychowawczej placówki
i sprawozdań
z podjętych działań

Plan pracy wychowawczej szkoły
Sprawozdania.

2.
Kształtowanie systemu wartości
i zasad etycznych ze szczególnym
uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego

Organizowanie spotkań z rodzicami- pedagogizacja.
Wrzesień
lata 2012-2015

Protokoły z zebrań.
Potwierdzona lista obecności

3.
Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym oraz ogólnopolskim
Opieka merytoryczna nad stroną internetową plscówki.
Pełnienie członka zespołu promocyjnego w szkole.
Okres stażu
Informacje zamieszczone na stronie internetowej. Sprawozdania z pracy zespołu promocyjnego.

§ 7ust.1 pkt.2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez
udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Wzbogacanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnym oraz zewnętrznym doskonaleniu zawodowym – warsztatach, szkoleniach,kursach, konferencjach
Uczestnictwo
w warsztatach tematycznych,
konferencjach metodycznych , szkoleniach
Okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego

2.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych rozwiązań
Prowadzenie dziennika lektur, zamieszczanie opracowań wybranych pozycji w Internecie, na stronie internetowej placówki
oraz na tablicy informacyjnej zespołu wspomagającego funkcjonującego w szkole
Okres stażu
Dziennik lektur
Adresy stron internetowych.
Tablica informacyjna zespołu wspomagającego w placówce

3.
Wzbogacanie własnego warsztatu pracy
Gromadzenie
i aktualizacja własnej biblioteki z pozycjami literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki pracy
Okres stażu
Bibliografia

Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych

Zbiór kart pracy
Spis pomocy
i środków dydaktycznych

§7ust.1 pkt3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Zaznajomienie się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.

Zakup pozycji książkowych. Korzystanie ze stron internetowych dotyczących tej tematyki – dokonywanie analizy tekstów źródłowych
Okres stażu
Utworzenie biblioteki tematycznej
Zbiór wybranych stron z internetu
i innych źródeł

§ 7ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Wstępna ocena własnych umiejętności
Analiza i autorefleksja
Wrzesień 2012

Arkusz samooceny

2.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Zapoznanie z ustawą
z dnia 15 lipca 2004
o zmianie Karty Nauczyciela (Dz. U. Nr 179, poz. 1845)
ze zmianami z dnia
14 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r.
Nr 214 poz. 1580)
Wrzesień 2012

Sformułowanie wniosku
o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, opracowanie planu rozwoju zawodowego

Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Wrzesień 2012

Plan rozwoju zawodowego

Przygotowanie sprawozdania
z przebiegu planu rozwoju i wniosków do dalszej pracy

Maj 2015

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego

3.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu, współpraca podczas budowania planu rozwoju

Wrzesień 2012

Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego

Ustalenie harmonogramu obserwowanych i prezentowanych zajęć oraz tematyki spotkań

Harmonogram spotkań

4.
Zaznajomienie się z obowiązującymi dokumentami w placówce, zadaniami oraz zasadami
Zapoznanie się
z przepisami dotyczącymi funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Analiza dokumentacji:
statutu szkoły, regulaminów, planów, dzienników zajęć

Wrzesień 2012

Notatki

Współpraca
z rodzicami, zawarcie kontraktu grupowego,
wdrażanie „Dzienników dobrych wiadomości”
Okres stażu
Wizyty rodziców
w grupie klasowej
„Dzienniki dobrych wiadomości” dla uczniów

5.
Prowadzenie dokumentacji wychowawczej

Systematyczne prowadzenie dziennika oraz teczki wychowawcy
Okres stażu
Dzienniki
Teczka wychowawcy

6.
Organizacja własnego warsztatu pracy
Kontakt
z wychowawcami,
nauczycielami
oraz specjalistami

Okres stażu
Teczka wychowawcy

Przygotowanie tematyki zajęć realizowanych zgodnie z planem pracy, opracowanie konspektów zajęć
i materiałów pomocniczych

Plan pracy, konspekty zajęć, tematyka zajęć
w dzienniku

7.
Obserwacja i analiza możliwości podopiecznych, ocena aktualnej sytuacji uczniów
Konsultacja
z nauczycielami oraz specjalistami placówki.
Kontakt z rodzicami i opiekunami
Okres stażu
Arkusze obserwacji ucznia

Omawianie sytuacji uczniów na zebraniach zespołu psychologiczno-pedagogicznego

Notatki z zebrań

8.
Umiejętne prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
Opracowanie konspektów zajęć – wybór metod, form
i środków ułatwiających zrozumienie przekazywanych treści
Okres stażu
Konspekty zajęć

Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu
Okres stażu
Arkusz obserwacji

9.
Przygotowanie uczniów do występów okolicznościowych, udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
Współpraca
z wychowawcami i nauczycielami dotycząca organizowania imprez okolicznościowych
i konkursów. Organizowanie konkursów pozaszkolnych- nawiązanie kontaktu z innymi placówkami
Okres stażu
Zdjęcia i notatki
z imprez okolicznościowych
Zaświadczenia o udziale w konkursach,
osiągnięciach dzieci

Organizowanie
w grupie urodzin klasowych uczniów, obchodów Dnia Chłopaka oraz innych uroczystości
Okres stażu
Zdjęcia, notatki

10.
Korzystanie z dorobku pracy innych nauczycieli i pedagogów
Obserwacja
i omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
i innych wychowawców.
Analiza zajęć celem wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy, korzystanie
z opracowań dydaktycznych innych wychowawców
Okres stażu
Harmonogram spotkań, arkusze obserwacji

11.
Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych
Uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia nauczycieli: kursy, szkolenia, warsztaty
Okres stażu
Zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach
i szkoleniach

12.
Dzielenie się swoją wiedzą oraz umiejętnościami
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
Okres stażu
Zdjęcia, konspekty zajęć,
opinie uczestniczących nauczycieli

§ 7ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Realizacja planu wychowawczego zgodnie
ze statutem
Opracowanie planu pracy wychowawczej – uwzględnienie problemów wychowawczych uczniów
Okres stażu
Plan pracy

2.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Efektywna współpraca
z rodzicami
Współpraca
z nauczycielami, specjalistami
i rodzicami, indywidualne rozmowy dotyczące zachowania, postępów uczniów, ewentualnych
trudności adaptacyjnych
Okres stażu
Zeszyt z refleksjami
i wnioskami

3.
Promocja placówki
Udział
w międzyszkolnych konkursach plastycznych,
organizowanie wystawy prac plastycznych uczniów.
Opieka merytoryczna nad stroną internetową placówki
Uczestnictwo w zespole promocyjnym w szkole
Kontakt z placówkami oświatowymi.
Uczestnictwo w zespole zadaniowym do spraw nadania imienia placówce

Okres stażu
Zaświadczenia, zdjęcia,sprawozdania

4.
Organizowanie wyjść
i wycieczek
Współorganizowanie wycieczek integracyjnych,
wyjazdów do Teatru Lalki i Aktora w Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej, Ratusza Opolskiego, kina oraz innych miejsc
Okres stażu
Zdjęcia, notatki

5.
Wykrywanie problemów wychowawczych, działania profilaktyczne i interwencyjne
Organizowanie spotkań z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, nauczycielami oraz rodzicami
Okres stażu
Notatki ze spotkania

§ 7ust.2 pkt.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy pedagogicznej. Korzystanie z Internetu.
Przygotowywanie tematyki zajęć. Korzystanie
z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, wykorzystywanie komputera podczas zajęć edukacyjnych. Wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów, zaproszeń, podziękowań, informacji dla rodziców
Okres stażu
Wzory dyplomów, zaproszeń, konspekty zajęć

Umieszczanie swoich artykułów w Internecie

Link internetowy

2.
Prowadzenie zajęć komputerowych dla dzieci
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
Okres stażu
Wydruki z wybranych zajęć

§ 7ust.2 pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Poszerzanie i uzupełnianie wiedzy z zakresu pracy
z dziećmi niedostosowanymi społecznie
Samodzielne studiowanie literatury fachowej (książki, czasopisma, publikacje na stronach www )
Okres stażu
Prowadzenie rejestru przeczytanych pozycji metodycznych

2.
Uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach
Udział w warsztatach
i szkoleniach
Okres stażu
Zaświadczenia

§ 7ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty
Zapoznanie z Ustawą
o systemie oświaty,
z Kartą Nauczyciela,
z nowymi rozporządzeniami
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Okres stażu
Notatki

2.
Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy prawnej dla rodzin osób niepełnosprawnych
Analiza Kodeksu
Rodzinno - Opiekuńczego oraz innych dokumentów z zakresu regulacji prawnych pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych

Okres stażu
Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.