X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25569
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko: mgr Anna Migacz
Nauczyciel: wychowawca świetlicy, bibliotekarz

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
§8 ust 2 pkt 1

ZADANIA
SPOSOBY I FORMY

• Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurami
awansu zawodowego.

• Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w
związku z planowanym rozwojem zawodowym.

• Udział w zajęciach otwartych

• Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych

• Studiowanie literatury pedagogicznej, wzbogacanie
warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań.

• Aktywna realizacja zadań wychowawczych i
opiekuńczych wychowawcy świetlicy.

• Organizacja warsztatu pracy wychowawcy świetlicy i biblioteki

• Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz podwyższenia jakości pracy biblioteki

• Przygotowanie i prowadzenie zajęć, konkursów i
imprez świetlicowych, bibliotecznych lub szkolnych

• Współpraca z innymi świetlicami.

• Praca z uczniem słabym.

Analiza przepisów prawa oświatowego oraz
informacji dotyczących awansu zawodowego
(Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej na temat stopni awansu).

Analiza dokumentacji szkolnej.
aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach), adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym
doskonaleniu nauczycieli i radach
pedagogicznych.

Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych
przez innych nauczycieli.

Udział w pracy zespołów aktualizujących i
tworzących szkolne dokumenty.

Systematyczne zapoznawanie się z literaturą
metodyczną.
Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej,
miejskiej, pedagogicznej.

Kontakty z rodzicami, opiekunami i
wychowawcami uczniów.

Opracowanie rocznego i miesięcznych planów pracy. Sprawozdanie z pracy świetlicy oraz biblioteki.
Wzbogacanie wyposażenia świetlicy i biblioteki: gromadzenie pomocy, scenariuszy, materiałów dla ucznia i dla nauczyciela

Diagnoza potrzeb edukacyjnych i czytelniczych
Przygotowanie księgozbioru do komputerowego katalogowania (wycofanie książek zniszczonych i nieaktualnych, uzupełnienie kart książek, tematyczna selekcja księgozbioru)
Współpraca z wydawnictwami i księgarniami
Pozyskiwanie książek od nauczycieli, uczniów i innych osób.
Aktualizacja księgozbioru zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.
Uaktualnienie regulaminu biblioteki szkolnej

Organizowanie i przeprowadzenie konkursów plastycznych i technicznych o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem szkoły, świetlicy oraz biblioteki szkolnej

Udział wychowanków w konkursach i zawodach organizowanych przez świetlice z innych szkół.

Pomoc w odrabianiu lekcji.
Szczególne wsparcie dla uczniów mających
problemy z nauką

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§8 ust. 2 pkt 2

ZADANIA
SPOSOBY I FORMY

• Korzystanie z techniki komputerowej w pracy
wychowawczej świetlicy szkolnej oraz biblioteki szkolnej

Wprowadzanie nowych metod do własnego
warsztatu pracy korzystając z technologii
komputerowej.
Korzystanie z komputera, drukarki i skanera (przygotowanie pomocy do zajęć, tworzenie potrzebnych dokumentów). Obsługa rzutnika podczas zajęć i imprez, obsługa faksu.
Systematyczne śledzenie literatury przedmiotu.
Fotografowanie i obróbka zdjęć imprez, uroczystości, prac uczniów.

• Wykorzystanie zasobów internetowych

Opracowanie i wykorzystanie materiałów
metodycznych i dydaktycznych związanych
z pracą w świetlicy szkolnej i biblioteki szkolnej.
Tworzenie scenariuszy zajęć.
Przygotowanie rebusów, krzyżówek, pytań konkursowych, dyplomów, zaproszeń. Gromadzenie adresów internetowych.

• Współtworzenie szkolnej strony internetowej Udział w pracy zespołu tworzącego stronę internetową szkoły.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
§8 ust. 2. pkt 3

ZADANIA
SPOSOBY I FORMY

• Opublikowanie w Internecie własnego planu
rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego i
dyplomowanego

• Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, imprez i uroczystości, kart pracy z zachowaniem praw autorskich

Udostępnienie scenariuszy i konspektów zajęć
świetlicowych, bibliotecznych oraz imprez i
uroczystości szkolnych

• Publikacje w prasie lokalnej

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
§8 ust. 2 pkt 4 a

ZADANIA
SPOSOBY I FORMY

• Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego w świetlicy szkolnej
Działania zmierzające do opracowania projektu
Opracowanie i realizacja projektu
Ewaluacja do dalszych działań

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
§8 ust. 2 pkt 4 c

ZADANIA
SPOSOBY I FORMY

• Sprawowanie funkcji opiekuna Samorządu szkolnego
Organizacja i współorganizacja imprez i uroczystości szkolnych
Organizowanie konkursów

• Udział w realizacji projektu „Moja pasja moją szansą na sukces” Prowadzenie zajęć
Organizowanie wycieczek

• Udział w konkursach szkolnych
Przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad

• Zorganizowanie i przeprowadzanie konkursów na terenie szkoły (konkursy czytelnicze i świetlicowe)
Opracowanie pytań
Zorganizowanie miejsca na konkurs
Zorganizowanie nagród
Przeprowadzenie konkursu
Podsumowanie

• Działania na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym Współpraca przy organizacji dużych imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z planem pracy szkoły.
Prowadzenie kroniki szkoły

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§8 ust. 2 pkt 4 e

ZADANIA
SPOSOBY I FORMY

• Współpraca z Filią Biblioteki Publicznej Miasta Pszów Współorganizowanie i przeprowadzenie konkursów czytelniczych
Udział uczniów w akcjach czytelniczych.

• Współpraca z Hurtownią i Księgarnią Taniej Książki w Tuliszkowie.
Zakup książek do biblioteki szkolnej oraz na nagrody dla uczniów
Pozyskiwanie książek jako gratisy ze sprzedaży książek

• Udział w akcjach charytatywnych i społecznych Udział uczniów w sprzedaży cegiełek na rzecz Fundacji „Pomóż i Ty”
Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
Udział uczniów w akcjach charytatywnych organizowanych doraźnie

• Współpraca z pedagogiem szkolnym
Konsultacje przy opracowywaniu zajęć
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Zapoznanie się z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

• Współpraca z nauczycielami szkoły.
Korelacja działań i zadań dydaktyczno-wychowawczych


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
§8 ust. 2 pkt 5

ZADANIA
SPOSOBY I FORMY

• Dokonanie opisu i analizy rozwiązania przypadków dydaktyczno-wychowawczych.
Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole
Identyfikacja problemu
Ocena genezy, zjawiska i przyczyny
Propozycje rozwiązania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.