X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25315
Dział: Gimnazjum

Ocena funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania uczniów dokonana w ramach ewaluacji wewnętrznej procesów zachodzących w szkole

Tekst przedstawia badanie jakości pracy szkoły w przedstawionym poniżej obszarze:
OBSZAR: 2. PROCESY ZACHODZACE W SZKOLE, 2.5. KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW
CEL: ocena funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania uczniów
Badanie opracowano i przeprowadzono w gimnazjum
PYTANIA KLUCZOWE:
1. Czy uczniowie czują się sprawiedliwie oceniani?
2. Jakie wyniki klasyfikacji półrocznej pod względem zachowania osiągnęli uczniowie gimnazjum?
3. Czy kary i nagrody statutowe motywują uczniów do zmiany zachowania?
4. Czym charakteryzują się uczniowie, którzy otrzymali ocenę nieodpowiednią z zachowania?
5. Jakie formy pomocy udzielane są uczniom z zachowaniem nieodpowiednim?
METODY I NARZĘDZIA EWALUACJI:
1. Analiza statystyczna ocen z zachowania za pierwszy semestr r. szkolnego 2012/2013
2. Analiza statystyczna nagród i kar statutowych
3. Kwestionariusz ankiety dla uczniów nt. systemu oceniania zachowania
4. Kwestionariusz wywiadu pogłębionego dla uczniów z zachowaniem nieodpowiednim
5. Analiza dokumentów – „sylwetka” ucznia z zachowaniem nieodpowiednim
Ad. 1
Analiza statystyczna ocen z zachowania za pierwszy semestr r. szkolnego 2012/2013
wzorowe b.dobre dobre poprawne nieodpowiednie
Klasy1 14 23 34 17 1
Klasy2 22 24 34 11 9
Klasy3 16 37 40 13 7
Razem 52 84 108 41 17

Ad. 2
Analiza statystyczna nagród i kar statutowych
Do dnia 31 maja przyznano 11 nagród Dyrektora Szkoły , w tym:
Klasy 1 1
Klasy 2 3
Klasy 3 7
Razem 11

i 40 kar Dyrektora Szkoły, w tym:

Upomnienie Nagana Przeniesienie do innej klasy
Klasy 1 8 0 0
Klasy 2 15 2 1
Klasy 3 12 2 0
Razem 35 4 1

Nagrody były przyznawane w większości za przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły (9), pomoc w nauce (1) i udział w obchodach 150 rocznicy Powstania Styczniowego; kary za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły, w zdecydowanej większości za uwagi o negatywnym zachowaniu, a także cyberprzemoc, udział w bójce, naruszenie nietykalności osobistej, przemoc fizyczną, przywłaszczenie cudzej własności, używanie telefonu komórkowego.

Ad. 3
Kwestionariusz ankiety dla uczniów nt. systemu oceniania zachowania

1. Zaznacz, jaką ocenę z zachowania otrzymałeś za pierwszy semestr r. szkolnego 2012/2013
a)wzorowa
b) bardzo dobra
c) dobra
d) poprawna
e) nieodpowiednia

2. Uważam, że moja ocena z zachowania jest:
a) za wysoka
b) za niska
c) w sam raz

3. Czy masz zamiar postępować tak, aby na koniec roku otrzymać wyższą ocenę z zachowania
a) tak
b) nie
c) nie zależy mi na tym

4. Kryteria przyznawania ocen z zachowania są dla mnie:
a) precyzyjne
b) nieprecyzyjne

5. Wiem za co mogę otrzymać karę statutową:
a) tak
b) nie

6. Wiem za co mogę otrzymać nagrodę statutową:
a) tak
b) nie

7. Co wg Ciebie motywuje uczniów do dobrego zachowania: (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) Pochwała wychowawcy
b) Pochwała dyrektora wobec społeczności szkolnej
c) List pochwalny dla rodziców
d) Dyplom uznania
e) Nagroda rzeczowa

8. Gdybyś złamał/jeśli łamiesz zasady obowiązujące w szkole to karą, która najbardziej by na Ciebie zadziałała, byłoby: (zaznacz trzy najbardziej dotkliwe kary)
a) wpis do zeszytu uwag
b)natychmiastowe poinformowanie rodziców
c) zakaz wstępu na dyskotekę
d) zakaz udziału w wycieczce
e) upomnienie pedagoga
f) upomnienie wychowawcy w obecności całej klasy
g) upomnienie dyrektora
h) upomnienie dyrektora w obecności całej społeczności szkolnej
i) nagana dyrektora
i) przeniesienie do innej klasy

Ankietę przeprowadzono w dobranych losowo klasach: 1a, 1b, 2c, 2d i 3a. Ogółem wzięło w niej udział 113 uczniów

Analiza wyników ankiety:
73 % badanych uważa, ze ich ocena z zachowania jest „w sam raz”, 22 % uważa ją za „za niską”(najczęściej, gdy była to ocena poprawna i nieodpowiednia), a 6 % za „za wysoką” (najczęściej, gdy była to ocena wzorowa).
62 % uczniów ma zamiar postępować tak, aby uzyskać wyższą ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego,
10 % nie ma takiego zamiaru, a 17 % nie zależy na tym (najczęściej osobom, które otrzymały zachowanie dobre)
72 % uważa kryteria przyznawania ocen z zachowania za precyzyjne, 28% za nieprecyzyjne
70 % wie, za co może otrzymać karę statutową, 30 % nie wie
65 % uczniów wie, za co może otrzymać nagrodę statutową, 35% nie ma takiej wiedzy
Do dobrego zachowania nagrody statutowe motywują uczniów w następującej kolejności: (spośród podanych możliwości uczniowie mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Nagroda rzeczowa 68%
List pochwalny dla rodziców 51%
Pochwała wychowawcy 43%
Pochwała dyrektora wobec społeczności szkolnej 42%
Dyplom uznania 31%

Dotkliwość kar przedstawia się w następującej kolejności (uczniowie mieli do wyboru kary statutowe i cztery dodatkowe możliwości tj: wpis do zeszytu uwag, natychmiastowe poinformowanie rodziców, upomnienie pedagoga, upomnienie dyrektora w obecności całej społeczności szkolnej, zaznaczali trzy najbardziej dotkliwe kary)
Przeniesienie do innej klasy 65%
Zakaz udziału w wycieczce 44%
Natychmiastowe poinformowanie rodziców 40%
Upomnienie dyrektora w obecności całej społeczności szkolnej 34%
Nagana dyrektora 27%
Zakaz wstępu na dyskotekę 19%
Wpis do zeszytu uwag 19%
Upomnienie dyrektora 18%
Upomnienie wychowawcy w obecności całej klasy 11%
Upomnienie pedagoga 4%

Ad. 4
Kwestionariusz wywiadu pogłębionego dla uczniów z zachowaniem nieodpowiednim

1. Uważam, że zasłużyłem na ta ocenę: a) tak b) nie
2. Myślę, że moje zachowanie w tym semestrze poprawiło się a)tak b) nie
3. Jeśli tak:, Co najbardziej przyczyniło się do poprawy mojego zachowania
4. Czy ktoś oprócz mnie ma wpływ na moje zachowanie?
5. Karą, której najbardziej się boisz jest:

Analiza wywiadu

Po przeprowadzeniu wywiadu z 17 osobami, które otrzymały ocenę nieodpowiednią z zachowania, uzyskano następujące wyniki:
11 osób (64%) uważa,że zasłużyło na taka ocenę, 6 osób (35%)sądzi,że nie, 1 osoba uważa, że powinna mieć niższą ocenę z zachowania.
16 osób (94%) uważa, że w bieżącym semestrze poprawiło zachowanie, 1 osoba uważa, że jest ono takie samo. Analiza zeszytu uwag i opinii nauczycieli wskazuje, że zachowanie nie poprawiło się u 4 uczniów (23%)
Wg ankietowanych do poprawy ich zachowania przyczyniło się
Chęć ukończenia szkoły z lepszym sprawowaniem 41%
Chęć otrzymania promocji 35%
Rodzice 23 %
Kurator 11%
Ja sam 11%
Nic 11%

Wg badanych uczniów nikt nie ma wpływu na ich zachowanie
Najsurowsza karą, jaką mogliby otrzymać jest:
Przeniesienie do innej klasy 23 %
Nagana dyrektora 17%
Upomnienie dyrektora 17%
Rozmowa z policją 5%
Zakaz udziału w wycieczce 5%
Zakaz wstępu na dyskotekę 5%
Telefon do ojca 5%
Nic 5%

Ad. 5
Analiza dokumentów, „sylwetka” ucznia z zachowaniem nieodpowiednim
Wśród 17 uczniów z zachowaniem nieodpowiednim:
• 7 osób ma opinie PPP
• 2 ma bezpośredni dozór kuratora
• 2-rodzina pod dozorem kuratora
• 1 objęty socjoterapią w poradni
• 7 otrzymało kary statutowe
• wszyscy mają problemy z nauką
Rodzice 5 uczniów nie byli na żadnej wywiadówce jednakże nie było przypadku, aby nie kontaktowali się z wychowawcą lub pedagogiem. Byli na bieżąco informowani o zachowaniu dzieci w formie rozmów indywidualnych; jednak rodzice maja ograniczony wpływ na zmianę zachowania swoich dzieci.

Wnioski
1. Uczniowie naszego gimnazjum czują się sprawiedliwie oceniani z zachowania (73% uważa, że otrzymało adekwatną ocenę z zachowania), także ci, którzy otrzymali ocenę nieodpowiednią (64%)
2. Uczniowie uważają zawarte w WSO kryteria przyznawania ocen z zachowania za precyzyjne (72%)
3. Większość uczniów wie za co może otrzymać nagrodę i karę statutową.Dla jeszcze szerszej informacji na ten temat warto przypominać o możliwości sprawdzenia kryteriów na stronie internetowej szkoły
4. Z uwagi na duży prestiż listu pochwalnego ( za wyniki w nauce i zachowanie) dla rodziców jako nagrody przyznawać go także po pierwszym semestrze na ogólnym zebraniu z rodzicami.
5. Utrzymać gradację kar, rozważyć wprowadzenie pisemnego upomnienia wychowawcy (np. po 7 uwagach negatywnych), podpisanego przez rodzica w obecności ucznia jako motywację do poprawy zachowania i ostrzeżenie przed kolejną karą tj. upomnieniem dyrektora.
6. Utrzymać zadanie zespołu wychowawczego polegające na analizowaniu zeszytów uwag raz w semestrze w celu wytypowania uczniów do nagród i kar statutowych,( jeśli takich nie otrzymali)
7. Utrzymać formy pracy z uczniami z zachowaniem nieodpowiednim (takie zachowanie „samo w sobie”motywuje ich do jego zmiany)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.