X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21167

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN R1. IMIĘ I NAZWISKO: mgr Elżbieta Krawczun - Kamińska
2. STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel kontraktowy
3. MIEJSCE PRACY: Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”
4. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 02.09.2013
5. PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2016
6. CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
7. DATA ZATWIERDZENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO:
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe:
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola,
Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu oraz sposobów jej prowadzenia,
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych,
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez Opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie tych zajęć z prowadzącym,
Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna Stażu oraz omawianie ich,
Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrz przedszkolnych
- samokształcenia,
Rozwijanie współpracy z dyrekcją oraz nauczycielami w zakresie działania na rzecz dzieci,
Wspieranie aktywności twórczej dzieci,
Pogłębienie kontaktów z wychowawcami poszczególnych grup.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§7 ust. 2 pkt.1)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DATA REALIZACJI
DOKUMENTACJA
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Wrzesień 2013

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Zredagowanie planu rozwoju zawodowego w oparciu o analizę rozporządzenia dotyczącego awansu zawodowego.
Wrzesień 2013

Plan rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Ustalenie przebiegu stażu oraz omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego.
Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu.
Wrzesień 2013
Kontrakt z opiekunem stażu.
Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie zakresu i tematów zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Wrzesień 2013
Harmonogram zajęć.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli 3 razy w roku.
Cały okres stażu.
Scenariusze zajęć, karty obserwacji.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. (3 razy w roku)
Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych. Konsultacje z opiekunem stażu. Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć.
Cały okres stażu.
Scenariusze zajęć, karty hospitacji.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.
Napisanie programu uzupełniającego dla dzieci 4 – letnich z grupy „Skrzaty” pt „W bajkowej krainie”.
Cały okres stażu
Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów.
Sprawozdania z udziału w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN.
Spis literatury metodyczno – pedagogicznej.
Własne notatki.
Program uzupełniający „W bajkowej krainie”.
Podejmowanie działań opiekuńczo – wychowawczych wynikających z zadań nauczyciela przedszkola.
Organizowanie i udział w przedsięwzięciach i uroczystościach przedszkola.
Organizacja konkursu wewnątrzprzedszkolnego pt „Mega pisanka” z okazji Świąt Wielkanocnych.
Przeprowadzenie zajęć dla dzieci podczas „Dni Adaptacyjnych” w przedszkolu.
Cały okres stażu

Kwiecień 2014

Czerwiec 2013
Scenariusze uroczystości.
Zapisy w dzienniku stażu.
Notatki własne.

Dokumentacja fotograficzna.
Notatki własne.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (§7 ust. 2 pkt. 2)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DATA REALIZACJI
DOKUMENTACJA
Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza.
Prowadzenie kart obserwacji dzieci.

Cały okres stażu.
Karty obserwacji dziecka.
Praca z dzieckiem na różnych poziomach.
Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci poprzez pracę indywidualną.
Cały okres stażu.
Zapis w dzienniku.
Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego świata.
Udział w akcjach charytatywnych: „Góra grosza”, „Studnia dla Sudanu”, zbiórka zabawek dla dzieci z Domu Dziecka, zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska.
Cały okres stażu.
Sprawozdania z akcji charytatywnych.
Dokumentacja fotograficzna.
Współorganizowanie dla dzieci wycieczek po najbliższej okolicy np. biblioteka, poczta, szkoła.
Udział w licznych wycieczkach.
Cały okres stażu.
Sprawozdania.
Dokumentacja fotograficzna.
Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych.
Analiza Karty Informacyjnej Dziecka.
Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne).
Cały okres stażu.
Karta Informacyjna Dziecka.
Notatki własne.
Współpraca ze specjalistami.
Rozmowy z psychologiem, logopedą.
Systematycznie.
Rozmowy indywidualne.
Notatki własne.
Współpraca z rodzicami.
Napisanie planu współpracy z rodzicami.
Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie.
Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki.
Organizacja zebrań z rodzicami.
Indywidualne rozmowy z rodzicami.
Informacje zwrotne o postępach i zachowaniu dziecka.
Przygotowanie 2 zajęć otwartych dla rodziców w ciągu roku.
Cały okres stażu.
Plan współpracy z rodzicami.
Scenariusze uroczystości.
Dokumentacja fotograficzna.
Notatki własne.

Protokoły z zebrań.
Tabela rozmów z rodzicami.

Scenariusze zajęć.
Uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym z oligofrenopedagogiki.
Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z dziećmi upośledzonymi.
XII 2013 – VI 2014.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§7 ust. 2 pkt. 3)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DATA REALIZACJI
DOKUMENTACJA
Opracowanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
Obsługiwanie się techniką informatyczną przy opracowywaniu scenariuszy zajęć, miesięcznych planów pracy, pomocy dydaktycznych, kart pracy dla dzieci.
Cały okres stażu.
Przygotowane materiały i pomoce dydaktyczne.
Dokumentacja fotograficzna.

Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w internecie.
IX – X 2013
Zaświadczenie o zamieszczeniu planu rozwoju zawodowego w internecie.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§7 ust. 2 pkt. 4)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DATA REALIZACJI
DOKUMENTACJA
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
Wykorzystanie zdobytej podczas szkoleń wiedzy w codziennej pracy z dziećmi.

Cały okres stażu.
Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów.
Notatki własne.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.
Wykorzystanie propozycji metodycznych zawartych w bibliotece przedszkolnej do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Cały okres stażu.
Spis literatury.
Notatki własne.
Wymiana doświadczeń.
Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami.
Cały okres stażu.
Notatki własne.
Drzwi otwarte dla rodziców.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (§7 ust. 2 pkt. 5)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DATA REALIZACJI
DOKUMENTACJA
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Wrzesień 2013
Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami).
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola.
Analiza dokumentów: Statut Przedszkola, programu wychowawczego, programu rozwoju placówki, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej.
Wrzesień 2013
Notatki własne.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO OPRACOWAŁAM NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH:
Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. ( Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);

Zatwierdzam do realizacji

Podpis i pieczęć dyrektora placówki


Miejscowość i data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.