X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19847
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program autorski - Anglojęzyczne Koło Teatralno - Recytatorskie

Program Anglojęzycznego Koła Teatralnego – Recytatorskiego.

Zabawa na scenie jest jedną z tych nieocenionych form pracy, które wspomagają wszechstronną aktywność twórczą dziecka. Uczestniczenie w teatralnym kreowaniu świata wpływa na wzrost poczucia własnej wartości, pozwala młodemu człowiekowi poznać lepiej i pełniej otaczający świat, a przede wszystkim jest w stanie rozbudzić chęć działania. W trakcie teatralnego eksperymentu uczniowie zdobywają cenną umiejętność analizowania treści utworu, który został napisany w języku angielskim, rozwijają pamięć logiczną jednocześnie wzbogacają także czynny słownik poprzez powtarzanie słów i zwrotów występujących w tekście literackim, poetyckim oraz kształcą poprawną wymowę w trakcie odtwarzania roli. Poprzez bezpośrednie uczestnictwo w zespołowej pracy twórczej dzieci nabywają umiejętność współdziałania społecznego. Dokonywanie oceny postaw bohaterów pozwala na głębsze zrozumienie pojęć dobra i zła, tak istotne we współczesnym świecie cechującym się upadkiem autorytetów. Młodzi recytatorzy rozwijają prawidłowy sposób wymowy i prezentacji tekstu anglojęzycznego, a także uczą się wyrażania własnych emocji podczas prezentowania tekstu.

Zajęcia anglojęzycznego koła teatralno – recytatorskiego odbywały się jeden raz w tygodniu i spotykaliśmy się w pracowni językowej, chyba, że był to dzień prób, to wtedy zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej.

Cele Programu Anglojęzycznego Koła Teatralnego – Recytatorskiego:

Za bardzo istotne podczas realizacji zadań koła teatralno – receytatorskiego uznałam kształcenie umiejętności uważnego słuchania i rozpoznawania intencji mówiącego w języku angielskim, a ponadto kształcenie sprawności mówienia, czytania, wygłaszania tekstów w języku angielskim. Ponadto rozwijanie umiejętności poprawnego nazywania własnych uczuć, wrażeń i wypowiadanie ich po angielsku a przez to rozbudzenie świadomości językowej uczestników koła anglojęzycznego było ważnym elementem realizacji zadań. Uczniowie mogli też kształcić umiejętność aktywnego uczestnictwa w dialogu oraz rozwijać wrażliwość swoją, jako młodego człowieka na żywe słowo. Uczestnicy koła mieli możliwość doskonalenia technik głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem i intonacją, a także kształtowali umiejętności interpretacji i analizy tekstu w języku angielskim. Osobiście zachęcałam uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze, a przy tym motywowałam ich do poznawania kultury anglojęzycznej. Przez takie działania kształtowałam w uczniach nawyk systematycznego wzbogacania wiedzy, obserwowania świata z pasją poznawczą ukierunkowaną na kraje anglojęzyczne, ale nie tylko. W miarę postępu w uczniach następowało wyzwolenie aktywności ruchowej na scenie i rozwijanie swobodnej ekspresji artystycznej. Kolejnym celem było tworzenie kreatywnej postawy młodego człowieka poprzez rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia. Ponadto założyłam uczenie wypowiadania się na temat przeczytanej książki, tekstu oraz uczenie dostrzegania i rozumowania uniwersalnych wartości zawartych w analizowanych tekstach, ciągłe wzbogacenie słownictwa a także wyrabianie dbałości o kształt językowy i poprawność gramatyczną wypowiedzi mówionej. Ostatecznym celem koła było wdrażanie do aktywnej pracy w zespole a przy tym do przestrzegania zasad dyscypliny.

Program zakładał, że w efekcie jego realizacji uczeń będzie zainteresowany kulturą i literaturą krajów anglojęzycznych oraz, że będzie świadomie uczestniczył w wydarzeniach kulturalnych realizowanych w ramach koła i nie tylko. Ponadto uczniowie powinni być zaangażowani w realizację zadań koła i powinni znać i rozumieć pojęcia związane z teatrem, widowiskiem scenicznym. Taki uczeń, to uczeń, który dba o kulturę języka mówionego, jest jednocześnie osobą pozytywnie nastawioną do świata i jest zainteresowany otaczającym go światem i innymi kulturami. Ważne jest, iż uczniowie zaangażowani w realizację zadań koła powinni chętnie pracować w grupie z zachowaniem zasad dyscypliny, i być osobami ambitnymi i chętnie uczącymi się. Każdy uczeń zainteresowany udziałem w działalności koła jest osobą tolerancyjną i otwartą na nowe wiadomości językowe.

Aby osiągnąć założony cel – zastosowałam różnorodne metody i techniki pracy:

Techniki pacy:

Podczas zajęć często stosowałam indywidualną pracę z uczniem, ale także pracę w parach, pracę w grupie oraz indywidualna i zbiorową pracę z tekstem poetyckim i inne.


Zastosowane metody pracy to między innymi:

- rozmowa kierowana,
- burza mózgów,
- łańcuch skojarzeń,
- drama,
- gry dydaktyczne,
- ćwiczenia wymowy,
- zabawy pantomimiczne,
- opowieści ruchowe i inne.

Zadania i cele nauczyciela:

Podczas realizacji programu założyłam sobie, iż umożliwię uczniom częsty dostęp do ćwiczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym w języku angielskim. Zwróciłam uwagę, aby uczniowie nauczyli się i rozwinęli umiejętność operowania głosem, aby nauczyli się właściwej i poprawnej wymowy w języku angielskim oraz poprawności gramatycznej. Kolejnym moim założeniem było stworzenie uczniom warunków sprzyjających spontanicznej, a następnie zorganizowanej aktywności ruchowej. Bardzo często wspierałam wszelkie działania twórcze moich uczniów w różnych dziedzinach aktywności. Jednakże przy okazji zajęć z koła teatralno – recytatorskiego nie może zabraknąć zadań dających możliwość doskonalenia pamięci, zdolności kojarzenia, umiejętności skupienia uwagi na rzeczach i osobach, co też uczniom starałam się udostępnić podczas moich zajęć.


Ostatnim założeniem było przygotowanie moich uczniów do odbioru sztuki poprzez oglądanie krótkich scenek aktorskich, uczestnictwo w kulturze – wyjazd na sztukę teatralną.

Bardzo istotną rolę w procesie postępu działań koła teatralno – recytatorskiego mieli rodzice uczniów uczęszczających na te zajęcia. To właśnie oni pomagali w przygotowywaniu strojów na przedstawienie, w częściowym przygotowywaniu rekwizytów i elementów scenografii. Te elementy scenografii, które można było wykonać w szkole - wykonaliśmy sami - uczniowie i ja. Tak więc, podczas zajęć korzystaliśmy z elementów scenografii do gry aktorskiej, jednakże na etapie przygotowań były to: scenariusze, słowniki, płyty CD, magnetofon, książki z literaturą angielską i płyty DVD.
Uczniowie oceniani byli za stopień zaangażowania w to, czego się podjęli, a najważniejszą oceną była żywa, spontaniczna reakcja widowni na dane przedstawienie w ich wykonaniu, wielki aplauz w postaci gromkich braw.


Ewaluacja:

Przeprowadzona ewaluacja w oparciu o obserwacje, rezultaty wystawianych przedstawień wykazała, że zajęcia te cieszyły się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Uczniowie bardzo szybko odnaleźli się w roli aktorów i chętnie oraz bardzo profesjonalnie, z wielkim zaangażowaniem i oddaniem wykonywali zadania, których się podjęli. Wielorakie i wielokrotne przedstawienia teatralne w języku angielskim w wykonaniu uczniów z koła teatralno – recytatorskiego dały uczniom poczucie realizacji własnych planów i marzeń na szczeblu szkolnym. Natomiast udział w konkursach o charakterze recytatorskim – uczniowie odnosili wielkie sukcesy.Taki wynik przeprowadzonej ewaluacji pokazuje, iż warto prowadzić podobne zajęcia dające uczniom możliwość kreatywnego realizowania siebie teraz, gdyż to zaowocuje w przyszłości. Tak więc podobne zajęcia zamierzam prowadzić również w przyszłości w mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.