X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18335
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o stopień nauczyciela mianowanego

Agnieszka Marinow
Nauczyciel kontraktowy
Przedszkole Publiczne
Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana
w Katowicach

PROJEKT
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli
(Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz.2593 zm. Dz.U. z 2007 r., Nr 214, poz. 1580)

Okres stażu: 01.09.2010 r. – 31.05.2013 r.

L.P. Zadania Formy realizacji Osoby wspierające Termin realizacji Sposoby dokumentowania Uwagi
1. Pełnienie funkcji wychowawcy grupy 3, 4-latków(§7 ust.1 pkt 1) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej Dyrektor szkoły cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
2. Współpraca z nauczycielami w przygotowywaniu uroczystości przedszkolnych.(§7 ust.1 pkt 1) Przygotowywanie programów artystycznych Dyrektor szkoły cały okres stażu Scenariusze uroczystości
3. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez oraz wyjść pozaszkolnych.(§7 ust.1 pkt 1) Udział w wycieczkach i wyjściach pozaszkolnych Dyrektor szkoły cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.(§7 ust.1 pkt 1) Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Opiekun stażu, inni nauczyciele cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
5. Współpraca z Radą Rodziców.(§7 ust.1 pkt 1) Kontakty indywidualne oraz podczas zebrań z rodzicami Dyrektor, inni nauczyciele cały okres stażu Porządek zebrań z rodzicami
6. Uczestniczenie w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.(§7 ust.1 pkt 2) Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych szkoleniowych Opiekun stażu, dyrektor szkoły cały okres stażu Notatki własne, potwierdzenie dyrektora szkoły
7. Udział w różnych formach zewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.(§7 ust.1 pkt 2) Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach Opiekun stażu, dyrektor, metodyk cały okres stażu Zaświadczenia ukończenia kursów
8. Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.(§7 ust.1 pkt 2) Uzupełnianie i pogłębianie wiedzy metodycznej poprzez studiowanie literatury Opiekun stażu, dyrektor szkoły cały okres stażu Notatki analizowanej literatury
9. Wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli.(§7 ust.1 pkt 2) Udział w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez innych nauczycieli Opiekun stażu, inni nauczyciele cały okres stażu Notatki własne
10. Analiza dokumentacji dotyczącej procedury awansu zawodowego (Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Karta Nauczyciela; Ustawa o Systemie Oświaty)(§7 ust.1 pkt 3) Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego Dyrektor szkoły, opiekun stażu wrzesień 2010 Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
11. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.(§7 ust.1 pkt 3) Wczytywanie się w publikacje interpretujące zasady uzyskiwania stopni awansu zawodowego Dyrektor szkoły, opiekun stażu cały okres stażu Notatki własne, spis stron www
12. Złożenie do Dyrektora szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu.(§7 ust.2 pkt 1) Sformułowanie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu Opiekun stażu, dyrektor szkoły wrzesień 2010 Przedstawienie dyrektorowi szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu
13. Nawiazanie współpracy z opiekunem stażu. (§7 ust.2 pkt 1) Bezpośrednia rozmowa Opiekun stażu wrzesień 2010 Ustalenie zasad współpracy
14. Prowadzenie obowiazujacej dokumentacji szkolnej (miesięczne plany pracy, dziennik zajęć, karty pracy indywidualnej, karty przyrostu umiejętności uczniów)(§7 ust.2 pkt 1) Dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika, arkuszy przyrostu umiejętności uczniów i kart pracy indywidualnej Opiekun stażu, dyrektor szkoły, inni nauczyciele cały okres stażu Wpisy w dzienniku, arkuszach przyrostu umiejętności uczniów i kartach pracy indywidualnej
15. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej.(§7 ust.2 pkt 1) Analiza literatury przedmiotu, stosowanie innowacyjnych metod pracy, wykonywanie własnoręcznych pomocy dydaktycznych Opiekun stażu, dyrektor szkoły cały okres stażu Scenariusze zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod pracy, spis własnoręcznie wykonanych pomocy dydaktycznych
16. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.(§7 ust.2 pkt 2) Gromadzenie informacji na temat środowiska rodzinnego uczniów poprzez analizę kart zgłoszeniowych, rozmowy z rodzicami Opiekun stażu, dyrektor szkoły cały okres stażu Notatki, protokoły spotkań
17. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.(§7 ust.2 pkt 2) Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy Opiekun stażu cały okres stażu Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć
18. Praca wyrównaw-cza dziećmi mają-cymi trudności dydaktyczno – wychowawcze.(§7 ust.2 pkt 2) Prowadzenie pracy indywidualnej z uczniami mającymi trudności dydaktyczno - wychowawcze Dyrektor szkoły cały okres stażu Wpisy w kartach pracy indywidualnej
19. Kontakty z Pora- dnią Psycholo-giczno – Pedago-giczną w przy-padku wybranych uczniów z proble-mami dydaktyczno – wychowawczymi.(§7 ust.2 pkt 2) Kierowanie wniosków do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej współpracującej ze szkołą dyrektor szkoły cały okres stażu Wzór wniosku do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
20. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej z użyciem komputera.(§7 ust.2 pkt 3) Wykorzystanie komputera w pracy pedagogicznej. Znajomość edytora tekstu Word oraz posługiwanie się Internetem dyrektor szkoły, opiekun stażu cały okres stażu Prowadzenie dokumentacji pisanej techniką komputerową
21. Wykonywanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej.(§7 ust.2 pkt 3) Wykorzystywanie komputera do wykonywania pomocy dydaktycznych dyrektor szkoły, opiekun stażu cały okres stażu Opracowane materiały i pomoce
22. Wykorzystywanie w swojej pracy internetu.(§7 ust.2 pkt 3) Biegłe posługiwanie się Internetem dyrektor szkoły, opiekun stażu cały okres stażu Opracowane materiały i pomoce
23. Korzystanie na zajęciach dydaktycznych ze sprzętów audio i video.(§7 ust.2 pkt 3) Urozmaicanie zajęć dydaktycznych poprzez korzystanie ze sprzętów audio i video dyrektor szkoły, opiekun stażu cały okres stażu Konspekty zajęć
24. Aktualizacja wiedzy z psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez aktywne samokształcenie. Studiowanie literatury przedmiotu.(§7 ust.2 pkt 4) Studiowanie literatury przedmiotu dyrektor szkoły, opiekun stażu cały okres stażu Notatki z analizy literatury
25. Umiejętne stoso-wanie wiedzy do roz-wiązywania bie-żących problemów.(§7 ust.2 pkt 4) Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej. dyrektor szkoły, opiekun stażu cały okres stażu Wpisy w dzienniku
26. Poznanie dokumentów prawnych obowiązujących wewnątrz placówki (Statut, program wychowania przedszkolnego, program rozwoju przedszkola).(§7 ust.2 pkt 5) Analiza dokumentacji dyrektor szkoły, opiekun stażu cały okres stażu Notatki własne
27. Stosowanie się do zapisów regulaminowych obowiązujacych w szkole (regulamin pracy, instrukcja BHP).(§7 ust.2 pkt 5) Analiza dokumentacji dyrektor szkoły, opiekun stażu cały okres stażu Notatki własne
28. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.(§7 ust.2 pkt 5) Udział w Radach Pedagogicznych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne dyrektor szkoły, inni nauczyciele cały okres stażu Obecność na Radach Pedagogicznych,zapisy w protokołach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.