X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18203
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Alicja Witkowska-Kozak

nauczyciel religii i nauczyciel bibliotekarz
w Szkole Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego
w Wylatowie

ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

rozpoczęcie stażu: 1 września 2010r.

zakończenie stażu: 30.05.2013r.

okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Cel podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna:
1. Rozdział 3a Karty Nauczyciela – Ustawa z 26.01.1982 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 nr 260, poz. 2593).
3. Rozporządzenie MEN z 14.11.2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 nr 214, poz. 1580).

SFERA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO
— PLANOWANIE ŚCIEŻKI AWANSU

Lp.1

Procedura uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego

Ponowna analiza przepisów prawa oświatowego, ustaw i rozporządzeń związanych z awansem. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Wszczęcie postępowania, złożony wniosek, znajomość i wdrażanie przepisów prawa.

VIII-IX 2010,
na bieżąco nowelizacje

Prawne rozpoczęcie stażu

Lp.2.
Przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego

Zaplanowanie działań, kontynuacja i ewaluacja rozpoczętych przedsięwzięć. Złożenie projektu planu rozwoju i jego zatwierdzenie.

Dostosowanie działań i zaplanowanie ścieżki rozwoju zgodnie z planem pracy szkoły.
Plan rozwoju zawodowego.

VIII-IX 2010

Lp.3
Realizacja planu rozwoju zawodowego i jej dokumentowanie

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.

Na bieżąco

Lp.4

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Podsumowanie pracy, opis i analiza podjętych działań, zgromadzonych dokumentów, ich weryfikacja. Złożenie sprawozdania.

Pozytywna ocena dorobku zawodowego. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.

V 2013

Lp.5
Rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego

Złożenie wniosku i wymaganej dokumentacji.

Wniosek, wymagana dokumentacja.

Po zakończeniu stażu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
§ 8 ust. 2 pkt 1)

Lp.1 Dalsze pogłębianie wiedzy i umiejętności. Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej

Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN-u, w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły oraz zainteresowań nauczyciela.
Udział w rekolekcjach dla katechetów, dniach skupienia, ARCHIDIECEZJALNYM DNIU KATECHETYCZNYM oraz SPOTKANIACH DLA KATECHETÓW
Literatura przedmiotu, strony www (samokształcenie).
Ukończenie kursu pierwszej pomocy.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy, bardziej efektywna praca dydaktyczno-wychowawcza, dobór różnorodnych środków, większa motywacja uczniów.
Opis i analiza.

Doskonalenie według ofert, samokształcenie na bieżąco

Na bieżąco

Lp.2

Efektywna współpraca z nauczycielami, wychowawcami oraz innymi pracownikami szkoły i jej organami.

Wypracowywanie wspólnych dróg efektywnego osiągania celów dydaktycznych i wychowawczych. Przekazywanie własnych obserwacji, Wymiana doświadczeń udzielanie rad, wspólne rozwiązywanie problemów.
Współpracowanie z nauczycielami: kl. I-III, informatyki, języka polskiego, wychowawcami świetlicy szkolnej oraz opiekunem SU

Bezkonfliktowa i życzliwa współpraca, stały przepływ informacji. Zespołowe czuwanie nad procesem dydaktyczno-wychowawczym i dobrą organizacją pracy.
Opis i analiza.

Na bieżąco,
według potrzeb

Lp.3

Współpraca z rodzicami
Wspólna praca i wymiana doświadczeń dla dobra uczniów, bieżące informowanie o ważnych sprawach, wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów.

Utrzymanie stałej i życzliwej współpracy, przepływ informacji. Rozwiązanie problemów.
Opis i analiza.

W czasie stażu.
Lp.4

Aktywny udział w pracach zespołów zadaniowych, realizowanie dodatkowych, przydzielonych zadań.

Praca w zespole zadaniowym nad modyfikowaniem dokumentów szkolnych.. Dzielenie się wiedzą podczas spotkań.
Inne przydzielone zadania.

Realizacja przydzielonych zadań. Wymiana doświadczeń.
Opis i analiza.

Według planu pracy szkoły.

Lp.5

Obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa oraz preferencji czytelniczych uczniów.

Analizowanie stanu wypożyczeń wśród
uczniów i nauczycieli;
Opracowanie i przeprowadzenie ankiety
dotyczącej pracy biblioteki i zainteresowań
czytelniczych uczniów (ewaluacja podejmowanych działań biblioteki);

Zestawienie stanu wypożyczeń

Opracowanie ankiety

Ewaluacja

Opis i analiza.

okres stażu


I 2011

II /III 2013


Lp.6

Realizowanie edukacji
czytelniczej i medialnej.

Opracowanie planu pracy biblioteki szkolnej
Opracowanie harmonogramu lekcji prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza;

Realizacja i ewaluacja zajęć przeprowadzanych
na podstawie własnych scenariuszy;

Organizowanie uroczystości „Pasowania
uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej”
Przygotowanie wystaw tematycznych, gazetek i ekspozycji książek i czasopism ( w tym prac uczniów);
Organizacja konkursów czytelniczych.

Harmonogram
Sprawozdanie


Scenariusze
według
harmonogramu

Scenariusz
sprawozdanie

Stosowna dokumentacja.


Regulaminy konkursów
Protokoły pokonkursowe
Opis i analiza.

IX 2010
IX 2011
IX 2012


okres stażusemestr I 2010
semestr I 2011
semestr I 2012
okres stażu


okres stażu

WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
§ 8 ust. 2 pkt 2)

Lp.1

Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.

Dalsze doskonalenie umiejętności, właściwe wykorzystanie materiałów.
Opis i analiza.

Na bieżąco

Lp.2

Wykorzystanie INTERNETU

Poszukiwanie pożądanych materiałów i informacji, przeglądanie portali edukacyjnych, stron wydawnictw szczególnie o tematyce religijnej oraz bibliotecznej.
Zachęcanie uczniów do bezpiecznego korzystania z komputera i INTERNETU.
Redagowanie notatek o imprezach bibliotecznych i szkolnych na stronę www szkoły.

Wykorzystywanie przydatnych w pracy informacji.
Bezpiecznie korzystanie z INTERNETU.
Opis i analiza.

W czasie stażu

Lp.3

Przygotowywanie materiałów dydaktycznych i wychowawczych

Opracowywanie sprawdzianów, testów, kart pracy, dyplomów dla uczniów itp.

Popularyzacja osiągnięć uczniów i przygotowanie ich do korzystania z różnych źródeł informacji, poprawa jakości organizacji pracy własnej.
Opis i analiza.

Na bieżąco

Lp.4

Przygotowywanie materiałów do pracy pozalekcyjnej wynikającej z zadań ogólnoszkolnych

Teksty informacyjne, sprawozdania, rozkłady, itp. Konkursy, dokumenty dla rodziców, dokumenty szkolne.

Poprawne, powszechnie dostępne i czytelne materiały.

Według potrzeb

Lp.5
Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego

Tworzenie i gromadzenie dokumentacji związanej z awansem.

Przygotowana dokumentacja.

Na bieżąco

Lp.6

Korzystanie z technik multimedialnych. Przygotowanie prezentacji.

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych itp. Wykorzystanie multimediów na lekcjach.

Wykorzystanie technik multimedialnych. Uatrakcyjnienie lekcji, prezentacje multimedialne.
Opis i analiza.


Według rozkładów

Lp.7

Opieka nad szkolną pracownią – Internetowym Centrum Multimedialnym.

Profilaktyka antywirusowa, aktualizacja oprogramowania, blokowanie dostępu do treści niepożądanych.

Wydajna, stabilna pracownia, bezpieczne korzystanie z Internetu.

Na bieżąco


UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI,
W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ,
W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH,
PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ
§ 8 ust. 2 pkt 3)

Prowadzenie zajęć otwartych

Przygotowanie zajęć otwartych.

Zajęcia otwarte, karta obserwacji.

Opis i analiza.

W czasie stażu

Lp.2

Wygłoszenie referatu podczas posiedzenia Rady pedagogicznej na temat indywidualizacji w nauczaniu.

Przygotowanie, wygłoszenie referatu.

Opis i analiza.

W czasie stażu

Lp.3

Udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych

Przygotowanie i udostępnianie w Internecie własnych opracowań, scenariuszy, referatów, planu zajęć profilaktyczno-wychowawczych, artykułów.
Umieszczenie w sieci planu rozwoju zawodowego.
Stworzenie strony osobistej w portalu edukacyjnym.

Przekazanie materiałów.
Opis i analiza.


Publikacje

W czasie stażu

Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu opracowującego narzędzia do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej.

Przygotowanie ankiet, arkuszy analiz dokumentacji.

Opis i analiza.

REALIZACJA NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:
§ 8 ust. 2 pkt 4)
4a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


Opracowanie programu działań edukacyjnych

Wdrażanie programu z elementami etyki: „ W poszukiwaniu wartości”

Zrealizowany program.
Ewaluacja.
Sprawozdanie.

Rok szkolny 2010/2011

4c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp.1

Przygotowywanie szkolnych konkursów z religii.

Opracowanie regulaminów konkursów. Zachęcanie i wspieranie uczniów.
Promowanie uzdolnionych uczniów

Większe zainteresowanie uczniów religią.
Regulaminy konkursów.
Sprawozdanie.

W czasie stażu

Lp.2

Doskonalenie oddziaływań
wychowawczych w kierunku kształtowania postaw etycznych.

Ukazywanie dzieciom przykładów godnych naśladowania postaw
(święci, patron szkoły, bohaterowie
narodowi); Współpraca z samorządem uczniowskim.
Organizacja imprez szkolnych związanych z uroczystościami.
Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów.

Zachęcenie do samorozwoju, ukierunkowanie działań i dalszej drogi kształcenia. Wspieranie uczniów i ich rozwoju.
Sprawozdanie.

Na bieżąco


lP.3

Przygotowywanie uczniów do konkursów

Praca z uczniem uzdolnionym, zgłoszenia do konkursów.

Udział uczniów w konkursach i osiąganie przez nich sukcesów.
Sprawozdanie.

Na bieżąco

Aktywizowanie i integrowanie uczniów.

Współorganizacja imprez szkolnych i parafialnych ( apele, jasełka).
Angażowanie uczniów w życie szkoły, w środowisku lokalnym; wzajemna pomoc i życzliwość. Realizowanie programu wychowawczego.
Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych.

Aktywność i integracja uczniów, jej większa motywacja do współdziałania.
Sprawozdanie.

Zgodnie z PLANEM PRACY SZKOŁY

4e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp.1

Współpraca duszpastersko-wychowawcza z parafią pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie

Przygotowywanie oprawy liturgicznej niedzielnych Mszy św. dla dzieci oraz przygotowanie uczniów do udziału w nabożeństwach: różańcowych, Drogi Krzyżowej, majowych, roratach; pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji; przygotowanie dzieci do sakramentu I Komunii Św.; przygotowanie dzieci do rocznicy I Komunii Św.; wdrażanie uczniów do czytania czasopism religijnych

Angażowanie dzieci w aktywne życie parafii.
Sprawozdanie.

W czasie stażu.

Lp.2

Pełnienie funkcji członka Rady Duszpasterskiej przy parafii w Wylatowie

Aktywny udział w posiedzeniach rady.
Realizacja zadań duszpasterskich w parafii.

Integracja społeczności lokalnej.
Angażowanie dzieci w aktywne życie parafii.
Sprawozdanie.

Według potrzeb

Lp.3

Współpraca ze specjalistami pedagogiki i psychologii.

Obserwacja uczniów. Zapoznanie z opiniami z PPP, wdrażanie wniosków do pracy. Przekazywanie spostrzeżeń pedagoga. Wykorzystanie doświadczeń do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Rozmowy – superwizja –podczas spotkań nauczycieli z różnych placówek prowadzących zajęcia profilaktyczno – wychowawcze z Opiekunem Grupy.

Efektywna współpraca, sukcesy dydaktyczno-wychowawcze. Skuteczna pomoc w rozwoju uczniów.
Sprawozdanie.Sprawozdanie.

Według potrzeb

Lp.4

Współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie.

Realizacja planu zajęć profilaktyczno-wychowawczych.

Skuteczne wdrażanie do rozwiązywania sytuacji problemowych.

Okres stażu

Lp.5
Współpraca z instytucjami regionu (Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie, filia w Wylatowie).

Współpraca w ramach ścieżki czytelniczej i medialnej;
Współpraca w ramach organizacji imprez czytelniczych, konkursów.

Efektywna współpraca dla dobra uczniów.
Sprawozdanie.

Według potrzeb

Lp.6

Współpraca z
Przedszkolem w Wylatowie

Organizacja imprez czytelniczych dla przedszkolaków.

Efektywna współpraca dla dobra dzieci.

Sprawozdanie.

W czasie stażu

4f) Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Lp.1

Osiąganie sukcesów w konkursach.

Osiągnięcia uczniów w konkursach.

Sprawozdanie

W czasie stażu

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY
§ 8 ust. 2 pkt 5)

Lp.1

Studium dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych

Opis i analiza 2 przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi.

Studium przypadku

W czasie stażu

Lp.2

Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii

Studiowanie literatury przedmiotu w drodze samokształcenia, rozmowy z innymi pracownikami szkoły. Doskonalenie pracy wychowawczej i opiekuńczej.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy do dalszej pracy.

Na bieżąco

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.