X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18201
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr ALEKSANDRA KUSIAK
wychowawca świetlicy

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2009r.
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2012r.

Podstawa prawna:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Sposób
Wymagania dokumentowania

a) Poznanie procedury awansu zawodowego:
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących Zaświadczenie opiekuna stażu system awansu zawodowego
• Zapoznanie się z Wewnątrzszkolną Procedurą
Awansu Zawodowego
Wykaz stron internetowych oraz
• Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego bibliografia książek
dotyczących awansu
(literatura, portale internetowe,
czasopisma fachowe )
• Założenie teczki „Awans zawodowy” Teczka „Awans zawodowy”
Wniosek o umożliwienie odbycia stażu
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego

b) Nawiązanie współpracy z
opiekunem stażu: Harmonogram współpracy
• Korzystanie z merytorycznej i praktycznej pomocy opiekuna. Ustalenie zasad współpracy, terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
• Zawarcie kontraktu Kontrakt

c) Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Potwierdzenie uczestnictwa
i innych nauczycieli: Wnioski z obserwacji
Scenariusze lekcji
• Obserwacje doradczo-instruktażowe Sprawozdania
• Lekcje otwarte i koleżeńskie Karty pracy
d) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu wg wcześniej ustalonego terminarza: Scenariusze
• Prowadzenie zajęć świetlicowych Sprawozdania
• Przygotowanie uroczystości szkolnych
• Przygotowywanie różnorodnych konkursów tematycznych, przedstawień
e) Doskonalenie warsztatu pracy: Potwierdzenie uczestnictwa
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego Zaświadczenie ukończenia (kursy, warsztaty, szkolenia, konferencje metodyczne). Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
• Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym (szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej, zespołu wychowawczego)
• Wymiana doświadczeń z opiekunem stażu i nauczycielami Bibliografia
• Organizowanie zaplecza dydaktycznego (plansze, foliogramy, Notatki własne karty pracy, gazetki, dekoracje itp.) Wykaz pomocy dydaktycznych
• Samokształcenie, studiowanie literatury pedagogicznej Potwierdzenie opiekuna stażu
• Stosowanie aktywnych metod nauczania i wychowania
f) Planowanie pracy opiekuńczo- wychowawczej:
• Opracowanie miesięcznych planów pracy świetlicy szkolnej Miesięczne plany pracy
• Opracowanie zasad oceniania zachowania oraz pracy na świetlicy szkolnej zajęciach świetlicowych na dany rok szkolny
• Opracowanie harmonogramu planowanych konkursów, przedstawień, akcji
• Współudział w aktualizacji Programu Wychowawczego Szkoły
g) Publikowanie własnych prac: Wykaz stron internetowych
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www
• Opublikowanie wybranych scenariuszy zajęć na stronie internetowej szkoły oraz innych stronach www
h) Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego: Zgromadzone dokumenty
• Dziennik zajęć świetlicowych
• Teczka awansu zawodowego
i) Autorefleksja i autoanaliza:
• Przygotowywanie ewaluacji prowadzonych zajęć, sprawozdań Ewaluacje z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Przygotowanie sprawozdania z przebiegu planu rozwoju oraz wniosków do dalszej pracy Sprawozdanie za cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Wymagania Sposób
dokumentowania
a) Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
wśród dzieci i młodzieży, niwelowanie zachowań agresywnych:
• Prowadzenie zajęć wychowawczych, integracyjnych, Scenariusze
przeciwdziałających agresji i nałogom Sprawozdania
• Rozwijanie u uczniów umiejętności z zakresu Karty pracy komunikacji interpersonalnej (zajęcia grupowe)
• Kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości, samopoznanie
• Organizacja pomocy koleżeńskiej Notatki własne
• Udział w uroczystościach lokalnych, współorganizowanie Potwierdzenie współpracy wycieczek z uwzględnieniem tematyki środowiska lokalnego Potwierdzenie udziału
• Współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas
• Prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami mających na celu niwelowanie problemów wychowawczych

b) Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem rodzinnym:
• Organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych Scenariusze zajęć
• Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez Karty pracy rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, Notatki własne uczniami i rodzicami; obserwacja ucznia w kontaktach Potwierdzenie współpracy z rówieśnikami
• Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów przy współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym ( zajęcia indywidualne, ćwiczenia w grupach)
• Efektywna współpraca z rodzicami, indywidualne rozmowy dotyczące nauki i zachowania

c) Udział w pracach Szkolnego Zespołu Wychowawczego:
• Zapoznanie się z planem pracy Szkolnego Zespołu Wychowawczego. Potwierdzenie
• Przedłożenie własnych propozycji działań w ramach przewodniczącego SZW zespołu w celu rozpoznania potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego

d) Promocja placówki: Potwierdzenie opiekuna stażu
• zorganizowanie wystawy prac plastycznych uczniów lub dyrektora danej placówki w wybranej instytucji gminnej

e) Ukończenie form doskonalenia zawodowego ukierunkowanych na sposoby rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów, Zaświadczenie potwierdzające kwestie uwarunkowań środowiskowych rozwoju ucznia oraz ukończenie kursu współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wymagania Sposób
dokumentowania

a) Stosowanie technologii komputerowej Karty pracy w opracowywaniu dokumentacji, materiałów Testy dydaktycznych niezbędnych do pracy z uczniami. Scenariusze zajęć
Sprawozdania
b) Wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji w zakresie: Zdjęcia
- prawa oświatowego
- pracy z uczniami
- pedagogizacji rodziców
- przygotowania szkoleń rady pedagogicznej, zespołu samokształceniowego

c) Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego.

d) Publikowanie na stronach internetowych materiałów Wydruki stron internetowych dla uczniów i nauczycieli.

e) Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych Artykuły w pracowni komputerowej. Zdjęcia
Wykorzystanie gier edukacyjnych w pracy z dzieckiem Notatki własne mającym problemy w nauce.

f) Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i video oraz komputera. Scenariusze zajęć
Fotografie cyfrowe
Karty pracy

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Wymagania Sposób
dokumentowania
a) Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, dydaktyki i pedagogiki: Bibliografia
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej Notatki własne
• Śledzenie publikacji w portalach edukacyjnych Internetu Potwierdzenie uczestnictwa
• Aktywna praca nad samokształceniem
• Korzystanie z zinstytucjonalizowanych form kształcenia i doskonalenia (warsztaty, seminaria, konferencje)
• Wymiana spostrzeżeń, uwag i opinii z opiekunem stażu oraz z innymi nauczycielami (podczas rozmów indywidualnych oraz podczas rad pedagogicznych i zebrań zespołu samokształceniowego)
• Konsultacje ze specjalistami – psycholog, pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

b) Współpraca przy redagowaniu Szkolnego programu profilaktyki Potwierdzenie współpracy i Szkolnego Programu Wychowawczego.

c) Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, Potwierdzenie współpracy działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, takimi jak: GOPS, PPP.

d) Uwrażliwianie społeczności szkolnej na krzywdę drugiego człowieka: Sprawozdania
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim i całą społecznością Potwierdzenie współpracy szkolną (organizowanie i współorganizowanie akcji charytatywnych)
• Organizacja przedstawienia

e) Znajomość aktualnego poziomu rozwoju swoich uczniów Scenariusze zajęć i uwzględnienie właściwości okresu rozwojowego w pracy Karty pracy indywidualnej
z dziećmi. Organizowanie zajęć zgodnie z możliwościami i potrzebami uczniów.

f) Wykorzystanie wiedzy pedagogicznej i z zakresu dydaktyki Scenariusze zajęć w celu lepszej pomocy uczniom z rodzin zaniedbanych, Potwierdzenie opiekuna stażu mającymi trudności w nauce i zachowaniu: Potwierdzenie współpracy
• Prowadzenie indywidualnych zajęć z uczniami z w/w problemami
• Współpraca z pedagogiem szkolnym
• Pedagogizacja rodziców
§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Wymagania Sposób
dokumentowania

a) Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
• Zapoznanie się i posługiwanie się dokumentacją szkoły: Statutem, WSO, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, planami, regulaminami itp.
• Uczestnictwo w przygotowaniu nowych bądź modyfikacji Potwierdzenie uczestnictwa istniejących już dokumentów: Statutu Szkoły itp.
• Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły

b) Analiza dokumentów prawa oświatowego:
Potwierdzenie opiekuna stażu
• Zapoznanie z Ustawą o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela Notatki własne oraz z rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego
• Zastosowanie przepisów prawa oświatowego w rozwiązywaniu bieżących problemów oceniania i dokumentowania zadań nauczyciela
• Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania świetlicy (analiza Kodeksu Opiekuńczego)

§ 7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły
oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Zadania Sposób
dokumentowania
a) Udział w pracach Rady Pedagogicznej, Potwierdzenie uczestnictwa współpraca z gronem pedagogicznym. Notatki własne

b) Współpraca z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami, wychowawcami, Samorządem Uczniowskim:
• współorganizowanie zabaw, dyskotek dla dzieci
• współpraca podczas organizacji akademii szkolnych i różnorodnych uroczystości
• współorganizowanie konkursów tematycznych, przedstawień

c) Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych Sprawozdania wynikających z programu wychowawczego i programu Tematyka pogadanek profilaktyki szkoły:
• sporządzenie tematyki godzin wychowawczych, Potwierdzenia opiekuna stażu pogadanek uwzględniającej potrzeby dziecka związane z jego rozwojem emocjonalnym, intelektualnym, fizycznym, a także problemy wynikające ze specyfiki środowiska
• sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych
• pełnienie dyżurów w stołówce szkolnej podczas herbaty i obiadu, w trakcie przerw międzylekcyjnych

d) Współpraca z rodzicami. Potwierdzenie opiekuna stażu

Sprawozdania

e) Współpraca z instytucjami gminnymi: Potwierdzenie współpracy
• Publiczną Biblioteką w Kleszczowie
• Gminnymi Ośrodkami Kultury
• Kompleksem Dydaktyczno-Sportowym „SOLPARK”
• Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kleszczowie
Innymi wg potrzeb

§ 7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Zadania Sposób
dokumentowania

a) Uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia Potwierdzenie uczestnictwa
zawodowego (kursy, warsztaty, seminaria, konferencje itp.). Zaświadczenia o ukończeniu
danej formy doskonalenia

b) Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny Potwierdzenie uczestnictwa
udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu: Notatki własne
• udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• udział w pracach Zespołu Wychowawczego Szkoły

c) Tworzenie własnego warsztatu pracy:
• Przygotowanie miesięcznych planów pracy Miesięczne plany pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny. świetlicy szkolnej
• opracowanie systemu oceniania zachowania Potwierdzenie opiekuna stażu
oraz pracy uczniów na zajęciach świetlicowych Arkusze obserwacji
• opracowanie arkusza obserwacji ucznia sprawiającego Kwestionariusze ankiet problemy wychowawcze
• opracowanie kwestionariusza ankiety dla
rodziców dotyczącej pracy wychowawczo-opiekuńczej
z dziećmi

d) Samokształcenie. Materiały szkoleniowe
Dziennik lektur
Wykaz stron internetowych
Notatki własne

§ 7 ust. 1 pkt. 3
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

Zadania Sposób
dokumentowania

a) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. Plan rozwoju zawodowego z późn. zm. (Rozdział 3a - Awans zawodowy nauczycieli) Wnioski wynikające z
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia rozporządzenia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

b) Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego:
• udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej Potwierdzenia udziału
• analiza dokumentów Sprawozdania
• korzystanie ze stron internetowych Kuratorium Oświaty, Notatki własne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Sejmu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.