X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18165

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Priorytety w pracy zawodowej:
- rozwijanie umiejętności dotyczących organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy
- uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego służących własnemu rozwojowi i podnoszeniu poziomu pracy szkoły
- uwzględnianie w swej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
UWAGI O REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

A. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
> Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej > Lista obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

B. Praca w komisjach powołanych przez dyrektora szkoły (komisja protokolancka)
> Sporządzanie protokołów posiedzeń rady pedagogicznej. Według harmonogramu
> Potwierdzenia

C. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań > Organizacja konkursów i imprez szkolnych.
> Organizacja konkursów międzyszkolnych.
> Uczestnictwo i przygotowanie uczniów do konkursów międzyszkolnych
> Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
> Sprawowanie opieki nad Samorządem Uczniowskim.
> Udział w realizacji programów profilaktycznych i projektów edukacyjnych.
Cały okres stażu
> Potwierdzenia


§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

A. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności dydaktycznych
> Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne w Fundacji Oświatowej Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie.
> Udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli.
> Udział w konferencjach, warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa
> Udział w zewnętrznych formach doskonalenia.
> Prowadzenie dokumentacji przeczytanych pozycji z zakresu psychologii, dydaktyki i metodyki
> Rozbudowywanie własnego warsztatu pracy:
- Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, sprawdzianów, lektur itp.
2011 r.
Cały okres stażu
> Dyplom ukończenia studiów.
> Świadectwa ukończenia doskonalenia zawodowego.
> Lista pozycji książkowych i artykułów
> Materiały dydaktyczne, testy, sprawdziany, lektury


§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

A. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły

> Znajomość dokumentów szkolnych (statut, wewnątrzszkolny system oceniania, szkolny program wychowawczy i profilaktyczny)
> Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Wrzesień 2010
> Notatki
> Potwierdzenia

B. Poznanie przepisów prawa oświatowego, w tym dotyczących awansu na nauczyciela mianowanego
> Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie MEN z 7 września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowanie i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
- Ustawa o systemie oświaty,
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet)
> Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
Wrzesień 2010
Cały okres stażu
> Notatki
> Własna komputerowa baza


§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

A. Poznanie procedury awansu zawodowego
nauczycieli

> Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego m.in.
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.,z późn.zm.
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.,z późn.zm rozdział 3a
Wrzesień 2010
> Przygotowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
> Notatki

B. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela > Autorefleksja
> Samoocena
Wrzesień 2010
> Rzeczywiste określenie celu rozwoju zawodowego
> Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego

C. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
> Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu
> Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
> Zawarcie kontraktu
Wrzesień 2010
> Pisemne przejrzyste zasady współpracy nauczyciela z opiekunem stażu
> Akceptacja kontraktu

D. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
> Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć
Cały okres stażu
> Wybrane scenariusze zajęć
> Arkusze hospitacyjne
> Wnioski do dalszej pracy

E. Dalsze poznawanie i prowadzenie obowiązującej dokumentacji nauczyciela w tym dotyczącej zadań szkoły, nauczyciela –
wychowawcy, własnego awansu zawodowego
> Konstruowanie rocznych planów dydaktycznych z języka polskiego
> Opracowanie okresowych sprawozdań z przebiegu awansu zawodowego oraz końcowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
> Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela
Cały okres stażu
> Plany dydaktyczne
> Sporządzenie sprawozdania
> Dzienniki zajęć

F. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
> Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
> Udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje)
> Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
Cały okres stażu
> Potwierdzenia
> Zaświadczenia
> Dyplomy
> Notatki
> Biblioteczka

G. Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy
> Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteczki pedagogicznej
> Opracowywanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność pracy
> Prowadzenie i udział w zajęciach otwartych
Cały okres stażu
> Notatki
> Biblioteczka
> Scenariusze zajęć


§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

A. Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego
> Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami i wychowawcami
> Współpraca z pedagogiem szkolnym przy rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów z uczniami
> Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery)
Cały okres stażu
> Własne notatki
> Wnioski z rozmów przeprowadzonych z pedagogiem
> Notatki

B. Współpraca z instytucjami i organizacjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły
> Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu organizowania pomocy dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie)
> Współpraca Biblioteką Miejską, Policją
> Współpraca z higienistką szkolną
Na bieżąco
W trakcie stażu
> Decyzje z MOPS-u
> Listy obecności
> Potwierdzenia
> Potwierdzenia

C. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju
> Zaplanowanie działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych służących rozwojowi uczniów zdolnych (przygotowanie do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych)
> Opracowanie planu pomocy uczniom z trudnościami w nauce (prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych)
Według potrzeb
Cały okres stażu
> Scenariusze konkursów
> Podziękowania
> Dyplomy
> Zdjęcia
> Zapisy w dziennikach
> Notatki własne

D. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
> Opieka nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych
> Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów przy organizacji wycieczek, wyjść kulturalnych oraz imprez środowiskowych
> Udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych i apeli
Na bieżąco
W trakcie stażu
> Dokumentacja wycieczek
> Potwierdzenia
> Scenariusze
> Adnotacje w dziennikach zajęć
> Zdjęcia


§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

A. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela
> Korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych przy opracowywaniu zajęć
> Opracowywanie przy wykorzystaniu komputera materiałów, pomocy dydaktycznych i scenariuszy
> Przygotowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Cały okres staż
> Scenariusze
> Materiały, pomoce dydaktyczne
> Teczka dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

B. Wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i pracy zawodowej
> Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów szkolnych (przygotowywanie i opracowywanie rebusów, krzyżówek itp., opracowanie plastyczne i komputerowe dyplomów)
> Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju oraz sprawozdania z przebiegu stażu
> Opublikowanie wybranych scenariuszy zajęć
Cały okres stażu
Październik 2010
Czerwiec 2013
Według potrzeb
> Strony www
> Materiały dydaktyczne
> Strony www
> Strony www

C. Podnoszenie własnych umiejętności i kwalifikacji wykorzystania komputera i TI
> Doskonalenie umiejętności obsługi komputera poprzez korzystanie z własnego komputera w życiu codziennym
> Uczestnictwo w różnego rodzaju formach dokształcania
Cały okres stażu
> Cała dokumentacja związana z odbytym stażem oraz inne dokumenty
> Zaświadczenia


§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

A. Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
> Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy
> Aktywne samokształcenie poprzez studiowanie literatury pedagogicznej
> Korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzania wiadomości
Cały okres stażu
> Potwierdzenia udziału
> Zaświadczenia
> Spis literatury
> Spis stron www

B. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
> Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami
> Stosowanie w trakcie zajęć metod aktywizujących
> Bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych
Cały okres stażu
Według potrzeb
> Notatki własne
> Konspekty
> Scenariusze
> Notatki własne


§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

A. Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych
> Analiza następujących dokumentów:
- Ustawa o systemie oświaty
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.,z późn.zm.
- Ustawa o pomocy społecznej
- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
- Konwencja Praw Dziecka
Na bieżąco
> Wypisy z obowiązujących aktów prawnych
> Notatki
> Biblioteczka

B. Zapoznanie się z dokumentacją szkoły
> Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
- Statut Szkoły
- WSO
- Plan wychowawczy szkoły
- Znajomość pozostałych regulaminów, planów i programów szkolnych
Cały okres stażu
> Notatki własne
> Biblioteczka

C. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
> Wykazanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach
> Gromadzenie własnych zasobów tekstów aktów w formie pisemnej i elektronicznej
Cały okres stażu
> Notatki własne
> Biblioteczka

D. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
> Udział w Radach Pedagogicznych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne
> Udział w pracach różnorodnych komisji
Cały okres stażu
> Zapisy w protokołach
> Lista obecności
> Potwierdzenia

W czasie trwania stażu zostaną podjęte inne działania nieuwzględnione w planie rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.