X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18133

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
mgr Sylwia Kulik – Dzik

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


Imię i nazwisko: Sylwia Kulik – Dzik
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 1.09. 2012r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2015r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Miejskie Nr 40, ul. Licznerskiego 2, 10 -721 Olsztyn
Stanowisko: Nauczyciel kontraktowy
Wykształcenie:
• Jednolite Studia Magisterskie, kierunek: pedagogika w zakresie pedagogiki społecznej, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
• Kwalifikacyjne czterosemestralne Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
• Kwalifikacyjne trzy semestralne Studia Podyplomowe w zakresie Zintegrowanej Wczesnej Edukacji, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Podstawy prawne:
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593, zm. Dz. U. z 2007 r., Nr 214, poz. 1580);
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

Cele:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności, poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez doskonalenie zawodowe w celu podniesienia efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych.


Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

1. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (z dn. 15 lipca 2004)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991r. z późniejszymi zmianami
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
4. Zapoznanie się z celami i zadaniami nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
5. Zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi umożliwiającymi uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
6. Śledzenie informacji poświęconych oświacie w prasie i Internecie Wrzesień 2012
Wrzesień 2012
Wrzesień 2012
Wrzesień 2012
Wrzesień 2012
Cały okres stażu
- Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Plan rozwoju zawodowego
- Notatki własne
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

1. Spotkanie organizacyjne dotyczące przebiegu stażu, zadań na okres odbywania stażu
2. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu, określenie zasad komunikowania się
3. Ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem stażu
4. Analiza planu rozwoju zawodowego
5. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola- omówienie obserwowanych i przeprowadzonych zajęć
7. Opracowanie projektu sprawozdania. Wrzesień 2012
Wrzesień 2012
Wrzesień 2012
Wrzesień 2012
Cały okres stażu (co najmniej jeden raz na dwa miesiące)
Cały okres stażu (co najmniej jeden raz na dwa miesiące)
Maj 2015
- Kontrakt zawarty z opiekunem stażu
- Harmonogram spotkań z opiekunem stażu
- Plan rozwoju zawodowego
- Harmonogram hospitacji
- Arkusze obserwacji zajęć, scenariusze zajęć
- Arkusze spotkań przed- i pohospitacyjnych; scenariusze zajęć
- Projekt sprawozdania
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego 1. Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń z odbytych szkoleń, scenariuszy zajęć itp.
2. Składanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju u Dyrekcji przedszkola Cały okres stażu (na bieżąco)
Raz w roku szkolnym
- Kserokopie zaświadczeń
- Scenariusze zajęć hospitowanych
- Notatki własne
- Scenariusze uroczystości
- Sprawozdania

4. Podnoszenie kwalifikacji, poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w formach wewnątrzprzedszkolnego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego
1. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego - szkoleniowych radach pedagogicznych w zakresie doskonalenia nauczycieli
2. Udział w różnego rodzaju zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności (szkolenia, warsztaty, konferencje)
3. Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
- Lista obecności
- Zaświadczenia
- Notatki własne
- Potwierdzenia
- Materiały szkoleniowe

5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
1. Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
2. Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i stron internetowych w celu poszukiwania i wdrażanie nowych metod pracy z grupą
4. Przygotowanie dekoracji na uroczystości okolicznościowe, oprawy plastycznej Sali
5. Stosowanie aktywnych metod pracy
6. Tworzenie kącików tematycznych
7. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
8. Samodzielne oraz przy współpracy organizowanie uroczystości przedszkolnych i różnorodnych imprez. Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Zgodnie z porami roku i uroczystościami
Systematycznie
Cały okres stażu
2 razy w roku szkolnym
Cały okres stażu
- Bibliografia
- Środki dydaktyczne
- Notatki własne
- Pomoce do zajęć, dekoracje, zdjęcia
- Notatki, wpis do dziennika, scenariusze zajęć
- Zdjęcia
- Scenariusze zajęć
- Zdjęcia, scenariusze uroczystości

6. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej 1. Wpisy w dzienniku, prowadzenie obserwacji dziecka, opracowywanie planów pracy dydaktyczno – wychowawczej
2. Opracowanie planu współpracy z rodzicami Cały okres stażu
Cały okres stażu
- Dziennik, plany pracy dydaktyczno - wychowawczej, karty obserwacji dziecka
- Plan współpracy z rodzicami

7. Pełnienie funkcji dodatkowych w przedszkolu
1. Prowadzenie dodatkowych zajęć logopedycznych
2. Opieka nad tablicą informacyjną dla rodziców
3. Udział w komisji socjalnej. Cały okres stażu
Systematycznie
Systematycznie w roku szkolnym 2012/2013
- Scenariusz zajęć logopedycznych

8. Opracowanie programu własnego dotyczącego kształtowania poprawnej wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym. 1. Gromadzenie materiałów
2. Opracowanie programu,
3. Realizacja Programu,
4. Podsumowanie i ewaluacja Programu. Rok szkolny 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
- Materiały pomocnicze, karta ewaluacyjna.

9. Promowanie placówki
1. Uczestniczenie w różnorodnych konkursach
2. Zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola ciekawych artykułów, scenariuszy zajęć, propozycji zabaw dla dzieci i rodziców
3. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na portalu edukacyjnym, Cały okres stażu
Cały okres stażu
Październik 2012
- Dyplomy
- Adresy stron internetowych
- Potwierdzenia

10. Dokonywanie oceny i ewaluacji własnych działań zawodowych
1. Analizowanie i omawianie z opiekunem przebiegu stażu, dokonywanie stosownych korekt
2. Przygotowanie cząstkowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
3. Dokonywanie samooceny pracy własnej, formułowanie wniosków do dalszej pracy,
4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu
Czerwiec 2013 Czerwiec 2014
1 raz na rok szkolny, cały okres stażu
Czerwiec 2015
- Notatki ze spotkań konsultacyjnych z opiekunem stażu
- Cząstkowe sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- Arkusz samooceny
- Sprawozdanie z realizacji zadań planu rozwoju


Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców 1. Analizowanie kart dzieci, obserwacje dzieci (zajęcia indywidualne, grupowe, podczas zabawy, wycieczek itp.).
2. Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami – pedagogizacja, konsultacje wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
4. Organizowanie wspólnych uroczystości z udziałem rodziców.
5. Prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców, zawieszanie informacji dotyczących funkcjonowania grupy, ciekawostek, treści programowych. Cały okres stażu
Według harmonogramu
2 razy w roku
Według harmonogramu
Systematycznie
- Notatki
- Protokoły zebrań
- Scenariusze zajęć
- Scenariusze uroczystości
- Notatki

2. Diagnozowanie potrzeb i możliwości wychowanków, rozwijanie zainteresowań dzieci
1. Obserwacja, prowadzenie diagnozy ciągłej
2. Rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy,
3. Dostosowywanie tematyki i stopnia trudności zajęć dydaktycznych do zainteresowań i możliwości dzieci - praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
- Karty indywidualnej pracy z dzieckiem
- Karty informacji o gotowości szkolnej dziecka
- Adnotacje w dzienniku zajęć

3. Współpraca ze specjalistami
1. Spotkania z pedagogiem, psychologiem - konsultacje w celu rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych
2. Nawiązanie kontaktu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Olsztynie
Cały okres stażu
Cały okres stażu
- Notatki z odbytych rozmów
- Adnotacje w dziennikach zajęć

4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole 1. Organizowanie wycieczek i wyjść dla dzieci:
• wyjście do punktów użyteczności publicznej (poczta, sklep, biblioteka, zakład fryzjerski, apteka)
• wyjazdy do teatru, muzeum
• wycieczka do nadleśnictwa, gospodarstwa agroturystycznego
2. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi – przedstawicielami różnych zawodów, np. „Lekarz w przedszkolu”
3. Nawiązanie współpracy z Biblioteką multimedialną „Abecadło” w Olsztynie
4. Nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia w celu promowania zdrowego trybu życia
5. Udział w akcjach charytatywnych. Wrzesień 2012 -
Maj 2015
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
- Adnotacje w dziennikach zajęć
- Podziękowania
- Dyplomy

5. Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie
1. Zajęcia pokazowe dla studentów
2. Porady, pomoc w tworzeniu scenariuszy zajęć Październik 2012– Czerwiec 2013
Kolejne lata stażu zgodnie z potrzebami placówki
- Adnotacje w dzienniku zajęć
- Dokumentacja

6. Organizowanie oraz współorganizowanie imprez przedszkolnych, okolicznościowych
1. Opracowywanie scenariuszy uroczystości
2. Przygotowywanie dekoracji do uroczystości,
3. Przygotowywanie dzieci do udziału w uroczystościach
Cały okres stażu
- Scenariusze uroczystości
- Adnotacje w dziennikach zajęć
- Zdjęcia

7. Przygotowanie dzieci do konkursów wewnątrz oraz pozaprzedszkolnych
1. Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w konkursach organizowanych w placówce oraz przez inne przedszkola i inne placówki.
2. Uwzględnianie zainteresowań dzieci podczas przygotowań
Cały okres stażu
- Podziękowania
- Zaświadczenia
- Dyplomy

8. Założenie i prowadzenie Koła Logopedycznego
1. Praca z dziećmi o szczególnych trudnościach w mowie
Cały okres stażu
- Plan Koła Logopedycznego

9. Organizowanie wyjść i wycieczek pozaprzedszkolnych
1. Planowanie i organizacja wycieczek w celu poszerzania wiedzy oraz umiejętności społecznych dzieci
Cały okres stażu
- Adnotacje w dziennikach zajęć
- Karty wycieczek

10. Udział w akcji
Cała Polska czyta dzieciom
1. Przeprowadzanie zajęć umożliwiających dzieciom samodzielne tworzenie bajek,
2. Czytanie dzieciom bajek, baśni lub odsłuchiwanie ich z płyt CD
3. Zapraszanie rodziców do aktywnego udziału w zajęciach w ramach akcji (czytanie bajek, inscenizacje wierszy itp)
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
- Zapis twórczości dzieci, zapisy w dzienniku
- Zapisy w dzienniku

11. Koordynowanie działań przedszkola w ramach kampanii „Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowaną przez firmy „Tymbark” oraz „Kubuś” 1. Nawiązanie współpracy z organizatorem, kontynuacja współpracy przez kolejne lata stażu, przeprowadzenie serii zajęć, gromadzenie dokumentacji
2. Zapoznawanie dzieci z zasadami ochrony środowiska podczas zajęć edukacyjnych, uroczystości i wycieczek
3. Współrealizowanie zadań wynikających z regulaminu projektu
Wrzesień 2012 – Czerwiec 2013
Kolejne lata stażu zgodnie z potrzebami placówki
- Plany pracy dydaktycznej
- Karty wycieczek
- Adnotacje w dzienniku
- Materiały, certyfikat uzyskania tytułu „Kubusiowych Przyjaciół Natury”

12. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
1. Studiowanie literatury, udział w warsztatach, korzystanie z bazy internetowej
Cały okres stażu
- Notatki
- Zaświadczenia

13. Uwzględnianie w pracy współczesnych problemów cywilizacyjnych.
1. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych niwelujących poziom agresji wśród dzieci
2. Propagowanie treści proekologicznych i prozdrowotnych w planach pracy dydaktyczno – wychowawczej
3. Nawiązanie współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi zabezpieczeństwo m. in. Wojewódzką Komendą Policji i Strażą Pożarną w Olsztynie
Wrzesień 2012 – Maj 2015
Według potrzeb
Cały okres stażu
- Scenariusze zajęć
- Plany pracy dydaktyczno – wychowawczej


Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego
1. Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji
Cały okres stażu - Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego.

2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
1. Opracowywanie dokumentacji przedszkolnej (plany dydaktyczno - wychowawcze, scenariusze zajęć itp.)
2. Przygotowywanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas pracy (pomoce dydaktyczne, karty pracy)
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy
4. Korzystanie z poczty elektronicznej jako środka komunikacji
5. Dokumentowanie przebiegu stażu Cały okres stażu
Cały okres stażu
Systematycznie
Systematycznie
Systematycznie
- Scenariusze zajęć
- Plany pracy dydaktyczno – wychowawczej
- Karty pracy
- Dokumentacja planu rozwoju zawodowego.

3. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
1. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowymwww.publikacje.edu.pl
2. Umieszczanie własnych propozycji scenariuszy (zajęć i uroczystości na portalu Nauczycieli Przedszkola)
Październik 2012
Cały okres stażu
- Materiał na stronie internetowej www.publikacje.edu.pl oraz portalu www.nauczycieleprzedszkola.pl

4. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych 1. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie nauczyciela, korzystanie ze stron MEN, komputerowych programów edukacyjnych, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/
Cały okres stażu
- Zbiór w postaci plików komputerowych


5. Publikacje na stronie Bliżej Przedszkola 1. Opracowanie relacji z wybranych wydarzeń z życia przedszkola na stronie internetowej Bliżej Przedszkola Cały okres stażu
- Strona Bliżej Przedszkolawww.bliżejprzedszkola.pl


Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu .psychologii, pedagogiki i dydaktyki - rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
1. Uczestniczenie w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.
2. Studiowanie fachowej literatury
3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
- Potwierdzenia udziału
- Zaświadczenia
- Bibliografia
- Notatki własne
- Spis stron internetowych

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów 1. Rozwiązywanie i przeciwdziałanie konfliktom w grupie, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
2. Opracowanie zasad zachowania się w sali, podczas wycieczki
3. Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną
4. Objęcie szczególną pomocą dzieci słabych
5. Promowanie dzieci zdolnych poprzez udział w konkursach, imprezach
6. Stosowanie zabaw interakcyjnych w celach polepszenia komunikacji w grupie
Wrzesień 2012 - Maj 2015
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Systematycznie
- Adnotacje w dzienniku
- Kontrakt, zestawy zabaw, ćwiczeń, pomoce dydaktyczne, dyplomy.

3. Dzielenie się wiedzą z rodzicami dzieci oraz z innymi nauczycielami.
1. Organizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli z innych grup oraz dla rodziców
2. Umieszczanie bieżących i ciekawych artykułów na tablicy ogłoszeń dla rodziców
Wrzesień 2012 – Maj 2015
Systematycznie
- Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, karta obserwacji zajęć
- Artykuły


Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty:
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (z dn. 15 lipca 2004)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. z późniejszymi zmianami
2. Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego poprzez śledzenie stron internetowych MENiS,
Cały okres stażu
Cały okres stażu
- Zbiór aktów prawnych,
- Notatki,
- Wykaz dokumentów

2. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej aktów prawnych obowiązujących w przedszkolu
1. Analiza dokumentacji przedszkola:
• Statut przedszkola
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
• Plan rozwoju przedszkola
• Konwencja o Prawach Dziecka
2. Śledzenie zmian w regulaminach przedszkolnych. Cały okres stażu
Systematycznie
- Notatki z analizy dokumentów
- Wykaz dokumentów

- Rzetelne stosowanie poznanych przepisów w praktyce
3. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego.
1. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
2. Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów przedszkolnych w ramach prac rady pedagogicznej
3. Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu. Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Notatki własne

4. Przestrzeganie przepisów BHP.
1. Stosowanie przepisów BHP w pracy dydaktyczno-wychowawczej Wrzesień 2012-
Maj 2015
- Notatki własne


Zatwierdzam do realizacji:


.................................... .......................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.