X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18051

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko:mgr Katarzyna Tomczak
Placówka: Przedszkole Miejskie Nr 141 w Łodzi
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy(01.09.2010 -31.05.2013 r.)
Opiekun stażu: mgr Magdalena Brodecka
Dyrektor przedszkola: mgr Jolanta Balcerek

[b]§ 7. ust. 1. pkt 1.
Uczestniczenie w pracach organów placówki związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu przedszkola oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego;[/b]

1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.Potwierdzenie obecności.

2.Współpraca w przygotowaniu uroczystości i imprez wynikających z tradycji i planu rozwoju placówki:
•Bal jesieni,
•Choinka,
•Dzień Babci i Dziadka,
•Bal wiosny,
•Piknik rodzinny,
•Dzień Dziecka,
•Dzień Matki,
•Dzień Ojca,
•Zakończenie roku,
Przez cały okres trwania stażu. Potwierdzenia, zdjęcia.

3.Nawiązanie współpracy z dalszym i bliższym środowiskiem.
•Dom Pomocy Społecznej Nr 3 w Łodzi,
•Okoliczne przedszkola,
•Biblioteka,
•Dom Kultury,
•Teatry,
•Ogród Botaniczny,
•Ogród Zoologiczny, i inne.
Przez cały okres trwania stażu Potwierdzenia, zdjęcia.

4.Włączanie się w realizację zadań wynikających z planu rozwoju placówki.
Przez cały okres trwania stażu. Potwierdzenia dyrektora

5.Zorganizowanie konkursu plastycznego – (opracowanie regulaminu, przygotowanie dyplomów, podziękowań i nagród)
W trakcie stażu Regulamin konkursu, wzory dyplomów i podziękowań.

6.Organizowanie i współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy.
Przez cały okres trwania stażu. Wpisy do zeszytu wyjść. Karty wycieczek. Zdjęcia, foldery itp.

7.Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi – zawodami dla wszystkich dzieci.
W trakcie stażu Wpisy w dzienniku, zdjęcia, scenariusze

8.Przygotowywanie dzieci do uroczystości lokalnych np. przeglądów, przedstawień, konkursów, olimpiad, festynów.
-organizacja i udział w uroczystości okolicznościowych, imprez sportowych
-nawiązywanie współpracy z Ośrodkami Kultury
Przez cały okres trwania stażu Wpisy, notatki, zdjęcia

9.Promowanie osiągnięć placówki w środowisku poprzez wykorzystanie techniki informacyjnej:
-Kącik ogłoszeń dla rodziców
-Strona internetowa przedszkola
Promowanie osiągnięć dzieci w środowisku:
-Konkursy
-Olimpiady
-Festiwale
Przez cały okres trwania stażu Potwierdzenie dyrektora
Regulaminy konkursów, olimpiad, zdjęcia, dyplomy, podziękowania.

10.Zdobywanie wiedzy o rozwoju wychowanków, współpraca z ich rodzicami (gromadzenie dokumentacji świadczącej o rozwoju dziecka, ewentualnych problemach środowiska w jakim dziecko przebywa)
-Praca wyrównawcza
-Praca z dzieckiem zdolnym

Przez cały okres trwania stażu Notatki własne
Zeszyty obserwacji
Dokumentacja świadcząca o rozwoju dziecka
Plany pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, z dzieckiem zdolnym

11.Troska o dobry kontakt z wychowankami i rodzicami.
-Organizacja zebrań, spotkań,
-Zajęć otwartych,
-Uroczystości okolicznościowych,
Przez cały okres trwania stażu Protokoły z zebrań z rodzicami, scenariusze spotkań integracyjnych

12.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami i osobami wspomagającymi pracę przedszkola – rozwiązywanie problemów wychowanków (psycholog, logopeda)
W trakcie stażu. Wg potrzeb Zaświadczenia, potwierdzenia

13.Włączanie się w akcje na rzecz środowiska
-„Sprzątanie świata”
-„Zakręcone miesiące”
-Akcje na rzecz zwierząt
-Inne.
Przez cały okres trwania stażu Potwierdzenia udziałów, zaświadczenia

[b]§ 7. ust 1. pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia ustawicznego;[/b]

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu:
•Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych (samokształcących)
•Zajęciach koleżeńskie, Przez cały okres trwania stażu Potwierdzenia obecności, notatki własne.

2.Udział we wszystkich formach doskonalenia zawodowego:
•Warsztaty metodyczne,
•Kursy, szkolenia,
•Konferencje,
•Zajęcia modelowe,
•Zespoły metodyczne.
Przez cały okres trwania stażu Gromadzenie zaświadczeń
o ukończonych kursach, szkoleniach, i warsztatach.

3.Tworzenie własnego warsztatu pracy, opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali, itp.
Przez cały okres trwania stażu.
Wykonane pomoce dydaktyczne, zbiory wykonanych pomocy dydaktycznych.

4.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy:
-Wykonywanie środków i pomocy dydaktycznych za pomocą komputera
-Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć, planów miesięcznych itp.
-Dbanie o estetyczny i atrakcyjny wygląd placówki poprzez współtworzenie dekoracji związanych z porą roku, uroczystościami
-Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych dla dzieci
-Tworzenie i stosowanie prezentacji multimedialnych (Power Point) podczas zajęć z dziećmi
-Opracowywanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń na różne przedszkolne uroczystości

Wg potrzeb Przygotowane materiały, pomoce dydaktyczne
Opracowane materiały
Zdjęcia dekoracji przedszkolnych
Wpisy w dzienniku
Prezentacje multimedialne
Dyplomy, zaświadczenia

5.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. –
-Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
-Zajęcia otwarte dla rodziców
Systematycznie
Raz w roku szkolnym Scenariusze zajęć
Potwierdzenie przeprowadzenia zajęcia aktywizującą metodą nauczania
Lista obecności i scenariusz zajęć

6.Publikowanie własnych prac
-Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
-Publikacja scenariuszy zajęć, artykułów lub referatów itp.
W okresie stażu Publikacje w internecie

7.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii pedagogiki i dydaktyki poprzez śledzenie nowości wydawniczych Systematycznie Własne notatki, zbiór literatury

[b]§ 7 ust. 1. pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania placówki;[/b]

1.Analiza dokumentacji:
•przepisów dotyczących awansu zawodowego (Rozporządzenie MEN z dn. 1.12.2004 r., 6.12.2006 r., 14.11.2007 r.) w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli:
•Ustawa o systemie oświaty,
•Karta Nauczyciela
•Analiza statutu
Przez cały okres stażu.

2.Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet - MEN, Kuratorium Oświaty, Wydziału Edukacji i bibliotek internetowych.
Przez cały okres stażu.

3.Udział w radach pedagogicznych – szkoleniowych podejmujących w/w temat
Potwierdzenie obecności Własne notatki, zbiór przeanalizowanych dokumentów

4.Udział w spotkaniach z metodykiem.
Przez cały okres stażu.

5.Współpraca z opiekunem stażu
•Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
•Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
•Przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
•Ustalenie z opiekunem terminów spotkań,
Systematycznie

•Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora - opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza,
2 razy w roku – wg harmonogramu hospitacji
Scenariusze zajęć, notatki własne – refleksja opiekuna/dyrektora
Własne notatki
•Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
2 razy w roku
Scenariusze zajęć, notatki własne – wnioski, refleksje i uwagi z obserwacji.
•Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
Wniosek o rozpoczęcie stażu Kontrakt.
Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień

6.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
-Dzienniki zajęć
-Miesięczne plany pracy dydaktyczno – wychowawczej
-Analizy pracy dydaktyczno – wychowawczej
-Samooceny
-Arkusze obserwacyjne Systematycznie Dokumentacja przedszkolna, dzienniki plany pracy, analizy, arkusze samooceny oraz arkusze obserwacyjne.

Plan sporządziła: Katarzyna Tomczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.