X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16522
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela:
Miejsce pracy:
Wykształcenie: magister filologii angielskiej
Przedmiot nauczany: język angielski

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010

Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2013r

Opiekun stażu:


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)


1.§7ust.1pkt1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1.Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

2.Współpraca z Dyrektorem , gronem pedagogicznym oraz Radą Rodziców.

3.Współpraca z rodzicami:
-zebrania
-rozmowy indywidualne
- kontakt telefoniczny

4.Współpraca z pedagogiem szkolnym (rozwiązywanie konfliktów, kierowanie na badania PPP).

5.Współpraca z biblioteką szkolną

6.Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizowania uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez (dyskoteki szkolne, akademie).

7.Pełnienie roli doradcy – wychowawcy w sytuacjach problemowych, konfliktach wśród wychowanków

8.Realizacja planu wychowawczego.

9.Integracja: uczeń/uczeń, uczeń/wychowawca poprzez wspólne działania:
- przygotowanie kontraktu klasowego
- dekorowanie sali lekcyjnej
- wycieczki

10.Pełnienie dyżurów w trakcie organizowanych imprez szkolnych – dyskotek oraz przerw - utrzymywanie porządku na terenie szkoły.

11.Uczestnictwo w pracach szkolnych komisji egzaminacyjnych. -zgodnie z harmonogramem


2.§7ust.1pkt2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN.

2.Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach i seminariach w Centrach Doskonalenia Nauczycieli
Udział w warsztatach

3.Udział w konferencjach metodycznych dla nauczycieli j. angielskiego (organizowanych przez wydawnictwa pedagogiczne: Pearson Longman, Oxford University Press, Macmillan, Express Publishing, Cambridge University Press).

4.Udział w pracach zespołu języków obcych.

5.Poszerzanie wiedzy z zakresu zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samodzielne studiowanie literatury fachowej)


3.§7ust.1pkt3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

1.Analiza dokumentacji:
-Karta Nauczyciela
-Ustawa o systemie oświaty
-Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
-Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
-Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
- Rozporządzenie MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych
-Zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.


4. §7ust.2pkt1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Współpraca z opiekunem stażu:
-przygotowanie planu rozwoju zawodowego
-zawarcie kontraktu
-omówienie zasad współpracy (ustalenie terminów spotkań i konsultacji z opiekunem)

2.Hospitacja lekcji (ze szczegółowym omówieniem):
-obserwowanie zająć prowadzonych przez opiekuna stażu
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

3.Autorefleksja – samoocena pracy i osiągnięć (określenie mocnych i słabych stron własnej działalności).

4.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
-gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy lekcji itp.)
-przygotowanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego
-przygotowanie końcowego sprawozdania z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
-złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym

5.Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
-dzienniki lekcyjne
-dzienniki pozalekcyjne
-dokumentacja sprawozdawcza
-arkusze ocen

6.Analiza wewnątrzszkolnego systemu oceniania i opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.

7.Stosowanie aktywnych metod nauczania oraz dobieranie zróżnicowanych metod sprawdzania opanowania wiedzy i oceniania.

8.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
-zapoznanie z nową podstawą programową i programami nauczania z języka angielskiego
-analiza standardów egzaminacyjnych
-opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – tworzenie, analiza, ewaluacja planów wynikowych i rozkładów materiału z języka angielskiego
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języków obcych
-tworzenie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych (używanych w procesie nauczania języka angielskiego)
-tworzenie własnej biblioteczki przedmiotowej
-opracowywanie testów, sprawdzianów
- przeprowadzenie i analiza próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego dla klas II i III
-przygotowywanie scenariuszy lekcji


5.§7ust.2pkt2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów poprzez współpracę z wychowawcami i pedagogiem szkolnym (rozpoznanie problemów wychowawczo-opiekuńczych wśród uczniów).

2.Poznanie środowiska uczniowskiego wychowanków - diagnoza potrzeb, zainteresowań i oczekiwań.

3.Rozwiązywanie problemów natury wychowawczej.

4.Stały kontakt z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.

5.Ocena możliwości uczniów – indywidualizacja nauczania (dostosowanie sposobu nauczania i wymagań do potrzeb i możliwości ucznia):
-opracowanie i realizacja programu do indywidualnej pracy z uczniem słabym
-praca z uczniem słabym (konsultacje, dodatkowa pomoc)
-praca z uczniem zdolnym (konsultacje, dodatkowe materiały, zachęcanie do udziału w konkursach, pomoc w przygotowywaniu się uczniów do konkursów)

6.Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych – z uwzględnieniem potrzeb uczniów:
-założenie (przygotowanie programu kursu oraz gromadzenie materiałów na zajęcia) i prowadzenie kółka dla klas IV i V .Zajęcia pomagają uczniom zdobyć wiedzę na temat ciekawych miejsc w Anglii a szczególnie w Londynie oraz poszerzyć wiedzę z danego języka. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

7.Współorganizowanie uroczystości szkolnych (dyskoteki, apele, gale).
8.Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek szkolnych (organizowanie wycieczek dla klasy dla której sprawuję funkcję wychowawcy oraz współudział w organizowaniu wycieczek przez innych nauczycieli – pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami).

9.Organizowanie lub współorganizowanie konkursów z języka angielskiego.
(np. Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA, Mały Mistrz Gramatyki Angielskiej).

10.Wprowadzenie do programu nauczania języka angielskiego treści dydaktycznych dotyczących wybranych problemów środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych np. stres, zanieczyszczenie środowiska itp.

11. Wprowadzenie do programu nauczania języka angielskiego treści dydaktycznych dotyczących tradycji i kultury krajów anglojęzycznych w porównaniu z tradycjami lokalnymi (np. obchody Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc itp.).


6.§7ust.2pkt3

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wstępna ocena własnych umiejętności informatycznych.

2.Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy techniki komputerowej – udział w kursach

3.Opracowanie materiałów pomocniczych na zajęcia lekcyjne, przy użyciu techniki komputerowej.

4.Użycie technologii komputerowej do prowadzenia dokumentacji szkolnej:
-przygotowanie scenariuszy lekcji
-przygotowanie wszelkiego rodzaju sprawozdań
-przygotowanie sprawozdań z postępu realizacji planu rozwoju zawodowego

5.Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej:
-wyszukiwanie różnego rodzaju materiałów pomocniczych, informacji; wykorzystanie Internetu jako źródła pomysłów w pracy nauczyciela
-korzystanie z portali edukacyjnych
- korzystanie z publikacji z zakresu metodyki i dydaktyki, przepisów dotyczących systemu oświaty i publikacji dotyczących awansu zawodowego.

6.Kontakt z wydawnictwami językowymi, konsultantami(informacje o szkoleniach, warsztatach, seminariach i nowościach wydawniczych).

7.Kontakt z innymi nauczycielami (przekazywanie informacji, materiałów).

8.Publikacje w Internecie – publikacja własnego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego www.edux.pl.


7.§7ust.2pkt4

Umiejętność stosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów z zakresu realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców – kształtowanie właściwych zachowań i postaw uczniów.

2.Aktywna praca nad samokształceniem – aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
-korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej
-korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej
-korzystanie z publikacji w Internecie
-gromadzenie literatury w podręcznej biblioteczce
-podnoszenie kwalifikacji – udział w kursach i szkoleniach

3.Praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy z zakresu dydaktyki języków obcych oraz pedagogiki i wychowania w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

4.Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. uczeń zdolny, uczeń słaby) oraz z uczniami zaniedbanymi środowiskowo.

5.Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki i psychologii do tworzenia programu pracy z uczniem słabym.

6.Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii i prawa oświatowego do zdiagnozowania konieczności kierowania ucznia do PPP oraz dalszej pracy z tym uczniem.


8.§7ust.2pkt5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel zdobywał staż

1.Analiza dokumentów wewnątrzszkolnych:
-Statut Szkoły
-Szkolny Program Wychowawczy
-Wewnątrzszkolny System Oceniania
-Regulaminy szkolne

2.Wykazanie się w konkretnych sytuacjach i podejmowanych przez siebie działaniach znajomością przepisów np.:
-ewakuacja uczniów z sali lekcyjnej po usłyszeniu alarmu
-kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej
-właściwa pod względem prawnym organizacja wycieczek szkolnych i wyjść
-udział w pracach różnorodnych komisji szkolnych

3.Tworzenie planów wynikowych.

4.Tworzenie planu wychowawczego dla klasy objętej opieką wychowawczą.

5.Tworzenie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.

6.Prawidłowe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i wychowawczej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.