X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16514
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Barbara Furmanek, nauczyciel matematyki
Placówka oświatowa: Gimnazjum Gminne w Przedmościu
Dyrektor szkoły: mgr Aneta Czyrko
Okres stażu: od 01.09.2011 do 30.05.2014
Opiekun stażu: mgr Barbara Kuczyńska

Data zatwierdzenia planu:.................................
RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004R.

FORMY REALIZACJI

TERMIN

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o wartości merytoryczne.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z matematyki.
• Stosowanie aktywnych metod pracy.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
• Uczestnictwo w szkoleniach i kursach na temat efektywnego nauczania.
3. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego próbnego i końcowego z matematyki, konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
4. Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu matematyczno-przyrodniczego.
• Opracowywanie i modyfikacja różnych dokumentów wewnątrzszkolnych.
5. Przeprowadzenie i analiza diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów klas I.
6. Udział w pracach komisji: egzaminacyjnych i konkursowych.

- Wrzesień 2011.
- Cały okres trwania stażu.
- wrzesień 2011-2014
- Kontrakt.
- Plan rozwoju zawodowego.
- Konspekty.
- Notatki.
- Dokumentacja podjętych działań
- Zaświadczenia.
- Potwierdzenia.
- Sprawozdania z diagnozy.
- Protokoły z komisji egzaminacyjnych i konkursowych.

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
• Przygotowanie uroczystości i imprez szkolnych.
• Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
3. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
4. Rozmowy z rodzicami - w ramach zebrań z rodzicami.
5. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
6. Stosowanie się do zaleceń opinii PPP dotyczącej uczniów.

- Według planu.
- Cały okres trwania stażu.
- Scenariusze, karty wycieczek.
- Potwierdzenia.

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii informacyjnej - udział w kursach i szkoleniach.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej.
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
7. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.publikacje.edux.pl

- Cały okres trwania stażu.
- Zaświadczenia.
- Adresy stron.
- Konspekty.
- Zaświadczenie.

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela. 1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki matematyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, i Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie (nowości książkowe, czasopisma).
3. Aktywna praca nad samokształceniem.
4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• wewnątrzszkolne:
- rady szkoleniowe.
- konferencje szkoleniowe.
- warsztaty.
• pozaszkolne:
- szkolenie „Spójrz inaczej”
- warsztaty organizowane przez wydawnictwa.
- Cały okres trwania stażu.
- Notatki.
- Zaświadczenia.

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Tworzenie dokumentacji w oparciu o przepisy prawa oświatowego.
3. Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich.
- Cały okres trwania stażu.
- Notatki.


....................................... mgr Barbara Furmanek
(podpis dyrektora)


.......................................
(podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.