X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16503
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Lp.
Wymagania określone
w: Rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U.Nr 114, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 114, poz. 1580 – obowiązuje od 1 grudnia 2007 r.)
Zadania do realizacji
Termin
Uwagi o realizacji

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

§7.1.1.
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. • Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim ( pomoc w organizacji imprez szkolnych)
• Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez szkolnych i pozaszkolnych, wyjść poza teren szkoły.
• Uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego.

§7.1.2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
• Uczestnictwo w szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego (kursy kwalifikacyjne, doskonalące, szkolenia, warsztaty, konferencje).
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej ( książki, czasopisma, strony internetowe)
• Tworzenie własnego warsztatu pracy (budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.)

§7.1.3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
• Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
• Uczestnictwo w kursie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
• Bieżąca analiza dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły ( statutu, regulaminu, programów wychowawczych) oraz zapoznanie się z Prawami Ucznia, Konwencją o Prawach Dziecka i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.
2009/2010

§7.2.1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
• Analiza przepisów prawa oświatowego, regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
• Współpraca z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu,
- opracowanie planu rozwoju,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
- konsultacje, opracowanie konspektów, analiza.
• Prowadzenie dokumentacji własnych działań zgodnie z wymaganiami dyrektora oraz zaleceniami opiekuna stażu.
• Prowadzenie koła teatralnego.

• Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami w celu optymalizacji i ujednolicenia pracy dydaktyczno-wychowawczej (zebrania grupowe, rozmowy indywidualne). Przeprowadzenie ankiety na temat odbioru moich działań dydaktyczno-wychowawczych przez rodziców.

• Pełnienie dodatkowych funkcji w placówce: prowadzenie gazetki dla rodziców w holu szkoły (tematy wychowawcze, język angielski), współpraca z Biblioteką Szkolną i Miejską.

• Organizowanie imprez i uroczystości klasowych i szkolnych, przygotowywanie rekwizytów i wystroju sal.

• Tworzenie własnego warsztatu pracy:
- gromadzenie materiałów dydaktycznych, testów, scenariuszy, planów itp.,
-dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania uczniów,
- dobieranie różnorodnych aktywizujących metod nauczania.
• Ocena skuteczności własnych działań( autoewaluacja)
• Dokonywanie, w razie potrzeby, modyfikacji, korekt planów i metod pracy.
• Analiza zgromadzonej przez siebie dokumentacji oraz stopnia zrealizowania wyznaczonych celów na początku stażu, ewentualne uzupełnienia planu rozwoju zawodowego
• Przygotowanie sprawozdania na temat swojej pracy w okresie stażu.
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne
• Przeprowadzenia zajęć otwartych
• Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

• Systematyczne prowadzenie obserwacji dzieci, wyciąganie wniosków, praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia oraz uzdolnionymi.
• Organizowanie wsparcia materialnego dla wychowanków z ubogich rodzin oraz akcji pomocy na rzecz organizacji zajmujących się pomocą społeczną.
• Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
• Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową).
• Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
• Konsultacje z innymi nauczycielami.
• Indywidualne rozmowy z uczniem.
• Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
• Upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej – wyjazdy do kina i teatru.
• Organizowanie uroczystości klasowych.
• Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych: udział w różnych akcjach organizowanych przez szkołę i Samorząd Uczniowski.


§ 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

• Systematyczne prowadzenie obserwacji dzieci, wyciąganie wniosków, praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia oraz uzdolnionymi.
• Organizowanie wsparcia materialnego dla wychowanków z ubogich rodzin oraz akcji pomocy na rzecz organizacji zajmujących się pomocą społeczną.
• Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
• Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową).
• Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
• Konsultacje z innymi nauczycielami.
• Indywidualne rozmowy z uczniem.
• Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
• Upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej – wyjazdy do kina i teatru.
• Organizowanie uroczystości klasowych.
• Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych: udział w różnych akcjach organizowanych przez szkołę i Samorząd Uczniowski.


§ 7.2.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• Używanie Internetu w celu uzyskiwania materiałów o tematyce związanej z nauczaniem i wychowaniem.

• Korzystanie z komputera podczas przygotowywania się do zajęć: konspekty, karty pracy, ilustracje oraz w celu przygotowywania dokumentacji (Microsoft Word, Microsoft Exel).
• Wykorzystywanie Internetu m.in. jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym.
• Korzystanie z portali edukacyjnych.


§ 7.2.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
• Pogłębianie wiedzy na temat trudnych zachowań dziecka, zaburzeń rozwojowych, aktywizujących metod pracy z dziećmi, metod pracy z dzieckiem z ADHD oraz przeciwdziałaniu agresji.

• Rozpoznawanie problemów środowiskowych, społecznych i cywilizacyjnych w rodzinach wychowanków oraz potrzeb rozwojowych dzieci, udzielanie skutecznego wsparcia dzieciom i rodzicom (rozmowy, rady, odpowiednie oddziaływania wychowawcze dla dziecka).

• Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

• Przeciwdziałanie konfliktom w klasie, wspólne ich rozwiązywanie, dyskusje, ocena własnych zachowań i postępowania innych.


§ 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

• Praca w różnorodnych komisjach powoływanych w szkole (m.in. konkursowych)
• Uczestniczenie w przygotowywaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji dokumentacji szkolnej.
• Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań.
• Poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.