X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16502
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego


Imię i nazwisko: mgr Aleksandra Kubiesa
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Muszyńska
Dyrektor placówki: mgr Mirosława Hadała
Nazwa i adres szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie
Ul. Rynek 13
33-370 Muszyna
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu:
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:
Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej:
Termin nadania stopnia nauczyciela kontraktowego:
Data zakończenia stażu:

Cel podstawowy: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
- poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;
- poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole oraz zasad jej prowadzenia;
-doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli,
- podnoszenie kwalifikacji, pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego i samokształcenie.

I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)


Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego i poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego Przeanalizowanie aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli tj. Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie
Wrzesień 2011
Wniosek,
Plan rozwoju zawodowego

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowy na temat przebiegu stażu; ustalenie terminów i tematyki zajęć, opracowanie zakresu
i tematów.
hospitacje
Wrzesień 2011
Na bieżąco
Współpraca z opiekunem stażu- wzór kontraktu, potwierdzenie opiekuna stażu

Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w szkole
Prowadzenie dzienników lekcyjnych oraz analiza dokumentów:
-statutu szkoły
-wewnątrzszkolnego systemu oceniania
- system prowadzenia dokumentacji obowiązujący w szkole,
-przepisy dotyczące zapewnienia warunków pracy,
- obowiązki uczniów,
- prawa ucznia
Wrzesień 2011 oraz
Okres całego stażu
Zapisy w dziennikach, konspekty

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły Zapoznanie z tygodniowy rozkładem zajęć, grafikiem dyżurów, zastępstwami, zasadami współpracy dyrekcji z nauczycielami; udział w Radach Pedagogicznych
Okres stażu
Listy obecności na radach

Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną
Lektura czasopism pedagogicznych
Okres stażu
Bibliografia literatury pedagogicznej

Udział w pracach wewnątrzszkolnych
Stosowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, współdziałanie z innymi nauczycielami, wychowawcami rodzicami, praca w zespołach przedmiotowych
Okres stażu
Zaświadczenia, listy obecności na zebraniach i radach pedagogicznych

Czynny udział w życiu szkoły
Pomoc w organizacji imprez szkolnych, współpraca w realizacji planu rozwoju szkoły
W okresie stażu Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach

Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności
W okresie stażu
Ankiety, testy

Przygotowanie projektu sprawozdania
Opis realizacji niniejszego planu rozwoju
Maj 2011
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju


II. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Organizacja własnego warsztatu pracy: dobór testów diagnostycznych, czasopism, podręczników i pomocy naukowych Przegląd oferty wydawniczej w katalogach lub Internecie, analiza wybranych podręczników, modyfikacja i tworzenie testów
Wrzesień 2011
Zestawy testów dostosowane do odpowiednich grup, wybrane czasopisma, podręczniki używane do prowadzenia zajęć a z nich konkretne ćwiczenia

Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas;
Opracowanie rozkładów materiału do pracy całorocznej
Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących kryteriów ocen w programie nauczania
Wrzesień 2011
Potwierdzenie Dyrekcji

Dobór pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć
Współpraca z wydawnictwami i pozostałymi nauczycielami j. niemieckiego.
Okres stażu
Organizacja biblioteczki językowej (czasopisma itp.)

Poznawanie sposobów aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach
Analiza tekstów metodycznych
Okres stażu
Bibliografia literatury metodycznej

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Hospitacja zajęć opiekuna według wcześniej ustalonych narzędzi, omówienie i zapisanie wniosków
Okres stażu
Arkusze obserwacji lekcji – zapisane wnioski

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora Przygotowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza i ewaluacja przeprowadzonych zajęć, formułowanie wniosków do dalszej pracy
Okres stażu
Arkusze obserwacji lekcji, wnioski i uwagi do realizacji, ocena zajęć przez osobę hospitującą

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Udział w dostępnych wewnątrzszkolnych i zewnątrz szkolnych formach dokształcania - kursach metodycznych, szkoleniach, seminariach itp. Okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, potwierdzenia udziału

Dokumentacja dokonań pedagogicznych
Analiza przeprowadzonych działań, wykorzystanie wniosków do dalszej pracy
Okres stażu
Scenariusze zajęć, programy, ankiety, testy


III. DZIAŁALNOŚĆ OSOBISTA

Wstępna samoocena
Analiza swojej pracy i możliwości rozwoju, wnioski
Okres stażu
Plan rozwoju zawodowego

Udostępnienie innym nauczycielom własnej wiedzy i doświadczenia Publikacja planu rozwoju zawodowego i innych materiałów własnych na stronach internetowych
Okres stażu
Adresy portali internetowych

Doskonalenie zdolności interpersonalnych
Współdziałanie z innymi nauczycielami, analizowanie pracy opiekuna stażu
Okres stażu
Kontakty z gronem pedagogicznym i uczniami

Autoanaliza Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych
Okres stażu
Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy

IV. DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA

Poznanie sytuacji uczniów i ich środowiska Indywidualne rozmowy z rodzicami, współpraca z wychowawcami klas
Okres stażu
Odpowiednie potwierdzenia

Współpraca z nauczycielami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów
Pomoc uczniom mającym problemy w nauce, wyrównywanie braków, współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami
Okres stażu
Zapis zajęć pozalekcyjnych

Zapoznanie się z planem wychowawczym szkoły
Analiza planu wychowawczego
Wrzesień 2011

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia
Zgłębianie literatury i informacji w Internecie z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki
Okres stażu
Spis literatury i adresów stron internetowych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.