X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16490
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

mgr AGATA FĄFARA

NAUCZYCIEL MIANOWANY
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 17 W KIELCACH

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2014r.


KIELCE 2011

Wstęp


Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego opierałam się na założeniach Szkolnego Programu Wychowawczego, Planu Pracy Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktycznego oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i grona
pedagogicznego.

Konstrukcja planu jest adekwatna z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Określa to Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (§ 8 ust. 2 pkt. 1 - 5).

Moim głównym celem jest doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na jak najlepsze funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz poprawę ich jakości życia .

Moje priorytety:

1. Doskonalenie umiejętności zawodowych oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
2. Tworzenie warunków umożliwiających wszechstronny rozwój dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3. Aktywna współpraca z rodzicami oraz organizacjami działającymi na rzecz dziecka.
4. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
5. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu
nauczyciela dyplomowanego.


§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,
wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

CZAS REALIZACJI: przez cały okres stażu

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego, prawem oświatowym
regulującym wymogi awansu oraz zapoznanie się ze sposobem dokumentowania działalności nauczyciela.
2. Ocena własnych umiejętności i możliwości, dotychczasowej pracy nauczyciela i wychowawcy. Analiza pracy zawodowej oraz zaplanowanie kolejnych działań w procesie kształcenia i wychowania z uwzględnieniem specyfiki szkoły, jej potrzeb oraz potrzeb uczniów.
3. Dokładna, wnikliwa analiza dokumentów i opracowań, które powstają w szkole: Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy oraz Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
4. Monitorowanie osiągnięć uczniów
5. Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Rewalidacyjnych.
6. Dostosowanie odpowiedniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla każdego ucznia.
7. Podsumowanie i zastosowanie działań opracowanych na podstawie wyciągniętych wniosków.
8. Udział w formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
9. Członkostwo w Zespole Samokształceniowym Nauczycieli Zespołów Edukacyjno- Rewalidacyjnych.
10. Wdrożenie metod aktywizujących i stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego.
11. Promowanie szkoły, zdolności i umiejętności uczniów w środowisku lokalnym i regionalnym przez organizację i prowadzenie imprez i uroczystości .
12. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania sponsorów i pozabudżetowych środków finansowych wspomagających działalność edukacyjną i wychowawczą szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

CZAS REALIZACJI: przez cały okres stażu

1. Tworzenie narzędzi diagnostycznych, testów, pomocy dydaktycznych, dyplomów i opracowywanie scenariuszy lekcji.
2. Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych z innymi nauczycielami.
3. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktycznej jako źródła cennych informacji, śledzenie stron internetowych o tematyce pedagogicznej, gromadzenie informacji tematycznych.
4. Umieszczanie informacji oraz własnych opracowań na witrynach edukacyjnych.
5. Korzystanie z komputera, tablicy interaktywnej, skanera, aparatu cyfrowego oraz drukarki w codziennej pracy.
6. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem techniki komputerowej, zasobów Internetu i witryn edukacyjnych.


§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

CZAS REALIZACJI: przez cały okres stażu

1. Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
3. Przedstawienie innym nauczycielom własnych spostrzeżeń i refleksji po powrocie ze szkoleń i warsztatów metodycznych.
4. Organizowanie i współorganizowanie posiedzeń zespołu samokształceniowe-go mających na celu: analizę programów nauczania, przygotowanie i prze-prowadzenie diagnoz, imprez o charakterze integracyjnym i wymianie własnych doświadczeń.
5. Udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań metodycznych i pomocy dydaktycznych.
6. Prowadzenie spotkań z rodzicami mających na celu zapoznanie z problemami i specyfiką szkoły oraz z problemami i potrzebami uczniów, a także prezentację osiągnięć uczniów.


§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

CZAS REALIZACJI: przez cały okres stażu

1. Opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Rewalidacyjnych.
2. Ewaluacja programów i organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogiczne dla wychowanków.
3. Wdrażanie nowatorskich metod służących terapii dziecka.
4. Organizowanie gier i zabaw terapeutycznych
5. Umiejętne rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych poprzez stosowanie nowatorskich metod pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.


§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

CZAS REALIZACJI: przez cały okres stażu.

1. Organizowanie zajęć integracyjnych dla uczniów II etapu edukacyjnego.
2. Organizowanie imprez międzyklasowych i ogólnoszkolnych.
3. Udział w projektach edukacyjnych.
4. Organizowanie wycieczek edukacyjnych i turystycznych.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Organizowanie pomocy socjalnej uczniom.
2. Współpraca z rodzicami celem wspólnej pracy nad osiągnięciem sukcesów każdego ucznia na miarę jego możliwości.
3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym.
4. Pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań szkoły
5. Podejmowanie zadań mających na celu pomoc ludziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.


§ 8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

CZAS REALIZACJI: przez cały okres stażu.

1. Dostrzeganie i analiza istotnych trudności w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem alternatywnych środków komunikowania się z dziećmi niemówiącymi.
3. Zorganizowanie cyklu zajęć mających na celu doskonalenie czynności samoobsługowych uczniów.
4. Prowadzenie gier zabaw terapeutycznych likwidujące lęki i fobie uczniów.
5. Zorganizowanie zajęć uczących dzieci samodzielnego przygotowywania podstawowych posiłków.


W trakcie realizacji zadań pewne punkty wymagane do awansu nauczyciela mogą ulec zmianie. W zależności od zaistniałych sytuacji oraz podejmowanych działań nauczyciela, co zostanie ujęte w sprawozdaniu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.