X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16456
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

w Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie
mgr inż. Dorota Mecha (Banaś)
przedmioty zawodowe - blok przedmiotów żywieniowych


Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2012 r.
Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań

§7 ust.2 pkt 1

umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego tj.:
- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. z późniejszymi zmianami)
- zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z dnia
1 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.


Wrzesień 2009 rok


Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły Analiza dokumentacji:
- Statut Szkoły
- Wewnątrz szkolny System Oceniania
- Program Wychowawczy Szkoły
- Plan Rozwoju Szkoły na lata 2006-2011

Wrzesień 2009 rok

Notatka
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa, zawarcie kontraktu
Wrzesień 2009 rok Przejrzyste zasady współpracy wzajemnej obserwacji zajęć i ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem, konsultacje, wnioski z obserwacji
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
Wrzesień 2009 rok
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Okres stażu
według ustalonego harmonogramu
Realizacja zadań ujętych w Planie Rozwoju Szkoły na lata 2006-2011 Częste wykorzystanie środków multimedialnych na lekcjach
Analiza możliwości i potrzeb uczniów oraz wzbogacenie wyposażenia pracowni żywienia
Uczenie szacunku dla każdego człowieka, tolerancji oraz innych uniwersalnych wartości

Cały okres stażu

Notatki
Sprawozdania
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości
Okres stażu Programy nauczania
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
Okres stażu Testy, gazetki, płyty DVD/CD

Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, prezentacje multimedialne
Okres stażu
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej
Uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotów zawodowych

Cały okres stażu zgodnie z harmonogramem Wpis do protokolarza posiedzeń
Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji

Okres stażu Zgromadzona dokumentacja
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Analiza realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego
2012 rok Sprawozdanie
Udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach szkolenia i doskonalenia zawodowego podnoszących wiedzę i umiejętności dydaktyczne z zakresu przedmiotów zawodowych - Kursy tematyczne
- Szkolenie na egzaminatora przedmiotów zawodowych
- Warsztaty i konferencje
- Rady szkoleniowe

Cały okres stażu Zaświadczenia
Świadectwa
Dyplomy

Publikowanie własnych prac Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www
Publikacja scenariuszy lekcji i prezentacji multimedialnych na stronie www
Według potrzeb Potwierdzenie
Rozbudowa własnego warsztatu pracy Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
Cały okres stażu Zebrane materiały
Przygotowane pomoce dydaktyczne

§7 ust.2 pkt 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły Zapoznanie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami
Cały okres stażu Notatka
Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Cały okres stażu Adnotacja w dziennikach lekcyjnych
Współpraca z psychologiem szkolnym
Cały okres stażu Notatki
Aktywne uczestnictwo w WDN, przygotowanie do ewaluacji podejmowanych przez Radę Pedagogiczną działań Aktywny udział w pracy zespołu przedmiotów zawodowych mających na celu:
Pracowanie narzędziami pomiaru jakości pracy szkoły w wybranych obszarach
Analiza badań osiągnięć uczniów
Analiza wyników nauczania przedmiotów zawodowych w oparciu o wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznychCały okres stażu

Sprawozdania z pracy zespołu przedmiotów zawodowych
Współpraca przy organizacji imprez szkolnych i uroczystości okolicznościowych z zaangażowaniem uczniów Przygotowanie z uczniami uroczystości zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych
Organizacja i przygotowanie oferty gastronomicznej oraz obsługa uroczystości okolicznościowych w szkole (tj. Dożynki Szkolne, Dzień Edukacji Narodowej i inne)
Cały okres stażu Notatka
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań
Nanoszenie korekt i uzupełnień do rozkładów materiału nauczania i planów wynikowych nauczanych przedmiotów Cały okres stażu Modyfikacje planów wynikowych kryteriów rozkładów materiału zgodnie z potrzebami
Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów Współorganizowanie wyjazdów do kin, teatrów oraz wycieczek dydaktycznych i wychowawczych do zakładów gastronomicznych i na Międzynarodowe Targi Gastronomiczne
Cały okres stażu Prowadzenie dokumentacji
Karty wycieczek
Zdjęcia
Rozwój dydaktyczno-wychowawczy uczniów w zakresie pogłębiania wiedzy z przedmiotów zawodowych – blok przedmiotów żywieniowych z wykorzystaniem nowych technologii Założenie i prowadzenie serwisu internetowego dotyczącego nowoczesnych technologii gastronomicznych i profesjonalnej obsługi konsumenta – blok przedmiotów żywieniowych
Prowadzenie szkoleń e-learningowych na temat zasad żywienia człowieka
Udostępnianie materiałów dydaktycznych z przedmiotów zawodowych – blok przedmiotów żywieniowych
Cały okres stażu Strona www
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów:
- zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
- promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów
- realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z psychologiem szkolnym, wychowawcami oraz instytucjami pozaszkolnymi
Cały okres stażu Harmonogram lekcji wychowawczych
Wpisy do dziennika
Poszerzanie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeby ucznia Przygotowanie uczniów oraz organizacja i przeprowadzanie konkursów i olimpiad przedmiotowych w szkole
Cały okres stażu
w zależności od potrzeb Notatka

§7 ust.2 pkt 3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej Sporządzanie testów, sprawdzianów, projektów, rysunków i prezentacji multimedialnych przy pomocy komputera
Cały okres stażu Przykładowe testy, sprawdziany, prezentacje na CD/DVD
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej Przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych, dyplomów i wyróżnień
Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć
Cały okres stażu Wzory dyplomów
Zebrane materiały, dokumenty i pomoce dydaktyczne
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej do przeprowadzania zajęć dydaktycznych Przeprowadzenie zajęć przy pomocy środków audiowizualnych oraz wykorzystanie Internetu


Cały okres stażu Notatka

§7 ust.2 pkt 4

umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
Aktualizacja wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów
Cały okres stażu Wykaz lektur
Notatka
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych

Cały okres stażu Sprawozdanie
Pedagogizacja rodziców Wystąpienie na zebraniu rodziców (ogólnoszkolnym lub klasowym) dotyczące tematyki wychowawczo-dydaktycznej Cały okres stażu Notatka
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Rozpoznanie sytuacji materialnej wychowanków i organizowanie pomocy materialnej


Cały okres stażu Notatka
Rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce Kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych Cały okres stażu Wpisy w dzienniku lekcyjnym
Notatki

§7 ust.2 pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie: dotyczących pomocy społecznej, udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do odpowiednich instytucji Cały okres stażu Notatka
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrz szkolnego. Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.
Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych do warunków szkoły
Udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych Cały okres stażu Wpisy do protokolarza
Sprawozdania z prac komisji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.