X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16452
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Przedmiot: język rosyjski, język angielski

Posiadane kwalifikacje:
- studia wyższe magisterskie
OKRES TRWANIA STAŻU: 9 miesięcy
ROZPOCZĘCIE STAŻU: 01.09.2011 r.
ZAKOŃCZENIE STAŻU: 31.05.2012 r.

CEL NADRZĘDNY: PODNIESIENIE POZIOMU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
CEL PODRZĘDNY: UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLANY DZIAŁANIA

I. SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO – ORGANIZACYJNA

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa na temat systemu awansu zawodowego.
Opracowanie harmonogramu spotkań (częstotliwość, uwzględnienie zajęć prowadzonych i obserwowanych). Zawarcie umowy o współpracy.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego we współpracy z opiekunem.
wrzesień-2011
Umowa o współpracy – kontrakt.
Plan rozwoju zawodowego.

2. Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego nauczyciela. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących rozwoju zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 3a Karty Nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela (Ustawa z dnia 26.01.1982 r., tekst ujednolicony Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112 ze zmianami). wrzesień-
2011 Karta sprawozdawcza opiekuna stażu.

3. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole:
- statut szkoły
- wewnątrzszkolny system oceniania, przedmiotowe systemy oceniania,
- program wychowawczy,
- dziennik zajęć, rozkłady zajęć,
- tygodniowy rozkład zajęć Analiza dokumentacji.
Realizacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.
Prowadzenie zajęć lekcyjnych zgodnie z rozkładem. Pełnienie dyżurów. w czasie trwania stażu
wrzesień-2011
Karta sprawozdawcza opiekuna stażu.

4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Autorefleksja, autoanaliza, opis zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.
maj-2012
Sprawozdanie z realizacji stażu.


II. SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO – DYDAKTYCZNA

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
(Rozp. MENiS z dn. 1 grudnia 2004 r., §6 ust. 1 pkt 2). Obserwowanie zajęć, omówienie i zapisanie wniosków (§6 ust. 1 pkt 2; §6 ust. 2 pkt 4).
Analiza mocnych i słabych stron. w czasie trwania stażu, według wcześniej ustalonych terminów Wnioski z obserwowanych zajęć, scenariusze obserwowanych lekcji.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora. Omawianie przeprowadzonych zajęć (Rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.;§6 ust. 1 pkt 3; §6 ust. 2 pkt 2).
Przeprowadzenie zajęć według opracowanego scenariusza.
Konsultacja i analiza (§6 ust. 2 pkt 4).
według ustalonych terminów
Scenariusze z zajęć z wnioskami opiekuna.


III. SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO – OSOBISTA

1. Podnoszenie własnych kwalifikacji – uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu.
Spotkania z doradcą metodycznym.
Udział w radach pedagogicznych.
Uczestnictwo w radach szkoleniowych.

Udział w innych formach doskonalenia pozaszkolnego (warsztaty, kursy).
w czasie trwania stażu
Zaświadczenie o ukończeniu danej formy doskonalenia zawodowego.
Zaświadczenia z kursów.
Zaświadczenia o współpracy z doradcą metodycznym.
Potwierdzenie dyrektora.

2. Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną i psychologiczną. Współpraca z biblioteką szkolną i wydawnictwami.
Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych.
Poznawanie i wykorzystywanie nowych metod pracy z młodzieżą.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej.
w czasie trwania stażu
Bibliografia.

3. Wykonywanie dodatkowych zadań w szkole. Dbanie o gazetki szkolne.
Konsultacje z języka rosyjskiego i angielskiego.
Zorganizowanie wycieczek edukacyjnych do Muzeum Powstania Warszawskiego.
w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu Poświadczenie dyrektora.
Sprawozdanie.
Ksero karty wycieczki.

4. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
Zorganizowanie wystawy z okazji „Światowego Dnia Pokoju”.
styczeń-2012
Opis w sprawozdaniu.
Potwierdzenie dyrektora.
Współorganizowanie uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
maj-2012
Opis w sprawozdaniu.
Potwierdzenie osoby współpracującej.

5. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej.
Przygotowanie materiałów na zajęcia dydaktyczne: karty pracy, sprawdziany, pomoce dydaktyczne itp.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w sali komputerowej.
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
w czasie trwania stażu
Przykładowe materiały.
Adres strony internetowej.


IV. SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO (OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA)

1. Zapoznanie z celami i zasadami wychowawczymi szkoły.
Analiza Programu Wychowawczego.
Ujęcie w planach wynikowych tematyki związanej z problemami wychowawczymi.
wrzesień-2011
Karta sprawozdawcza opiekuna stażu.

2. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Zapewnienie uczniom opieki na lekcjach.
Dbałość o bezpieczeństwo uczniów w trakcie zorganizowanych wycieczek.
Kształtowanie właściwych postaw moralnych i patriotycznych.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
w czasie trwania stażu
Potwierdzenie dyrektora.
Przykładowy scenariusz kształcący postawy moralne i patriotyczne.

3. Współpraca z wychowawcami klasy. Rozmowy, konsultacje, spostrzeżenia (pozytywne i negatywne) dotyczące pracy dydaktyczno – wychowawczej w danej klasie.
w czasie trwania stażu
Potwierdzenie dyrektora.

4. Udzielanie się w pracach wychowawczych szkoły.
Organizowanie lub współorganizowanie apeli i imprez szkolnych.
w czasie trwania stażu
Scenariusz dotyczący uroczystości szkolnej;
zdjęcia.

5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Autorefleksja, opis przyszłych planów zawodowych.
czerwiec-2012
Forma opisowa dalszego rozwoju zawodowego.

Opracowała Ewa Stefan
Nauczyciel Zespołu Szkół w Kamionnie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.