X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16450
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Weronika
nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogólnok

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.

Opiekun stażu:
mgr

Posiadane kwalifikacje :
- wykształcenie wyższe wychowanie fizyczne z przygotowaniem pedagogicznym,

Cel główny :
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe :
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i ich omawianie.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego :
a) wewnątrzszkolnych
b) pozaszkolnych
c) samokształcenie


ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

LP
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT

(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego ustawy, rozporządzenia Wrzesień 2011r. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
2. Zapoznanie z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, rozporządzeniami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami szkoły Obserwacja, udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Wrzesień 2011r.- maj 2012r.
Organizacja zajęć własnych
3. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu Rozmowy, konsultacje dotyczące sposobu
realizacji stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem.
Wrzesień 2011r. Omówienie zasad współpracy.
4. Opracowanie Planu Rozwoju
Zawodowego, zatwierdzenie Planu przez dyrektora szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego,
przedłożenie go do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
Wrzesień 2011r.
Plan Rozwoju Zawodowego
5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
- statut szkoły
- program wychowawczy
- wewnątrzszkolny
system oceniania i klasyfikowania
- programy: wychowawczy, profilaktyczny
Wrzesień,
październik
2011r. Notatki własne
6. Poznanie zasad prowadzenia
dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej:
-dziennik lekcyjny
-protokóły Rady
Pedagogicznej,
-Dziennik Zastępstw
-dziennik zajęć pozalekcyjnych
Wrzesień 2011r. - maj 2012r.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
7. Zapoznanie się z
podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w szkole:
-bezpieczeństwo podczas przerw,
-na sali gimnastycznej i hali gimnastycznej
-na krytej pływalni,
-na boisku szkolnym,
-podczas wycieczek i imprez szkolnych,
-zwalnianie uczniów z lekcji do domu
Zapoznanie z przepisami przeciwpożarowymi Udział w szkoleniach,
lektura obowiązujących przepisów, programów i procedur szkolnych w danym zakresie, współpraca z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa w szkole, praktyczne stosowanie zasad bhp podczas codziennej realizacji zajęć
wychowania fizycznego, dyżurów, wycieczek
Wrzesień 2011r. –maj 2012r.
Zaświadczenia ze szkoleń lub potwierdzenia
8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, harmonogramu imprez sportowych
Wrzesień 2011r. -maj 2012r.
Teczka stażysty
9. Sporządzenie sprawozdania przebiegu stażu i przedłożenie go Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego Planu i Rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji Planu Rozwoju
Maj 2012 r.
Sprawozdanie z realizacji planu
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
Sporządzenie wniosku oraz przygotowaniem dokumentacji
Maj 2012 r.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ
REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH ZAJĘĆ SZKOŁY

1. Zapoznanie się z programem nauczania Analiza podstawy
programowej
Wrzesień 2011 r.
Notatki własne
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym,
samokształceniowym,
pozaszkolnym Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
Studiowanie czasopism i lektur o tematyce
pedagogiczno-psychologicznej dotyczącej rozwoju i sprawności fizycznej dzieci, możliwości fizycznych w młodszym i starszym wieku szkolnym.
Wrzesień 2011 r.-maj 2012 r.
Zaświadczenia sprawozdania notatki własne
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Wrzesień 2011r.- maj 2012r.
Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym
4. Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych. Przygotowanie Planu zajęć SKS dla chłopców i dziewczynek klas I - III
Wrzesień 2011r.- maj 2012r.
Plan treningów
5. Organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych dla uczniów klas 1-3 na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym. Prowadzenie Dnia Sportu Szkolnego
Uczestnictwo z uczniami w zawodach międzyszkolnych zgodnie z kalendarzem imprez na rok 2011-2012.
Wrzesień 2011r. -maj 2012r.
Regulaminy DSSZ
Tabele wyników

ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ
WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW

1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku
uczniów Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas
Wrzesień 2011r.- maj 2012r. Potwierdzenia pedagoga, nauczycieli
2. Pogłębianie wiedzy w zakresie współpracy z rodzicami Lektura pedagogiczna i psychologiczna,
indywidualne kontakty z rodzicami
Wrzesień 2011 r.-maj 2012r.
Notatki z lektur, zeszyt korespondencji z rodzicami

UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na
okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie tematów, zakresu i terminów współpracy
Październik 2011r.
Scenariusze lekcji, potwierdzenia opiekuna stażu
2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
Udział w zajęciach, omówienie i zapisanie spostrzeżeń z lekcji
Wrzesień 2011r.- maj 2012r.
Arkusze obserwacji lekcji, wnioski z obserwacji
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Opracowanie scenariuszy lekcji, konsultacja, analiza
Wrzesień 2011r.- maj 2012r.
Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych
przez opiekuna, wnioski, uwagi do realizacji
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Uwzględnienie opinii opiekuna o sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
Wrzesień 2011r.- maj 2012r.
Wprowadzenie udoskonaleń w sposobie prowadzenia zajęć
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Samoocena
Maj 2012r.
Teczka stażysty, CD


Poznań 12 września 2011 r. ........................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.