X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16431
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Lp.
Podstawa
prawna
Wymagania
Sposób udokumentowania
- przykłady
Uwagi

Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1.
§ 8ust.2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonaleniu pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją

Opis i analiza podjętych działań, np.
- ukończone kursy wraz z opisem ich przydatności w pracy zawodowej,
- nowoczesny warsztat pracy (nowoczesne metody, innowacje, konstruowanie testów),
- diagnozowanie i badanie umiejętności uczniów (test diagnozujący)
- praca z uczniem zdolnym
 -  Analiza przepisów  prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
( z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
-  Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN, portalu Eduseek itp.
- Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
-   Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Planu Rozwoju Szkoły, regulaminów
- udział w badaniu i podnoszeniu jakości pracy szkoły
- Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły
- udział w Radach Pedagogicznych
- udział w ewaluacji Przedmiotowego Systemu Oceniania z języków obcych
- praca w Zespole Przedmiotów Ogólnokształcących
- Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną
- zaadaptowanie sali do potrzeb języka angielskiego
- udział w projekcie e-twining
- organizowanie spotkań z osobami posługującymi się językiem angielskim
- Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy – podsumowanie dotychczasowej pracy.
- Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu: zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć itp.
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu zawodowego.

Ważne jest wdrożenie działań, ewaluacja oraz wskazanie efektów dla podwyższenia jakości pracy szkoły (placówki)
Ważna jest spójność podjętych działań z programem rozwoju szkoły

2.
§ 8ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Opis i analiza realizacji zadań
- ukończone kursy komputerowe,
- opis znajomości programów oraz sposób ich wykorzystania
- przykłady opracowanych komputerowo materiałów ( testy, ocena opisowa, pomoce dydaktyczne),
- scenariusze zajęć przeprowadzonych w pracowni komputerowej
- Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno- wychowawczej.
- Motywowanie uczniów do korzystania z komputera i Internetu w procesie uczenia się języka obcego
- Przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach  internetowych
- Wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji w poszerzaniu własnej wiedzy oraz do komunikowania się
- Wykorzystanie materiałów multimedialnych do nauki języka angielskiego

Należy opisać wykorzystanie technologii w procesie kształcenia, w badaniach pedagogicznych i psychologicznych, diagnostyce, w organizacji warsztatu pracy nauczyciela

3.
§ 8ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Opis i analiza realizacji zadań,
- udział w prowadzeniu konferencji metodycznej
- Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli szkoły; opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.
 - Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem.
- Uczniowie II roku języka angielskiego odbywają praktyki hospitacyjne

Analiza skuteczności podejmowanych działań z punktu widzenia podniesienia poziomu pracy szkoły i własnego rozwoju zawodowego ( efekty)


4.
§ 8ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
- sprawowanie opieki nad szkolnym klubem Europejczyka
- współpraca z samorządem szkolnym

Można dołączyć program lub szczegółowo go opisać
Należy wskazać pozytywne efekty wdrożenia programu
Program powinien mieć recenzję, powinien być też zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

5.
§ 8ust.2 pkt.4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
Pisemne sprawozdanie z realizacji zadań jako egzaminator
- Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego
- Pełnienie funkcji członka Zespołu Egzaminującego w Liceum Ogólnokształcącym

Należy podkreślić korzyści wynikające z pełnienia funkcji na rzecz własnego rozwoju zawodowego i podwyższeniem jakości pracy szkoły

6.
§ 8ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Pisemne sprawozdanie z realizacji zadań
- dodatkowe kwalifikacje: nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu w szkole
- formy doskonalenia zawodowego, poszerzające wiedzę i umiejętności, umożliwiające prowadzenie dodatkowych zajęć lub podejmowanie działań edukacyjnych, np.- prowadzenie dodatkowych zajęć ( koło teatralne, Klub Europejski, samorząd uczniowski)
- konstruowanie testów ( pomiar dydaktyczny)
Należy podkreślić wpływ podjętych działań dla wzbogacenia oferty szkoły

7.
§ 8ust.2 pkt.4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem na poziomie zaawansowanym
- wykorzystanie znajomości języka obcego w pracy z uczniami
- organizowanie i opracowywanie programów wymiany młodzieży z zagranicznymi szkołami partnerskimi
Należy przedstawić certyfikat egzaminu państwowego z języka obcego lub świadectwo ukończenia kolegium językowego
( nauczyciele języków obcych powinni udokumentować znajomość drugiego języka obcego)

8.
§ 8ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Pisemne sprawozdanie z wykonanego zadania
- współpraca z biblioteką miejską, domem kultury, policją, ODN, fundacjami,
- organizacja akcji charytatywnych,
- organizacja konkursów, imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz środowiskowych

10.
§ 8ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Opis i analiza szczególnych przypadków
Opis i analiza, co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.