X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16412
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
N A U C Z Y C I E L A M I A N O W A N E G O

1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: mgr Liliana Wójcik
2. MIEJSCE PRACY: Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim,
Szkoła Podstawowa w Nawsiu
3. PEŁNIONA FUNKCJA: nauczyciel języka angielskiego
4. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2011r.
5. PLANOWANA DATA UKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2014r.
6. OPIEKUN STAŻU: mgr Grażyna Tokarz
7. POSIADANE KWALIFIKACJE: Studia magisterskie na kierunku: filologia angielska
8. CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata 9 miesięcy

Wielopole Skrzyńskie, 01.09.2011r.
CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.


1. UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 1)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
(Tabela - dop. red.)

1. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
Współpraca z Dyrektorem Szkoły.
Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Na bieżąco Potwierdzenia obecności na Radach
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Współorganizowanie zabaw, dyskotek dla dzieci.
Współpraca podczas organizacji akademii szkolnych i różnorodnych imprez.
Okres stażu
Potwierdzenia
3. Praca w zespole przedmiotowym.
Uczestnictwo w spotkaniach zespołu przedmiotowego.
Układanie testów do próbnych egzaminów, testów poziomujących.
Analiza próbnych testów i egzaminów.
Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego.
Okres stażu
Potwierdzenia obecności
Testy, analizy

2. POGŁEBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 2)

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrz- szkolnym i zewnątrz -szkolnym doskonaleniu.
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy – baza materiałów, pomoce dydaktyczne.
Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, a zwłaszcza dotyczących nauki języka angielskiego w szkole podstawowej i gimnazjalnej.
Udział w lekcjach oraz zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
W okresie stażu
Według terminarza
Zaświadczenia, certyfikaty
Listy obecności
Protokoły
Zaświadczenia
Potwierdzenie dyrektora szkoły, listy obecności
Wpisy w dziennikach, arkusze obserwacji
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Obserwacja
Udział
Konsultacje
Omówienie zajęć
Ewaluacja Okres stażu
Konspekty lekcji
Arkusze hospitacji
Harmonogram spotkań z opiekunem stażu
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
Sporządzenie spisu lektur.
Poznawanie najnowszych opracowań dotyczących nauki języka angielskiego.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Na bieżąco
Spis lektur
Notatki


3. POZNANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OŚWIATY Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ (NAUCZYCIEL) ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 1, pkt. 3)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
Karty Nauczyciela.
Ustawy o systemie oświaty.
Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
IX 2011r.
Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Wnikliwa analiza wszelkiej dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.
Statut Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim
Statut Szkoły Podstawowej w Nawsiu
WSO
Szkolny Program Wychowawczy
Szkolny Program Profilaktyczny
Koncepcja Pracy Szkoły
Regulaminy:
• Rady Pedagogicznej
• Rady Rodziców
• Samorządu Uczniowskiego
• Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole IX 2011r.
Systematycznie
Potwierdzenie opiekuna stażu


4. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA
ICH SKUTECZNOŚCI
I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1)

1.Współpraca z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
Przeprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego.
Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji. IX 2011 r.
Okres stażu
Kontrakt
Harmonogram terminów i tematyki zajęć
Konsultacje, rozmowy indywidualne z opiekunem stażu, dyrektorem szkoły, innymi nauczycielami
2. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych dotyczących nauki języków obcych, zwłaszcza w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
Tworzenie dekoracji, materiałów i pomocy dydaktycznych i wykorzystywanie ich w procesie dydaktyczno – wychowawczym na zajęciach
w celu podniesienia poziomu pracy.
Na bieżąco
Notatki bibliograficzne
Zbiór scenariuszy zajęć
Pomoce dydaktyczne
3. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
Pełnienie funkcji opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego.
• Zorganizowanie konkursu wiedzy o Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej;
• Wyjazd z uczniami na obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych;
• Założenie i prowadzenie Kroniki Szkolnego Klubu Europejskiego.
Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych oraz konkursów.
Organizowanie kółek języka angielskiego dla uczniów.
2011/2012r.
Październik – grudzień 2011r
Październik 2011r.
Okres stażu
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Harmonogram uroczystości, apeli szkolnych
Sprawozdania z konkursów
Kronika Szkolna
Wpisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, scenariuszy itp.).
Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.
Okres stażu
2014 r.
VI/VII 2014 r.
Wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
Treść sprawozdania
Wniosek wraz z dokumentacją formalną


5. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2)

1. Poznawanie środowiska uczniów.
Bieżące kontakty z rodzicami uczniów.
Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
Konsultacje z innymi nauczycielami, wychowawcami.
Indywidualne rozmowy z uczniami.
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, itp.
Udział w organizowanych akcjach charytatywnych:
• Włączenie się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”
Na bieżąco
Listopad-grudzień w okresie stażu
Bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku), notatki
Sprawozdania, zaświadczenia
Certyfikaty
2.Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych.
Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
(pomoc uczniom mającym trudności w nauce).
Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
Przygotowywanie gazetek szkolnych i tablicy informacyjnej odnośnie Szkolnego Klubu Europejskiego.
Promowanie szkoły poprzez udział uczniów w konkursach organizowanych przez inne szkoły.
Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych z języka angielskiego.
Organizacja konkursu z języka angielskiego.
Opieka w czasie dyskotek, wyjazdów.
Organizacja konkursu znajomości krajów Unii Europejskiej.
Organizacja konkursu na najładniejszy album o Wielkiej Brytanii lub USA.
Pełnienie funkcji członka komisji egzaminacyjnej.
Na bieżąco
Zapisy w dzienniku
Zapisy z Księdze Zarządzeń
Sprawozdania z konkursów
Sprawozdania
3. Działania uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów.
Organizacja kółka języka angielskiego.
Organizowanie i przygotowywanie apeli, uroczystości i konkursów.
Pomoc uczniom z trudnościami w nauce.
Praca w zespole w ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
Pomoc uczniom z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i tym posiadającym dostosowanie wymagań edukacyjnych.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Sprawozdania
Wpisy w dziennikach zajęć i czynności nauczyciela
Rozkłady materiałów, opracowanie dostosowań


6. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3)

1. Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji. Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
Korzystanie ze stron MENiS: www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl.
Okres stażu
Strony internetowe (wydruki)
2. Publikacje w Internecie.
Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, uroczystości itp.
Okres stażu
Strona internetowa
3. Wykorzystanie komputera w pracy.
Sporządzanie testów, sprawdzianów, kartkówek i rysunków na komputerze.
Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy).
Opracowanie dokumentów szkolnych (rozkłady materiałów, dostosowanie wymagań edukacyjnych, przedmiotowy system oceniania, konspektów, scenariuszy zajęć itp.).
Dokumentowanie przebiegu stażu.
Przeprowadzenie lekcji języka z użyciem komputera.
Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw językowych oraz nauczycielami.
Wykorzystanie portali językowych w samokształceniu.
Na bieżąco
Materiały i pomoce dydaktyczne


7. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4)

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).
Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia i kursach kwalifikacyjnych.
Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, przeciwdziałaniu agresji.
Korzystanie z publikacji na stornach WWW.
Aktywna praca nad samokształceniem
Na bieżąco
Potwierdzenie opiekuna
Zaświadczenia, certyfikaty
2. Rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci. Rozmowy i konsultacje z: opiekunem stażu, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkoły.
Rozmowy z rodzicami na temat postępów dzieci w nauce.
Pełnienie dyżurów.
Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie imprez, wyjazdów.
Na bieżąco Notatki
Podpisy w Księdze Zarządzeń


8. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt. 5)

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Analiza podstawowych przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. Okres stażu
Znajomość przepisów
2. Analiza dokumentacji szkolnej.
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• Statutu Szkoły
• WSO
• Programu Wychowawczego i Profilaktycznego
• procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, itp.
Okres stażu
Znajomość przepisów


Plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizowania.


Zatwierdzam do realizacji:


........................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły


........................................
Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.