X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16175
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta:

EDYTA WLAŹ 
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Edyta Wlaź
Nauczyciel: wychowawca w zespole pozalekcyjnym zajęć wychowawczych
Nazwa szkoły: Zespół Szkół przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r..
Czas trwania stażu: do 31.05.2012 r. 9 miesięcy.
Opiekun stażu: mgr Zofia Palak
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
A. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).
7. Organizowanie okolicznościowych uroczystości.
8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845 ) - dalej zwana ustawą
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz 2593 ) dalej zwane rozporządzeniem

B. Plan działania: (Tabela - dop. red.)

Lp. / Zadanie / Formy realizacji / Osoby wspierające / Termin / Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
Napisanie planu rozwoju zawodowego Dyrektor szkoły, Opiekun stażu - Kierownik wychowania IX’2011 Poprawnie opracowany planu rozwoju zawodowego
2 Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu Bezpośrednia rozmowa,
zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem Opiekun IX’2011 Opracowanie zasad współpracy
3 Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych opracowanie zakresu i tematów zajęć Opiekun stażu IX’2011 - V’2012 Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
4 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy Opiekun stażu IX’2011-V’2012 Teczka stażysty
5 Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu V’2012 Sprawozdanie z realizacji stażu

Zna organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły
1 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły Udział w Radach Pedagogicznych, Dyrektor, Opiekun, Kierownik IX’2011 V’12 Lista obecności na radach,
2 Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć
w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej Dyrektor, Kierownik wychowania, Opiekun, IX’2011 Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołu
3 Poznanie dokumentów obowiązujących
w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy, dzienniki zajęć wychowawczych rozkłady zajęć itp. Analiza dokumentacji, Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,
Opracowanie propozycji tygodniowych cykli tematycznych Dyrektor, Opiekun, IX/X’2011 wpisy w dziennikach,
Propozycje cykli tematycznych
4 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor, pracownik BHP IX-XI’2011 Oświadczenie
o znajomości przepisów i ew. świadectwo ukończenia kursu
5 Określenie roli wychowawcy zajęć pozalekcyjnych Bezpośrednia rozmowa Dyrektor, wychowawcy grup, Kierownik wychowania W czasie stażu Uwagi w autorefleksji

Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków
1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz kierownika wychowania Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników Opiekun, Dyrektor, Nauczyciele, Kierownik Dwa razy w miesiącu IX’2011V’2012 Wnioski z obserwacji i hospitacji
2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza Dyrektor, Opiekun Raz w miesiącu IX’2011 V’2012 Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3 Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych
i słabych stron własnej działalności Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji. Samodzielna praca z opiekunem Na bieżąco Autorefleksja, autoanaliza
4 Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach i kursach
Dyrektor, Opiekun, W ciągu trwania stażu Zaświadczenia, Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
5
6 Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych Udział wychowanków w konkursach i turniejach wynikających z planu pracy
Akademia z okazji 72 rocznicy napaści ZSRR na Polskę Dyrektor, Opiekun
Dyrektor, Opiekun stażu, wychowawcy I i II semestr
IX’2011 Sprawozdania z organizacji konkursów, dyplomy
Sprawozdania z organizacji uroczystości, zdjęcia
7
8 Współpraca z instytucjami lokalnymi
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Dom Kultury-wyjścia z wychowankami Szkoły, Parafie
Publikacja w Internecie planu rozwoju Opiekun,
Kierownik
Opiekun stażu, nauczyciel informatyki
W czasie stażu
W trakcie stażu
Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
Teczka stażysty

Posiada wiedzę z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz umie poszukiwać źródeł informacji o uczniu
1 Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i opracowanie propozycji tygodniowych cykli tematycznych Wybór tematów do pracy na bieżący rok Opiekun IX’2011 Opracowany rozkład materiału
2 Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków Rozmowa, wywiad, obserwacja Opiekun, kierownik wychowania, dyrektor, wychowawcy, personel medyczny X/XI’2011 Charakterystyka grup w przygotowanej przez siebie formie
3 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Samoocena Dyrektor, opiekun V’2012 Teczka stażysty

Chciałabym również doskonalić i uzupełniać swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach i kursach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.