X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16163
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

IV. PLAN DZIAŁANIA

A. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
(§6 ust.2 pkt 1)

LP
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Karta Nauczyciela (rozdz. 3a Awans zawodowy nauczyciela),
- Ustawa o systemie oświaty,
- najnowsze rozporządzenie dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
Spotkanie z Dyrektorem dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
wrzesień 2011 r.
oraz cały okres stażu
Znajomość przepisów prawnych oraz poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. - zawarcie kontraktu z opiekunem,
- określenie formy współpracy, terminów hospitacji.
wrzesień 2011 r. Kontrakt.
Opracowanie zasad współpracy.

3. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
- Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy,
- program wychowawczy,
-wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania.
wrzesień, październik2011 r.
Notatki własne.

4. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen itp.. Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen itp..
cały okres stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

5. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami.
Obserwacja, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, w spotkaniach np. zespołu klasowego.
cały okres stażu
Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów.

6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych.
cały okres stażu
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy lekcji.
cały okres stażu
Teczka stażysty.

8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Sporządzenie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
maj 2012 r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.

9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. - sporządzenie wniosku,
- przedstawienie dokumentacji ze stażu.
maj 2012 r.
Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.


B. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż. (§6 ust.2 pkt 2)

1. Tworzenie własnego warsztatu pracy. Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej.
wrzesień 2011 r.
Notatki własne.

2. Współpraca z nauczycielami w celu realizacji wszystkich edukacji. Odpowiedni dobór tematów, łączenie nauki języka z pozostałymi edukacjami.
cały okres stażu
Zapisy w dziennikach lekcyjnych.

3. Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji. Lektura literatury metodycznej, warsztaty. cały okres stażu Notatki własne, zaświadczenie.
4.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach. Lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej. cały okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.

5. Doskonalenie technik multimedialnych. - przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej,
- wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych,
- praca z komputerem na lekcjach z uczniami,
- publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
cały okres stażu
maj 2011 r.
Płyta z zapisem elektronicznym. Teczka stażysty.


C. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność
współpracy ze środowiskiem uczniów.
(§6 ust.2 pkt 3)

1. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Analiza programu wychowawczego.
wrzesień 2011 r.
Notatki własne.

2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas.
cały okres stażu
Notatki własne.

3. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów. - analiza akt osobowych ucznia,
- wywiady środowiskowe,
-spotkania i współpraca z rodzicami.
cały okres stażu
Wykorzystywanie zdobytych informacji w pracy z uczniami..

4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. - rozmowy indywidualne z dzieckiem,
- stała obserwacja dziecka,
- współpraca z rodziną i nauczycielami,
- lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej.
cały okres stażu
Notatki własne.

5. Współpraca z rodzicami uczniów. Udział w zebraniach rodzicielskich, dniach otwartych. Konsultacje dla rodziców.
cały okres stażu
Dokumentacja szkolna.

6. Współpraca z uczniami. Konsultacje dla uczniów.
cały okres stażu Notatki własne.

7. Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach kulturalnych. Uczestniczenie bądź włączenie się do organizacji imprez, np.:
- Sprzątanie Świata,
- Dzień Chłopaka,
- Andrzejki,
- Wigilia,
- Koncert Kolęd i Pastorałek „Złota Bombka”,
- Dzień Kobiet,
- Dzień Otwarty,
- udział w warsztatach, wyjazdach do teatru i kina.
cały okres stażu
Zapisy w dzienniku lekcyjnym.


D. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4).

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu.
wrzesień, październik 2011 r. Potwierdzenie opiekuna stażu.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. - obserwacja zajęć według wcześniej określonych zasad,
- zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy,
- omówienie i zapisanie jej wyników.
raz w miesiącu Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski, refleksje.

3. Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu. - przygotowanie scenariuszy zajęć,
- omawianie przeprowadzonych zajęć,
- wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
raz w miesiącu
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna na temat sposobu prowadzenia zajęć oraz indywidualnej pracy z uczeniem.
cały okres stażu
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.


Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


........................................ ........................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.