X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16096
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

OD 01.09.2009 DO 31.05.2012

mgr Bogdan Franus – nauczyciel historii
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomiu

INFORMACJE O NAUCZYCIELU

1.Imię i nazwisko: Bogdan Franus
2. Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomiu
3. Adres szkoły: ul. Sandomierska 19, Radom
4. Posiadane kwalifikacje: - wykształcenie wyższe - mgr historii
- ukończony kurs pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
5. Nauczany przedmiot: historia,
6. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
7. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
8. Data zakończenia stażu: 31.05.2012


Celem podejmowanego stażu jest przygotowanie do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

I. Czynności organizacyjne związane z awansem zawodowym

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

(Tabela - dop. red.)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego. Rozpoczęcie stażu.
-analiza prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
-śledzenie zmian i poprawek w aktach prawnych dot. awansu zawodowego
-złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
-opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2009
okres stażu
wrzesień 2009
kserokopie ustaw i rozporządzeń,
kopie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego -gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego (zaświadczeń, świadectw, scenariuszy, sprawozdań, kart pracy, wydruków internetowych itp.)
okres stażu
dokumentacja potwierdzająca realizację planu

3.Poznanie zasad organizacji i funkcjonowania szkoły
-analiza dokumentacji szkoły: statutu, planu dydaktyczno-wychowawczego, wewnętrznego systemu oceniania, regulaminu itp.
okres stażu
notatki

4.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
-opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
czerwiec 2012
sprawozdanie


II. Zadania wynikające z rozporządzenia

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
(§ 8 pkt 2 ust.1 rozporządzenia MENIS z dn. 01.12.2004r.)

1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
-udział w formach doskonalenia zawodowego: kursach, warsztatach szkoleniowych, konferencjach, szkoleniowych radach pedagogicznych i szkoleniach WDN.
okres stażu
świadectwa ukończenia,

3.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
-ukończenie kursu obsługi komputera
okres stażu
świadectwo ukończenia

3.Opieka nad pracownią historyczną
-uzupełnianie wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne, mapy, sprzęt audio-video
-eksponowanie pomocy naukowych w pracowni
okres stażu
potwierdzenie dyrektora szkoły

4.Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Podniesienie jakości pracy szkoły.

-pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury
-wdrożenie do codziennej praktyki pedagogicznej kompetencji nabytych podczas kursów, szkoleń, konferencji, warsztatów, studiów podyplomowych.
-obserwacja i analiza umiejętności i możliwości ucznia oraz ich ewaluacja za pomocą opracowanych narzędzi diagnostycznych
-stosowanie nowoczesnych metod nauczania
-pedagogizacja rodziców - rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów
-rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
-udział w pracach związanych z mierzeniem jakości pracy szkoły
okres stażu
bibliografia studiowanej literatury, sprawozdanie z praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności, testy, analiza wyników, przykładowe scenariusze zajęć, dokumentacja w dzienniku lekcyjnym, opracowanie narzędzia do mierzenia jakości pracy szkoły, sprawozdanie z mierzenia jakości pracy


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 pkt 2 ust.2 rozporządzenia MENIS z dn. 01.12.2004r)

1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych i informacyjnych.
-wykorzystanie edytora teksu do wykonywania materiałów niezbędnych w pracy pedagogicznej: scenariuszy, pomocy dydaktycznych, testów itp.
-korzystanie z Internetu w celu wyszukiwania materiałów i informacji przydatnych do pracy
okres stażu
opracowane materiały, wydruki stron internetowych

2.Wykorzystanie komputera i sprzętu audiowizualnego w codziennej pracy z uczniami
-prowadzenie zajęć przy użyciu wybranych filmów, nagrań audio programów multimedialnych i Internetu
okres stażu
opis i analiza realizowanych przedsięwzięć.


Umiejętność dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 pkt 2 ust.3 rozporządzenia MENIS z dn. 01.12.2004r)

2.Udział w pracach Zespołu Samokształceniowego i WDN
-czynny udział w spotkaniach Zespołu Samokształceniowego i WDN: przygotowywanie materiałów szkoleniowych, opracowanie referatów, analiz, wniosków, itp.
okres stażu
zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotów humanistycznych, harmonogram zajęć WDN, opracowane materiały

2.Przeprowadzanie zajęć otwartych
-przygotowanie scenariuszy zajęć,
-przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
-ewaluacja zajęć
okres stażu
scenariusze lekcji, karty pracy,
arkusze ewaluacyjne

3.Udostępnianie materiałów pedagogicznych innym nauczycielom
-udostępnienie opracowanych materiałów w bibliotece szkolnej ,
-prezentacja ciekawych artykułów pedagogicznych na szkolnej tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły
okres stażu
opracowane materiały(scenariusze zajęć, testy itp.), kserokopie artykułów

4.Publikacje
-opublikowanie planu rozwoju zawodowego i innych opracowanych materiałów na stronach internetowych
okres stażu
wydruki stron internetowych

5.Współpraca z innymi nauczycielami podczas działań pedagogicznych
-wspólne przygotowywanie uroczystości szkolnych i konkursów
okres stażu przykładowe scenariusze, sprawozdania i analiza działań wspólnych


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 pkt 2 ust.4a rozporządzenia MENIS z dn. 01.12.2004r)

1.Opracowanie i zrealizowanie projektu edukacyjnego -opracowanie projektu edukacyjnego „Patron szkoły znany i nieznany” n/t patrona PSP nr 9 w Radomiu :Henryka Sienkiewicza
marzec 2010
plany projektów, arkusze ewaluacyjne

2.Opracowanie ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna”
-opracowanie programu nauczania ścieżki „Edukacji regionalnej” Pt. „Historia kultura i sztuka ziemi radomskiej”
-zatwierdzenie programu zgodnie z obowiązującą procedurą
-przeprowadzenie zajęć i ich ewaluacja
okres stażu
zatwierdzony program nauczania
arkusze ewaluacyjne


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(§ 8 pkt 2 ust.4c rozporządzenia MENIS z dn. 01.12.2004r)

1.Organizowanie konkursów szkolnych i współudział w ich przeprowadzaniu
-opracowanie scenariuszy konkursów (np. Konkurs wiedzy o patronie szkoły Henryku Sienkiewiczu, Kampania wrześniowa -70 rocznica wybuchu II wojny światowej )
-przygotowywanie uczniów do konkursów
-przeprowadzenie konkursów i ich ewaluacja
-współpraca z organizatorami konkursów
okres stażu.
przykładowe scenariusze konkursów, sprawozdania, dyplomy dla uczniów, arkusze ewaluacyjne

2.Promocja szkoły w środowisku lokalnym
-udział w festynach rodzinnych organizowanych na rzecz środowiska lokalnego
-promocja szkoły na stronie internetowej okres stażu.
potwierdzenie dyrektora szkoły

3.Organizacja uroczystości szkolnych i współudział w ich przeprowadzaniu
-wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości (Święto Niepodległości, Rocznica Konstytucji 3 Maja)
-współprzeprowadzenie uroczystości
-współudział w uroczystościach przeprowadzanych przez innych nauczycieli
okres stażu
zdjęcia, scenariusze uroczystości, sprawozdania

4.Opracowanie pomocy dydaktycznych
-systematyczne wzbogacanie szkolnych zasobów dydaktycznych o nowe środki np. książki, plansze, gry dydaktyczne, interaktywne karty pracy dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
okres stażu opracowane środki dydaktyczne


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 pkt 2 ust.4e rozporządzenia MENIS z dn. 01.12.2004r)

1.Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów - kontakty indywidualne z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów
okres stażu
zapisy w dzienniku szkolnym,

2.Współpraca ze Słonecznym Domem w Radomiu placówką wielofunkcyjną
-organizacja pomocy materialnej dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych
-zaspokajanie bieżących potrzeb uczniów najuboższych
okres stażu
sprawozdanie, potwierdzenie działalności w Słonecznym Domu

3.Współpraca z Muzeum im. Jacka Malczewskiego, oraz Resursą Obywatelską w Radomiu
-organizowanie wyjść dzieci na zajęcia propagujące znajomość historii ,kultury i sztuki regionalnej
okres stażu zaświadczenia o współpracy ,potwierdzenie dyrektora


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
(§ 8 pkt 2 ust.5 rozporządzenia MENIS z dn. 01.12.2004r)

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych, edukacyjnych lub opiekuńczych
-zdiagnozowanie co najmniej dwóch problemów wychowawczych, edukacyjnych bądź opiekuńczych
-ustalenie odpowiednich metod pracy oraz podjęcie systematycznych działań nad rozwiązaniem problemu.
okres stażu
opis i analiza co najmniej dwóch przypadków


Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać zmianom.

Zatwierdzam do realizacji plan rozwoju zawodowego

................................... ........................................
/data, podpis nauczyciela / / data, podpis i pieczęć dyrektora szkoły /

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.