X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16069
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Terminarz

1. Data złożenia wniosku o rozpoczęcie stażu – 15 wrzesień 2011r.
2. Okres stażu: dziewięć miesięcy.
3. Termin zakończenia stażu - 31 maja 2012 r.

Informacje wstępne

Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2010 nr 235 poz. 1543 (2010.12.18.) i Dz. U. 2007 nr 214 poz. 1580 (2007.12.07.));
Program wychowawczy Punktu Przedszkolnego w Ruszowie.
Diagnozę własnych potrzeb w zakresie rozwoju zawodowego.

Cel nadrzędny: Podniesienie poziomu jakości pracy przedszkola
Cel podrzędny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5.Podniesienie kwalifikacji i efektywności własnej pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz podniesienie jakości pracy całego Zespołu, poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.
a.Wewnątrz placówki
b.poza placówką
c.samokształcenie
6.Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
7.Pogłębianie współpracy z rodzicami.
Plan rozwoju jest planem otwartym i może uwzględniać zmiany wynikające z pracy codziennej.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.
§6 ust. 2 pkt. 1 Umiejętności organizacji doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach

L. p. / Działania i zadania nauczyciela / Forma/metoda realizacji

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczyciela
• Napisanie planu rozwoju zawodowego
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
• Ustalenie terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
wg ustalonego terminarza
w ciągu całego roku
3.Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
• Analiza dokumentów: Statut Przedszkola, programu wychowawczego, programu rozwoju placówki, podstawa programowa, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej
4.Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
• Poznanie obowiązujących aktów prawnych.
5.Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
• Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy)
6.Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć, karty pracy, ilustracje napisy, emblematy, prezentacje multimedialne
7.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola
• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju

§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.Poznanie zasad konstruowania scenariuszy zajęć
• Przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu
2.Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola
3.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
• Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno - pedagogicznej
w ciągu stażu
4.Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
• Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• Przygotowanie dokumentacji(sprawozdanie) stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć
5. Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu
• Realizowanie zadań wg kalendarza imprez w przedszkolu
• Wykonywanie dekoracji
6.Wymiana doświadczeń
• Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami
•Zajęcia otwarte dla rodziców

§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza
• Prowadzenie kart obserwacji
• Współpraca z logopedą przedszkolnym i nauczycielem z zajęć korekcyjnych
2. Współpraca z rodzicami
• Rozmowy w zespole wychowawczym
• Analiza Karty Informacyjnej Dziecka
• Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne)
• Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
• Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki
• Informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka

§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora
• Prowadzenie zajęć według opracowanego scenariusza.
2.Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
• Rozmowa z opiekunem
• Notowanie spostrzeżeń
• Wyciąganie wniosków
3.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
• Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem

ZADANIA WYNIKAJACE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI

1.Zadania związane z planem rocznym przedszkola
• Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: urodziny dzieci, bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Pożegnanie starszaków
• Dekoracja przedszkola
2.Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
• Udział wychowanków w konkursach o różnorakiej tematyce

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.