X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16041
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta:
Helena Jaskuła

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Helena Jaskuła
Nauczyciel: nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarstwa
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ludowie Polskim
Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2011
Czas trwania stażu: do 30.05.2012
Opiekun stażu: mgr Jolanta Warcholińska
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
A. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).

B. Plan działania:
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż ( § 6 ust. 2 pkt 1 )

Lp. / Zadanie / Formy realizacji / Osoby wspierające / Termin / Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
Napisanie planu rozwoju zawodowego Dyrektor szkoły opiekun stażu, Wrzesień 2011 Poprawne opracowany planu rozwoju zawodowego
2 Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu Bezpośrednia rozmowa,
zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem Opiekun Wrzesień 2011 Opracowanie zasad współpracy
3 Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych opracowanie zakresu i tematów zajęć Opiekun stażu Wrzesień 2011 – maj 2012 Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
4 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy Opiekun stażu Wrzesień 2011 – maj 2012 Teczka stażysty
5 Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu Maj 2012 Sprawozdanie z realizacji stażu
6 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły Udział w Radach Pedagogicznych, Dyrektor, opiekun, Wrzesień 2011 – maj 2012 Lista obecności na radach,
7 Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami Obserwacja, udział w spotkaniach zespołów zawodowych, spotkaniach Rady Pedagogicznej Dyrektor, zastępca dyrektora, opiekun, lider zespołu Wrzesień 2011 Organizacja zajęć własnych, udział spotkaniach zespołu
8 Poznanie dokumentów obowiązujących
w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy, dzienniki zajęć wychowawczych rozkłady zajęć itp. Analiza dokumentacji, Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,
Opracowanie propozycji tygodniowych cykli tematycznych Dyrektor, Opiekun, Wrzesień/październik 2011 wpisy w dziennikach,
Propozycje cykli tematyczny te
9 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor, pracownik BHP Wrzesień – listopad 2011 Oświadczenie o znajomości przepisów i ew. świadectwo ukończenia kursu
10 Określenie roli nauczyciela przedmiotów zawodowych hotelarstwa Bezpośrednia rozmowa Dyrektor, wychowawcy klas, pedagog szkolny W czasie stażu Uwagi w autorefleksji

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż:
1 Zapoznanie sie z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza aktualnej podstawy prawnej Samodzielna praca Wrzesień 2011 Notatki własne
2 Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach i kursach
dyrektor, opiekun, W ciągu trwania stażu Zaświadczenia, Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu,
3 Zapoznanie sie z formami przeprowadzania imprez wewnątrzszkolnych. Uczestniczenie i współorganizacja imprez szkolnych. Opiekun Wrzesień 2011 – maj 2012 Sprawozdania, zdjęcia
4 Doskonalenie multimedialnych technik pracy Publikacja w internecie planu rozwoju
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Przygotowanie prezentacji multimedialnych na potrzeby zajęć Opiekun stażu, nauczyciel informatyki W trakcie stażu Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów, oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów ( § 6 ust. 2 pkt 3 )
1 Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków Rozmowa, wywiad Opiekun, pedagog szkolny, dyrektor, wychowawca. Październik/listopad 2011 Charakterystyka klas w przygotowanej przez siebie formie
2 Nawiązanie kontaktu z pedagogiem
Rozmowa Pedagog szkolny Wrzesień/październik 2011
3 Wspomaganie aktywności twórczej dzieci Udział uczniów w konkursach - olimpiada hotelarska
Dyrektor,
II semestr
Sprawozdania z organizacji konkursów
4 Poznawanie oraz rozwijanie zainteresowań turystyczno – hotelarskich w uczniach

Udział uczniów w konkursach, zebranie informacji na temat predyspozycji uczniów (celem prowadzenia w przyszłości turystycznego koła zainteresowań) Opiekun Stażu Wrzesień 2011 – maj 2012 Wnioski i uwagi w sprawozdaniu
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć ( § 6 ust. 2 pkt 4 )
1 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, Dyrektor, Opiekun Raz w miesiącu wrzesień 2011 – maj 2012 Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
2 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwacja zajęć według wcześniej
opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. Opiekun, nauczyciele 1 raz w miesiącu.
Wrzesień 2011 – Maj 2012 Arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji.
3 Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji. Samodzielna praca z opiekunem Na bieżąco Autorefleksja, autoanaliza

3 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Samoocena Dyrektor, opiekun Maj 2012 Teczka stażysty

Chciałabym również doskonalić i uzupełniać swoją wiedzę szczególnie z zakresu stosowania aktywizujących metod nauczania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.