X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15985
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I. Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko: Katarzyna Naziębło
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 96 we Wrocławiu
3. Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
4. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

II. Staż:
1. Okres trwania stażu: 9 miesięcy
2. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
3. Termin zakończenia stażu: 31.05.2012r.

III. Cel główny stażu:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

IV. Cele szczegółowe stażu:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły. Omawianie zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

V. Plan działania

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r., ust.2 pkt.1).

Lp. / ZADANIA / FORMY REALIZACJI / DOWODY REALIZACJI / TERMIN REALIZACJI

(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Status Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania. Notatki własne. Wrzesień 2011r.
2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej. Wrzesień 2011r.
3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wrzesień 2011r.
4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Organizacja zajęć własnych. Wrzesień 2011r.
5. Poznanie procedury awansu zawodowego. Poznanie i analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Poprawnie napisany plan rozwoju zawodowego. Wrzesień 2011r.
6. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące realizacji stażu, pisemne zawarcie kontraktu. Dokument podpisany przez opiekuna stażu, zawierający zasady współpracy. Wrzesień 2011r.
7. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Plan Rozwoju Zawodowego. Wrzesień 2011r.
8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Zbieranie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, konspektów zajęć. Teczka stażysty. Na bieżąco
Wrzesień - maj
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Sprawozdanie z realizacji stażu. Czerwiec 2012r.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu. Czerwiec 2012r.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.; ust.2 pkt.2).

1. Zapoznanie się z planem pracy szkoły (w zakresie zadań opiekuńczych). Analiza planu pracy szkoły. Notatki własne. Wrzesień 2011r.
2. Zapoznanie się z zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej oraz programu nauczania. Notatki własne Wrzesień 2011r.
3. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (warsztaty, kursy doskonalące). Korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej, przeglądanie portali edukacyjnych w Internecie. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Lista przeczytanych pozycji oraz odwiedzanych portali internetowych. Na bieżąco
4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie technologii komputerowej do prowadzenia zajęć. Teczka stażysty, nośnik danych z zapisem elektronicznym. Na bieżąco.
Maj 2011r.
5. Wspomaganie aktywności fizycznej młodzieży. Przygotowanie wychowanków do udziału w zawodach sportowych, prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych. Dyplomy, sprawozdania. Cały rok
6. Współorganizowanie spotkań poza lekcyjnych Pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych (uroczystości, święta, itp.) Potwierdzenie opiekuna stażu Na bieżąco

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.; ust.2 pkt.3).

1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas Notatki własne Na bieżąco
2. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas Notatki własne Na bieżąco
3. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego. Notatki własne Na bieżąco
4. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych. Własne poszukiwania, rozmowa w zespole wychowawczym. Spis niezbędnych telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces wychowawczy Na bieżąco
5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów. Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, rozmowy w zespole wychowawczym, udział w szkoleniach. Spis przeczytanych pozycji, notatki własne, zaświadczenia Na bieżąco
6. Aktywna realizacja zadań wychowawczych nauczyciela Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów na lekcjach wychowania fizycznego. Notatki własne Według potrzeb

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.; ust.2 pkt.4).

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu. Potwierdzenie opiekuna stażu. Na bieżąco
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników Wnioski własne z obserwacji zajęć. Na bieżąco
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie konspektów, scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Konspekty zajęć, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji. Na bieżąco
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Autorefleksja. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć. Na bieżąco
5. Analiza i samoocena swojej pracy, określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena, analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych. Teczka stażysty. Czerwiec 2012r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.