Portal edukacyjny Edux.pl

Tablica ogłoszeń
Kategoria: Kursy, szkolenia

Autor: Beata Kowalewska

Treść ogłoszenia:
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Prowadzący: prof. Marta Bogdanowicz
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin: 24-25 kwietnia 2017 r. (poniedziałek, wtorek)
Godziny poniedziałek 11:00 - 17:30
wtorek: 08:30 - 14:30
Koszt: 390 zł
Czas trwania 16 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, szkół specjalnych, klas integracyjnych.

OPIS:

Uwaga! Podczas szkolenia będzie u nas przedstawiciel Wydawnictwa Harmonia, będzie możliwość kupienia książek związanych z tematyką szkolenia.

CEL SZKOLENIA:

Informacja o podstawach teoretycznych metody, strukturze i organizacji zajęć, możliwościach zastosowania we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, profilaktyce niepowodzeń szkolnych, edukacji , diagnozie i terapii.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Czytanie i pisanie a uczenie się polisensoryczne i integracja percepcyjno - motoryczna

II. Geneza Metody Dobrego Startu (MDS):

1. Geneza metody Dobrego Startu

- film holenderski „Le Bon Depart”

2. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz w Polsce.

III. Podstawy teoretyczne i zastosowanie Metody Dobrego Startu (MDS)

1. Założenia Metody Dobrego Startu.

2. Zastosowanie MDS we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, terapii zaburzeń rozwoju oraz w edukacji

3. Zastosowanie MDS w diagnostyce zaburzeń rozwoju psychoruchowego.

IV. Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS – omówienie i ćwiczenia praktyczne

1. Rodzaje zajęć i ćwiczeń

2. Struktura zajęć - film „Metoda Dobrego Startu”

V. Wersje i programy Metody Dobrego Startu - prezentacja materiału filmowego

1. Łatwe wzory i piosenki (dla dzieci od 2-5 r.ż)

2. Wzory literopodobne i piosenki/wierszyki (dla dzieci od 5 - 7 r.ż)

3. Litery/ cyfry i piosenki/wierszyki (dla dzieci 6 -10 letnich)

VI. Organizowanie zajęć prowadzonych MDS

1. Zespołowe i indywidualne formy zajęć.

2. Dobór i liczebność grupy.

3. Czas trwania zajęć.

4. Urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń.

VII. Programowanie zajęć

1. Plan długoterminowy i krótkoterminowy (konspekt) - założenia, programowanie.


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska
b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:57

Autor: Beata Kowalewska

Treść ogłoszenia:
Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. I stopień

Prowadzący: dr Maciej Kierył
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin: 22-23 kwietnia 2017 r. (sobota, niedziela)
Godziny sobota: 10:00 - 18:00
niedziela: 10:00 - 15:00
Koszt I stopień: 350zł
Uwaga! Przy jednoczesnym zapisie na dwa stopnie koszt drugiego stopnia szkolenia wynosi 300zł (całość wynosi wówczas 650zł.)
Czas trwania: 15 godzin dyd.

OPIS:

Szkolenie jest dwustopniowe. Szkolenie drugiego stopnia zaplanowane jest 27-28 maja 2017r.

Przy jednoczesnym zapisie na obydwa stopnie przewidujemy zniżkę. Prosimy o taką informację przy zapisie w rubryce „pozostałe”.

Celem szkolenia II stopnia jest modelowanie zajęć Mobilnej Rekreacji Muzycznej, w zależności od zmiennych zachowań grupy.
Uwaga! Ukończenie obydwu stopni nie jest obligatoryjne, jednak w II stopniu uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które ukończyły wcześniej (w dowolnym czasie) I stopień szkolenia.

UWAGA!
Wszyscy uczestnicy szkolenia proszeni są o przyniesienie ze sobą harmonijki ustnej (organków) oraz jeśli sobie życzą dodatkowo innego małego instrumentu: fletu lub małych klawiszy.

Nie wymagamy umiejętności gry na instrumentach.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie I stopnia.

1. Nauczenie wykorzystania muzyki w pracy pedagoga (pedagoga specjalnego, terapeuty, animatora działań kulturalnych).

2. Wzbogacenie warsztatu pedagoga o technikę ułatwiającą pracę w grupach integracyjnych.

3. Wczesne diagnozowanie i korekta nieprawidłowych zachowań (logopedycznych, postawy ciała, podwyższonego poziomu lęku, nadpobudliwości).

4. Uwrażliwienie kulturowe (związki muzyki z plastyką, poezją, tańcem).

5. Nauka łatwych działań muzycznych (muzykowanie ciałem – klaskanie, tupanie, oklepywanie, instrumentarium Carla Orffa, małe instrumenty melodyczne –organki, flet, mini-organy, hobby muzyczne – taśmoteka, płytoteka).

6. Eko – muzyka (dźwięki natury, fotografie natury, zajęcia w terenie, malowanie muzyki, wygrywanie kolorów, muzyka etno).

7. Kształtowanie prozdrowotnych odruchów stymulowanych muzyką (prawidłowe oddychanie, korekta postawy ciała – rozciąganie, wczesne odreagowanie, nauka różnych form relaksu, wartości CISZY, nauka empatii i tolerancji muzycznej, aktywność życiowa, samoocena).

8. Hobby muzyczne – jeden z czynników zapobiegających uzależnieniom i chorobom psychosomatycznym.

9. Nauka świadomych form odreagowania i odpoczynku przy muzyce.

10. Muzyka w ciągu doby (poranek, praca umysłowa, fizyczna, posiłek, samochód, noc, uroczystości).

11. Psychoprofilaktyka pracy pedagoga (fizjologiczne sposoby odreagowania zapobieganie zespołowi „Wypalania się” gimnastyka funkcjonalna).

PROGRAM SZKOLENIA:

Przekazanie umiejętności praktycznych:

1. Ocena napięć psychofizycznych w grupie (grupa otwarta, oporowa, bierna).

2. Korekta hałasu muzycznego (szkoła, internat, ośrodek, odrabianie lekcji).

3. Podstawowy warsztat animatora muzycznego (głos, postawa, kaseta uniwersalna Relaks/Aktywizacja, umiejętności stosowania R/A, małe instrumenty muzyczne).

4. Przerywniki śródzajęciowe (oddechowe, odreagowujące –rytmizujące, relaksacyjne, uwrażliwiające).

5. Dozowanie ruchu i muzyki w zależności od stopnia sprawności.

6. Prowadzenie RELAKSU (krótki, średni, długi).

7. Przydatność działań muzycznych dla pedagoga, psychologa, logopedy, kinezyterapeuty.

8. Edukacja rodzinna (integracja rytmiczna, „muzyka dzieci”, tradycja, wspieranie).

9. Zabawowe przekazywanie ćwiczeń prozdrowotnych.

10.Minimum umiejętności muzycznych (wyklaskiwanie rytmu marszowego, akceptacja rytmiczna, modulowanie głosu, nucenie, koordynacja ruchu, rytmu, głosu, obsługa magnetofonu, muzyka wspierająca (organki, flet).

11. Podstawy łatwej techniki Profilaktyki i Terapii Muzycznej – Mobilnej Rekreacji Muzycznej.

Umiejętności teoretyczne

1. Profilaktyka muzyczna – Muzykoterapia. Podobieństwa. Różnice.

2. Rodowody muzykoterapii (plemienny, biblijny, antyczny).

3. Teorie leczniczego działania muzyki (psychologiczna, PS. Fizjologiczna, itd.).

4. Droga dźwięku. Wpływ muzyki na SOME i PSYCHE.

5. Indywidualny odbiór muzyki. Gust.

6. Wzmocnienie efektu działania muzyki (informacja, sugestia, trening, ruch, itp.)

7. Rodzaje stosowanej muzyki:

a) emocje

b) rodzaj – styl

c) moda

8. Bodźce jednoznaczne emocjonalnie.

9. Adaptacja umiejętności muzykoprofilaktycznych do potrzeb GRUPY (NPSP, intelekt., NPS. Ruch., nadpobudliwość, lęk).

10. Pozaartystyczne wartości muzyki (patriotyzm, historia, geografia, elektronika).

11. Negatywne skutki działania muzyki (hałas, szowinizm muzyczny, zmienna moda).

12. Wartości i wady modnej muzyki młodzieżowej.

13. Korzyści działań muzykoprofilaktycznych dla logopedy, psychologa, pedagoga specjalnego. Współpraca.

14. Muzyczne przysposobienie do terapii.


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:48

Autor: Beata Kowalewska

Treść ogłoszenia:
Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie II stopnia

Prowadzący: Artur Terpiłowski
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin: 22-23 kwietnia 2017r.
Godziny sobota: 10:00 - 17:00 niedziela 10:00 - 15:30
Koszt: 330 zł
Czas trwania: 15 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów , szkół ponad gimnazjalnych, nauczycieli wspomagających, rodziców dzieci z autyzmem oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą problematyką, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem.

Uwaga! nabór na II stopień szkolenia jest otwarty wyłącznie dla osób, które ukończyły wcześniej w CWRO I stopień szkolenia.

CEL SZKOLENIA:

Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności w zakresie postępowania edukacyjnego i terapeutycznego wobec ucznia ze spektrum autyzmu.

Cele szczegółowe:

Uczestnik szkolenia:

Podniesie własne kompetencje w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.

Pozna narzędzia do diagnozy funkcjonalnej poziomu umiejętności jako podstawy do tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych.

Będzie potrafił skonstruować program edukacyjno – terapeutyczny.

Będzie potrafił dobrać właściwe procedury w przypadku wystąpienia zachowania trudnego.

PROGRAM SZKOLENIA:

II stopień

I. Konstruowanie programów edukacji uczniów autystycznych w szkole.

1. Podstawy prawne.

2. Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna ucznia.

3. Dostosowania.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i jej ocena.

5. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

6. Ocena IPE-T, (karta analizy).

II. Konstruowanie programów terapeutycznych w oparciu o stosowaną analizę zachowania.

1. Rozwijanie zachowań deficytowych (opis i tworzenie definicji zachowanie docelowego)

- sposoby uczenia,

-podpowiedzi,

-rodzaje wzmocnień,

2. Generalizacja (sposoby sprawdzania nabywania wiedzy umiejętności)

- etapowość w uczeniu.

3. Redukowanie zachowań niepożądanych

-opis zachowania,

- funkcja zachowania,

- przyczyna podjęcia interwencji,

- sposoby rejestracji,

- procedury i sposoby postępowania.


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:46

Autor: Beata Kowalewska

Treść ogłoszenia:
Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Trening uważności - ćwiczenia praktyczne.

Prowadzący: Irena Sosin
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin: 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek)
Godziny 09:00-17:00
Koszt: 250 zł

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów pedagogicznych, psychologów, pedagogów, nauczycieli , wychowawców oraz rodziców .

OPIS:

Szkolenie realizowane jest w formie wykładów z ćwiczeniami warsztatowymi.

Prezentuje autorski, roczny program terapeutyczny „Polubić naukę – uważność w szkole”. Może być wykorzystywany w pracy z małymi grupami terapeutycznymi oraz w pracy indywidualnej z uczniem.

CEL SZKOLENIA:

Prezentacja autorskiego, rocznego programu terapeutycznego „Polubić naukę – uważność w szkole”. Program może być wykorzystywany w pracy z małymi grupami terapeutycznymi oraz w pracy indywidualnej z uczniem.

PROGRAM SZKOLENIA:

Praca z ciałem - wprowadzenie do Mindfulness
Pozbądź się lęku i stresu – mini wykład- ćwiczenia grupowe
Motywacja –mini wykład - ćwiczenia grupowe
Strategie uczenia się i zapamiętywania – ćwiczenia
Ćwiczenia uważności poznawczej
Uwaga, uważność a umiejętności czytania
Interwencje specyficzne – AD/HD, ADD, dysleksja


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska
b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:44

Autor: Beata Kowalewska

Treść ogłoszenia:
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle prawa oświatowego

Prowadzący: Romuald Ponczek
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin: 03 kwietnia 2017r. (poniedziałek)
Godziny 10:00 - 15:00
Koszt: 150 zł
Czas trwania: 6 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do specjalistów, nauczycieli przedszkoli oraz różnych typów szkół i placówek oświatowych.

CEL SZKOLENIA:

Poszerzenie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej dotyczącej rozwiązań prawnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opanowanie umiejętności posługiwania się i stosowania, odpowiednich do potrzeb, przepisów prawa oświatowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

Ogólne zasady tworzenia prawa, w tym oświatowego.
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (podstawy prawne).
Stan zatrudnienia i kwalifikacje specjalistów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
Zakresy zadań specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
Dokumentacja prowadzonych zajęć specjalistycznych.
Uwaga: W trakcie zajęć przewiduje się dyskusję, komentarze i kazuistykę do omawianych problemów. Ponadto uczestnicy otrzymają uaktualniony wykaz podstaw prawnych do opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska
b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:42

Autor: Beata Kowalewska

Treść ogłoszenia:
Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Prowadzący: Katarzyna Hipsz
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin: 02 kwietnia 2017r. (niedziela)
Godziny 10:00-14:00
Koszt: 150 zł
Czas trwania: 5 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

OPIS:

Uwaga! W ramach warsztatów przewidziana jest część „pytania i odpowiedzi”. prosimy o zabranie na warsztaty opinii psychologiczno-pedagogiczną dziecka (oczywiście, jeżeli Państwo dysponują taka opinią).

CEL SZKOLENIA:

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z metodami i formami pracy z dzieckiem dyslektycznym w domu. Przekazanie zasad dobrej współpracy Rodziców ze szkołą.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Dziecko dyslektyczne – co to znaczy.

2. Praca z uczniem dyslektycznym w domu.

3. Współpraca ze szkołą.


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska
b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:40

Autor: Beata Kowalewska

Treść ogłoszenia:
Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii

Prowadzący: dr Maciej Kierył
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin: 02 kwietnia 2017r. (niedziela)
Godziny 10:00 - 18:00
Koszt: 250 zł
Czas trwania: 10 godzin dyd.

OPIS:

Prosimy o swobodny strój ( T-shirt, spodnie) oraz o zabranie ze sobą domowego koca.
Uczestnicy otrzymują wzorcową muzykę relaksacyjną.
Uwaga! Ze względu na przepisy o ochronie własności intelektualnej uczestnicy otrzymają listę omawianych utworów (płytografię).
Szkolenie można rejestrować (do uzgodnienia i za zgodą wszystkich uczestników).

CEL SZKOLENIA:

Nauka prowadzenia treningu relaksacyjnego w zależności od rodzaju odbiorców (profilaktyka, terapia). Rodzaje i dobór muzyki. Interpretacja sugestii słownych. Radzenie sobie z awersyjnym nastawieniem do relaksu.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część teoretyczna

1) Rodowody relaksu (biblijny, antyczny, wschodni).
2) Teoria stresu. Sposoby radzenia sobie ze stresem.
3) Grupy zawodowe najbardziej narażone na stres.
4) Cele relaksu.
5) Techniki relaksacyjne (autogenny Schultz’a, Jacobsona, wizualizacja).
6) Obiektywne pomiary stanu relaksu.
7) Znaczenie ćwiczeń poprzedzających relax (ćwiczeniowo izometryczne, oddechowe).
8) Dynamiczne ćwiczenia ruchowe, perkusyjne.
9) Znaczenie ćwiczeń oddechowo-głosowo-ruchowych.
10) Rodzaje odpoczynku.
11) Efekty systematycznej relaksacji.

Część praktyczna

1) Osobowość trenera (wygląd, głos, dykcja, mowa ciała).
2) Odbiorca (dzieci, nastolatki, dorośli, osoby starsze, zdrowi, chorzy.
3) Przygotowanie trenera (informacje o stanie zdrowia, ograniczenia odbiorców).
4) Przygotowanie odbiorcy (nastawienie, awersyjność).
5) Gabinet relaksacyjny (akustyka, wystrój, kolory,foto).
6) Informacja o działaniu muzyki ocenianej przez odbiorcę jako relaksacyjna (wpływ na some i psyche).
7) Rodzaje muzyki relaksacyjnej (poważna, rozrywkowa, elektroniczna, dźwięku natury, jazz, etno itp.).
8) Rodzaje aparatury odtwarzającej (prezentacja).
9)Trening emisji głosu.
10) Specyfika prowadzenia treningu relaksacyjnego (3 podstawowe techniki).
11) Symulacje sposobu prowadzenia relaksu. Ćwiczenia.
12) Czynniki wspomagające skuteczność odpoczynku (informacja, foto jednoznacznie wyrazowo i emocjonalnie, automasaż, technika polarity).
13) Adaptacja nabytych umiejętności do konkretnych odbiorców, miejsca pracy uczestników.
14) Dyskusja.

Przedstawiony program ma wstępny charakter informacyjny. Charakter i miejsca pracy uczestników będą wpływały na ukierunkowaniu szkolenia.


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska
b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:37

Autor: Beata Kowalewska

Treść ogłoszenia:
Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się uczniów niemówiących (AAC)

Prowadzący: dr Magdalena Loska
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin: 01 kwietnia 2017r. (sobota)
Godziny 09:00 - 17:00
Koszt: 250 zł
Czas trwania: 10 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści pracujący w przedszkolach i szkołach (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) z dziećmi i młodzieżą niemówiącą lub mającą duże problemy z komunikacją słowną (dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym, dziećmi z afazją oraz dziećmi głębiej niepełnosprawnymi intelektualnie).

OPIS:

Formy i metody nauczania:

Wykład z prezentacją, pokaz filmu, poznanie przykładowych tablic komunikacyjnych i sprzętu używanego do niewerbalnej komunikacji

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie z problemami w funkcjonowaniu osób niemówiących oraz różnymi metodami wspierania ich aktywności z wykorzystaniem alternatywnych lub wspomagających sposobów porozumiewania się.

Uczestnicy dowiedzą się, jak:

1. Poznać specyficzne potrzeby osób niemówiących.
2. Wspomagać dzieci/młodzież z zaburzoną komunikacją werbalną w aktywności edukacyjnej i nawiązywaniu podstawowej komunikacji społecznej.
3. Wykorzystywać wiedzy z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się w pracy edukacyjnej i terapeutycznej.

PROGRAM SZKOLENIA:

Werbalne i niewerbalne sposoby porozumiewania się i ich rola w rozwoju dziecka.
Przyczyny braku komunikacji werbalnej.
Zastępcze formy komunikacji – analiza pojęcia; komunikacja alternatywna a wspomagająca.
Cele nauki porozumiewania się i ich zmienność w zależności od poziomu rozwoju dziecka.
Klasyfikacja symboli używanych do komunikacji alternatywnej
Omówienie najważniejszych systemów niewerbalnej komunikacji.
Dokonywanie oceny możliwości komunikacyjnych dziecka niemówiącego.
Dobieranie odpowiedniej metody do poziomu komunikacji osoby niemówiącej.
Konstruowanie tablic i książek komunikacyjnych oraz możliwe sposoby ich używania.
Użycie sprzętu ułatwiającego niewerbalną komunikację.


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska
b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:36

Autor: Beata Kowalewska

Treść ogłoszenia:
Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne

Prowadzący: Iwona Słotwińska
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin: 01 kwietnia 2017r. (sobota)
Godziny 10:00-18:00
Koszt: 250 zł
Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, osób pracujących z dziećmi z wadami wzroku, terapeutów.

OPIS:

UWAGA! Ukończenie naszego szkolenia nie daje uprawnień do prowadzenia badań oraz rehabilitacji ortoptycznej. Uprawnienia takie daje tylko właściwe wykształcenie w tym kierunku.

Osoby, które ukończyły szkolenie: „Ortoptyka- podstawy diagnozy i rehabilitacji ortoptycznej”, mogą przeprowadzić jednorazowo u każdego dziecka przesiewowe badanie ortoptyczne:

- test na fiksację,
- test na ruchomość mięśni gałek ocznych,
- test na konwergencję,
- test na widzenie obuoczne: dwojenie fizjologiczne,
- test na dominację oka,
- test na ponowne przestawienie się na widzenie obuoczne.

Badania wykonywane są w celu rozpoznania, u których dzieci występują zaburzenia funkcjonowania wzroku. Jeżeli testy wyjdą nieprawidłowo, wskazane jest skierowanie takiego dziecka na pełne badanie ortoptyczne prowadzone przez Dyplomowaną Ortoptystkę lub Ortoptystę.

Po pełnym badaniu ortoptycznym, specjalista zaleci ćwiczenia w gabinecie lub ćwiczenia do wykonywania w domu. Osoba po szkoleniu samodzielnie może wykonywać ćwiczenia na wyraźne zalecenie specjalisty.

Są to ćwiczenia:

- ćwiczenia ruchomości mięśni gałek ocznych,
- ćwiczenia konwergencji,
- ćwiczenia ruchów sakadowych,
- ćwiczenia z dziećmi niedowidzącymi,
- ćwiczenia utrwalające widzenie obuoczne: czytanie z przegrodą.

CEL SZKOLENIA:

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO WIDZENIA W PROCESIE UCZENIA
Narząd wzroku jest podstawowym narządem zmysłu, za pomocą którego dzieci poznają świat zewnętrzny.
Często nie zdajemy sobie sprawy jak ważną funkcję pełnią oczy w procesie uczenia się.
Szkolenie daje możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, w szczególności pozwala na zdobycie umiejętności dotyczących diagnozowania i usprawniania określonych problemów związanych z widzeniem, z drugiej strony uświadamia znaczenie wzroku w codziennej pracy z dziećmi.

PROGRAM SZKOLENIA:

· Część teoretyczna:

1. Ortoptyka – cele i zadania
2. Podstawy procesu widzenia
3. Podstawy anatomii i fizjologii narządu wzroku
4. Wady wzroku i ich korygowanie
5. Wpływ widzenia na uczenie się
6. Znaczenie widzenia obuocznego podczas czytania i pisania
7. Patofizjologia widzenia – wpływ wybranych zaburzeń: zez jawny i ukryty, niedowidzenie
8. Konsekwencje, objawy wynikające z zaburzeń widzenia
9. Zasady zapobiegania problemom ze wzrokiem

· Część praktyczna:

1. Badania ortoptyczne pod kątem trudności w czytaniu i pisaniu
2. Rehabilitacja ortoptyczna: zapoznanie się ze sprzętem oraz zestawem ćwiczeń


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:34

Autor: Beata Kowalewska

Treść ogłoszenia:
Terapia Ręki-szkolenie trzystopniowe

Prowadzący:
Agata Gidzińska
Marta Kisielewicz
Irena Sosin
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin 25-26-27 marca 2017r. (sobota, niedziela, poniedziałek)
Godziny:
sobota: 10:00 - 17:00
niedziela: 10:00 - 18:00
poniedziałek 09:00- 17:00
Koszt:
Moduł I - 240zł
Moduł II - 260zł
Moduł III - 260zł
Przy zapisie na całość przewidujemy 60zł zniżki Koszt wynosi 700zł
Czas trwania:
Moduł I - 8 godzin dyd.
Moduł II - 10 godzin dyd.
Moduł III - 10 godzin dyd.


ADRESACI SZKOLENIA

Moduł I TERAPIA RĘKI. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń dziecięcych).
Ta część szkolenia skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, rehabilitantów, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnym zapotrzebowaniem edukacyjnym.

Moduł II TERAPIA RĘKI. Grafomotoryka.
Ta część szkolenia dotyczy pracy z dziećmi w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki pisania. Szkolenie skierowane dla nauczycieli klas młodszych oraz przedszkoli,pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, rodziców pracujących z dziećmi z problemami w zakresie małej i dużej motoryki, z dysfunkcjami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dziećmi z ryzykiem dysleksji, dysgrafii.

Moduł III. TERAPIA RĘKI. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.
Ta część szkolenia dotyczy pracy z dziećmi w wieku szkolnym. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów pedagogicznych, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych oraz rodziców dzieci z dysgrafią.

OPIS:

Uwaga! Szkolenie składa się z trzech modułów (jest trzystopniowe).
Każdy moduł szkolenia stanowi odrębną całość merytoryczną, można więc wybierać moduły (stopnie) dowolnie. Można uczestniczyć zarówno w pojedynczym module jak i w dwóch lub trzech. Oczywiście najbardziej polecamy udział we wszystkich trzech modułach.
Uwaga! Osoby, które ukończą wszystkie części szkolenia otrzymają zaświadczenie informujące o ukończeniu trzystopniowego szkolenia z zakresu Terapii Ręki. Osoby uczestniczące w wybranych częściach otrzymają zaświadczenie o ukończeniu jednego z modułów.

Przy zapisie na trzy moduły szkolenia proponujemy zniżkę 60 zł. Łączny koszt szkolenia wynosi wówczas 700 zł.
Podczas zapisu prosimy o informację w dziale „pozostałe”, na które moduły szkolenia chcą się Państwo zapisać.

Prosimy o swobodny strój, dodatkowo podczas III modułu szkolenia prosimy o założenie koszuli z krótkim rękawem lub na ramiączka.

CEL SZKOLENIA:

Moduł I TERAPIA RĘKI. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń dziecięcych).
Celem szkolenia jest przedstawienie Słuchaczom zajęć Terapii Ręki z punktu widzenia fizjoterapeuty. Zapoznanie Uczestników z zasadami terapii ręki i ogólnego wspomagania rozwoju ruchowego dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem.

Moduł II TERAPIA RĘKI. Grafomotoryka.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat rozwoju mięśni posturalnych, rozwoju chwytu oraz prezentacja narzędzi do prowadzenia obserwacji, budowania terapii i ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami w zakresie małej i dużej motoryki, niskimi umiejętnościami grafomotorycznymi i zagrożonych dysgrafią.

Moduł III. TERAPIA RĘKI. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.
Celem szkolenia jest zaprezentowanie procedur terapii pedagogicznej z dzieckiem dysgraficznym w oparciu o diagnozę wstępną sfery ruchowej (I etap) , prezentacja metod i szczegółowych ćwiczeń ruchowych oraz ćwiczeń w pisaniu, szczegółowa diagnoza i planowanie terapii w oparciu o analizę pisma (II etap).

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I TERAPIA RĘKI. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń dziecięcych).

Część teoretyczna:

1. Omówienie anatomii ręki.
2. Obręcz kończyny górnej - funkcjonowanie.
3. Struktury OUN zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej (zmysł dotyku).
4. Rozwój sprawności rąk w różnych etapach rozwoju dziecka, dochodzenie do samoobsługi.
5. Rodzaje chwytów dłoni.

Część praktyczna:

6. Obserwacja zaburzeń małej motoryki w ujęciu całościowej postawy dziecka.
7. Praca z dzieckiem z obniżonym/wzmożonym napięciem mięśniowym.
8. Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz porażeniem mózgowym.
9. Praktyczna nauka masażu ręki, stymulacja dotykowa.

Zajęcia Terapii Ręki są funkcjonalnym podejściem do rozwoju małej motoryki uwzględniającym cały rozwój dziecka, zarówno fizyczny jak i psychiczny. Zajęcia te mają na celu usprawnienie tzw. małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców.

Moduł II TERAPIA RĘKI. Grafomotoryka.
1. Rozwój dziecka - mięśnie posturalne, chwyt.
2. Rozwój sprawności manualnej (kciuk).
3. Od stóp do głów - ćwiczenia praktyczne - dlaczego to takie ważne w percepcyjno-motorycznym rozwoju dziecka (elementy terapii integracji sensorycznej).
4. Wpływ stymulacji taktylnej na wzrost, rozwój dziecka.
5. Umiejętności grafomotoryczne, a gotowość do nauki pisania.
6. Budowanie terapii, planowanie zajęć edukacyjnych pod kątem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dziecka.
7. Pomoce - jak z nich korzystać (DIY).

Moduł III. TERAPIA RĘKI. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.
1. Charakterystyka sfery ruchowej ucznia oraz implikacje do wstępnej diagnozy ( etap I )
2. Metodyka pracy z uczniem z dysgrafią
3. Prezentacja szczegółowa ćwiczeń wykorzystywanych w terapii w każdym etapie – ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenia rozmachowe , ćwiczenia manualne, ćwiczenia w pisaniu
4. Diagnoza pisma dziecka z dysgrafia – planowanie terapii pedagogicznejKONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:33

Autor: Beata Kowalewska

Treść ogłoszenia:
Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. II stopień

Prowadzący: dr Maciej Kierył
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin: 25-26 marca 2017 r.
Godziny sobota: 10:00 - 18:00
niedziela: 10:00 - 15:00
Koszt 350 zł
Czas trwania 15 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Osoby, które ukończyły szkolenie dr Macieja Kieryła „Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna” I stopień i są zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności.

Jeśli szkolenie I stopnia zostało ukończone nie w naszej placówce, prosimy o przywiezienie kserokopii zaświadczenia ukończenia I stopnia szkolenia.

OPIS:

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU DOSKONALĄCYM II STOPNIA
Z MOBLILNEJ REKREACJI MUZYCZNEJ (MRM)

Uczestnictwo w szkoleniu podstawowym w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie lub w innej placówce o podobnym programie.
Próby stosowania jednego z etapów MRM lub przerywników śród-zajęciowych.
Modyfikacja autorska MRM sprawdzona w miejscu pracy (przedszkole, szkoła, szpital, przychodnia etc.).
Działania profilaktyczne w oparciu o wyżej wymienioną technikę, prowadzone w przedszkolu, szkole lub domu kultury.
Umiejętność swobodnego muzykowania wspierającego oddech i siedem rodzajów ruchu (organki, flet, klawisze lub gitara).
Prosimy o przyniesienie harmonijki ustnej, fletu, gitary lub małego instrumentu klawiszowego.

Wskazane są podstawowe/minimalne/ umiejętności gry na jednym z tych instrumentów oraz doświadczenia własne prób prowadzenia zajęć tą techniką.

CEL SZKOLENIA:

Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć metodą Mobilnej Rekreacji Muzycznej w grupach terapeutycznych (m. inn.: niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i lekkim, MPDz., Autyzm – grupa indywidualna) i profilaktycznych (przedszkola, szkoły, Domy Kultury, Uniwersytet III wieku).

PROGRAM SZKOLENIA:

Werbalna popularyzacja profilaktyki muzycznej, pogadanka - pokaz pt: „Jak wykorzystać muzykę dla zdrowia” dla grup zawodów pedagogicznych, medycznych, zainteresowanych w trzech grupach wiekowych.
Kształcenie umiejętności dydaktycznych – abc MRM „krok po kroku”. Skrót umiejętności teoretycznych poznanych w I części szkolenia.
Adaptacja MRM przy zmianach grup odbiorców np. przedszkole/przedszkole integracyjne, osoby niepełnosprawne: chodzący/unieruchomieni.
Wczesna Rekreacja Muzyczna: okres pooperacyjny, chory przewlekle, chory nieprzytomny.
Przeciwdziałanie agresji: przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne.
Sposoby radzenia sobie ze stresem zawodowym, znaczenie MRM.
Adaptacja lokalnej muzyki ludowej.
Wzmacnianie kreatywności animatorów i terapeutów MRM, np. MRM „bez słów,” „z piłką”.
Doskonalenie umiejętności praktycznych poznanych w I części szkolenia.
Miejsce MRM wśród innych technik profilaktyki i terapii muzycznej.
Zmiana wrażliwości muzycznej współczesnego odbiorcy.
Kreatywna rola pedagogów we wzbogacaniu MRM.


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:30

Autor: Beata Kowalewska

Treść ogłoszenia:
Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci - wpływ na trudności w uczeniu się i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne

Prowadzący: Renata Borowiecka
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin: 20 marca 2017r. (poniedziałek)
Godziny 6 h dyd.
Koszt: 150 zł
Czas trwania: 10:00 - 15:00

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, logopedów, terapeutów, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz innych zainteresowanych tematem osób.

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z zagadnieniami nadwrażliwości słuchowej i szumów usznych u dzieci. Wyposażenie w wiedzę pozwalająca na rozpoznanie tych trudności u dzieci. Zapoznanie z formami pomocy dzieciom z nadwrażliwością słuchową, szumami usznymi.

PROGRAM SZKOLENIA:

Podstawowe badania słuchu u dzieci - interpretacja wyników.
Nadwrażliwość słuchowa: definicja,symptomy, przyczyny, epidemiologia, klasyfikacja.
Nadwrażliwość w różnych zespołach chorobowych, zaburzeniach rozwojowych.
Wpływ nadwrażliwości słuchowej na funkcjonowanie dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym ( uczenie się, funkcjonowanie społeczno-emocjonalne).
Postępowanie diagnostyczne.
Sposoby pomocy dzieciom z nadwrażliwością słuchową.
Szumy uszne: definicja, symptomy ,przyczyny, epidemiologia, klasyfikacja.
Profil psychologiczny dziecka z szumami usznymi.
Wpływ szumów usznych na proces uczenia się i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.
Postępowanie diagnostyczne.
Sposoby pomocy dzieciom z szumami usznymi.


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska
b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:29

Autor: Beata Kowalewska

Treść ogłoszenia:
Trening Umiejętności Wychowawczych

Prowadzący: Anna Wielgo
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin: 19 marca 2017 r. (niedziela)
Godziny 09:00-17:00
Koszt 220 zł
Czas trwania: 10 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Trening skierowany jest do wszystkich osób pragnących wzbogacić swój warsztat technik wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą- rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

OPIS:

Prosimy o swobodny strój.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających
na twórczą pracę z wychowankiem, analiza osobistych mocnych i słabych stron wychowawczych oraz rozwijanie warsztatu pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

Realizowane zagadnienia:

Rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji pomiędzy dzieckiem a wychowawcą.
Analiza osobistych mocnych i słabych stron wychowawczych.
Wpływ własnych doświadczeń na relację wychowawca – wychowanek.
Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórczą pracę z dziećmi i młodzieżą.
Zmiana postaw opiekuńczych w kierunku wartości pożądanych wychowawczo.
Zasady – jak je ustalać i egzekwować.
Strategie radzenia sobie z wychowankiem.

Podczas szkolenia będziesz miedzy innymi:

Doświadczać różnorodnych aktywizujących technik i metod istotnych w pracy z grupą.
Dostrzegać pozytywy zasad partnerstwa, np. wyrzekając się autokrytycznego sposobu traktowania ucznia.
Poznawać sztukę empatycznego słuchania.
Wyrażać oczekiwania w sposób czytelny dla innych.
Rozpoznawać,nazywać i akceptować uczucia oraz emocje swoje i innych.
Rozwijać pozytywny i realistyczny obraz siebie, swoje możliwości i zdolności.

Forma szkolenia: mini-wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry zespołowe, burza mózgów , dyskusja


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska
b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:27

Autor: Beata Kowalewska

Telefon 228479542  
Treść ogłoszenia:
Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie I stopnia

Prowadzący: Artur Terpiłowski
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin 18-19 marca 2017 r.
Godziny sobota: 10:00 - 17:00
niedziela 10:00 - 16:00
Koszt: 350 zł
Czas trwania: 16 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów , szkół ponad gimnazjalnych, nauczycieli wspomagających, rodziców dzieci z autyzmem oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą problematyką, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem.

CEL SZKOLENIA:

Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności w zakresie postępowania edukacyjnego i terapeutycznego wobec ucznia ze spektrum autyzmu.

Cele szczegółowe:

Uczestnik szkolenia:

Pozna specyfikę rozwoju ucznia ze spektrum autyzmu.

Będzie potrafił scharakteryzować ucznia o cechach autystycznych.

Pozna podstawowe narzędzia diagnostyczne.

Podniesie własne kompetencje w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.

Będzie mógł stosować różne formy metody i techniki stymulujące szeroko pojęty rozwój ucznia ze spektrum autyzmu.

Będzie potrafił umiejętnie zaplanować system motywacyjny.

Pozna narzędzia do diagnozy funkcjonalnej poziomu umiejętności jako podstawy do tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych.

Będzie potrafił skonstruować program edukacyjno terapeutyczny.

Będzie potrafił dobrać właściwe procedury w przypadku wystąpienia zachowania trudnego.

PROGRAM SZKOLENIA:

Program szkolenia:

I. Analiza zachowania – podstawy teoretyczne

1. Rys historyczny, etiologia autyzmu.

2. Charakterystyka behawioralna dzieci z autyzmem.

3. Diagnoza i ocena poziomu funkcjonowania dzieci z autyzmem.

4. Postawy rodziców uwarunkowane diagnozą; formy pomocy i wsparcia.

II. Zachowania trudne i procedury postępowania-Strategie postępowania w przypadkach zachowań trudnych.

1. Definicje zachowania trudnego.

2. Kategorie zachowań trudnych.

3. Hierarchia procedur według modelu najmniej restrykcyjnej terapii.

4. Planowanie procedur postępowania w przypadku zachowań trudnych.

5. Sposoby pomiaru i rejestracji zachowań trudnych.

III. Techniki w pracy wykorzystywane przy utrwalaniu zachowań pożądanych

1. Definicja wzmocnienia.

2. Zasady dotyczące stosowania wzmocnień.

3. Rodzaje wzmocnień.

4. Wybór potencjalnych wzmocnień.

5. Pochwała jako narzędzie pracy służące zmianie zachowania.

6. Systemy żetonowe.

IV. Konstruowanie programów edukacji uczniów autystycznych w szkole.

1. Podstawy prawne.

2. Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna ucznia.

3. Dostosowania.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i jej ocena.

5. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

6. Ocena IPE-T, (karta analizy).

V. Konstruowanie programów terapeutycznych w oparciu o stosowaną analizę zachowania.

Metody Szkolenia:
Zajęcia prowadzone metodą wykładowo -warsztatową (z nastawieniem na praktyczne ćwiczenia uczestników), z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów.
Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:26

Autor: Martyna

Telefon 533996839  
Treść ogłoszenia:
Agencja rekrutacyjna Ira Net jest międzynarodową firmą działającą w obszarze HR specjalizującą się w rekrutacji oraz selekcji pracowników, wpisaną do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 14096. Poprzez wykorzystywanie najnowszych technologii w dziedzinie HR tworzymy w Polsce nową jakość pozyskiwania pracowników dla małych , średnich i dużych przedsiębiorstw.

Dla naszego Klienta poszukujemy kandydata/ki na stanowisko Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej do Warszawy/Nowa Wola
Obowiązki:
o Przygotowywanie planów i prowadzenie zajęć
o Opieka nad dziećmi podczas ich pobytu w placówce
o Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych
o Ścisła współpraca z całą kadrą pedagogiczną
o Realizowanie obowiązków nauczyciela wychowawcy wynikających z działań statutowych szkoły

Oferujemy:
o Umowę o pracę
o Komfortowe warunki zatrudnienia
o Premie w oparciu o wysokie efekty pracy
o Pracę w młodym, energicznym, inspirującym zespole
o Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Wymagania:
o Przygotowanie pedagogiczne
o Dążenie do stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
o Dobra organizacja pracy i kreatywność
o Doświadczenie pracy w szkole
o Mile widziane uprawnienia do prowadzenia dodatkowego przedmiotu np. matematyka, informatyka, j. angielski
o Punktualność, pracowitość, przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z dziećmi
o Kierunki studiów: Edukacja wczesnoszkolna z Historią, Przyrodą, Plastyką, Matematyką, Informatyką lub Matematyka z Informatyką


Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim na adres: rekrutacja@ira-net.com
W CV prosimy o zawarcie następującej klauzuli:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, przez IraNet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom należącym do grupy IraNet oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości procesami rekrutacji.
Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest IraNet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pokorna2/205, 00-199 Warszawa. Informujemy, że kandydatowi przysługuje pełne i niezbywalne prawo dostępu do swoich danych osobowych włączając w to prawo do ich usunięcia lub poprawiania.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie dodano: 2017-02-15 12:55

Autor: Sun Track

Telefon 226464692  
Treść ogłoszenia:
Firma San Track prowadzi sklep online są jednym z najczęściej proponowanych firm w branży, która zajmuje się dostarczaniem takich systemów jak elektrownia słoneczna. Wszystkie dostarczane przez nich rozwiązania wyszczególniają się wysoką wytrzymałością i odpornością na promienie UV. Stworzone z najlepszej klasy tworzyw dają pewność działania na długi czas, bezawaryjnej pracy. San Track używa inwertery SMA, pochodzące od renomowanego niemieckiego producenta. Elektrownie słoneczne oferowane przez przedctawicieli San Track, zapewniają możliwość bezpośredniego podłączenia do sieci elektroenergetycznej, z powodu czego wyprodukowane nadwyżki mogą zostać bezproblemowo sprzedawane. Zgadzając się na instalacje elektrowni w swoim gospodarstwie domowym, ograniczasz wydatki na swoje opłaty za prąd już od chwili jej podłączenia. Nie zwlekaj! Skontaktuj się z nami doradzimy jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najkorzystniejsze.
https://suntrack.pl/133-elektrownie-sloneczne

Ogłoszenie dodano: 2017-01-25 14:13

Autor: Aquawave

Telefon 2222222  
Treść ogłoszenia:
Jakość najwyższej klasy, szeroki wybór produktów i niezawodna wysyłka zamówienia. Z tego słynie nasz sklep akwarystyczny. Założony żeby zrealizować plany najbardziej wymagających klientów.
Wybierając nasz sklep dajesz sobie pewność otrzymania najwyższej jakości urządzeń. W ofercie posiadamy wyłącznie wysokiej klasy wyposażenie dla największych fascynatów akwarystyki.
Jeśli nie jesteś pewien co do zakupów, chętnie doradzimy jaki sprzęt będzie dla Ciebie idealny.
Akwarystyka to szczególnie nasze zainteresowanie, interesują nas ciekawostki i nowości, dlatego wciąż uzupełniamy nasz sklep. W wyniku czego odszukasz u nas wszystko co potrzebujesz i zaoszczędzisz swój czas.
Nasz sklep online www.aquawave.pl, jest łatwy w obsłudze i bardzo intuicyjny, składa się z szeregu zakładek pozwalając szybko wyszukać interesujący Państwa produkt.
Aquawave przygotował dla Państwa także szeroki wybór bezpiecznych płatności. W wyniku czego zamawiający ma możliwość dopasować je do swoich potrzeb.
www.aquawave.pl/78-automatyka-do-akwarium

Ogłoszenie dodano: 2017-01-25 11:35

Autor: Marta Wysoczarska

Telefon 665282420  
Treść ogłoszenia:
Konkurs olompusek KOLNURS należy do 25LISTOPADA

Ogłoszenie dodano: 2017-01-22 11:52

Autor: Program Porcja Pozytywnej Energii

Treść ogłoszenia:
INFORMACJA O IV EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO „PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII”
16 listopada ruszyła IV edycja programu edukacyjnego „Porcja Pozytywnej Energii” marki Crispy Natural. Program realizowany jest pod patronatem: Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakię Przekreślony Kłos oraz honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.
Celem Programu Porcja Pozytywnej Energii jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych opartych na spożywaniu warzyw i owoców. Tak jak w poprzednich latach program jest skierowany do uczniów klas podstawowych 1-6. W tym roku po raz pierwszy do nauki poprzez zabawę zapraszamy także przedszkolaków.
Po zarejestrowaniu się na stronie www.porcjapozytywnejenergii.pl pedagodzy otrzymają zestaw materiałów edukacyjnych, dostosowanych do grup wiekowych, które zostały przygotowane dla nich we współpracy ze specjalistami. Gotowe scenariusze pomogą w przekazaniu dzieciom wiedzy na temat wartościowych produktów spożywczych, zdrowego odżywiania i tego jak może ono wpływać na funkcjonowanie naszego organizmu.
Zestawy do IV edycji programu zawierają:
Scenariusze lekcji i zabaw dopasowane do różnych grup wiekowych,
Książeczki z bajkami do rozdania dzieciom – różne dla przedszkoli i szkół,
Filmy i prezentacje edukacyjne,
Karty prac dla uczniów,
Identyfikatory do wykorzystani podczas gier.


Scenariusze dydaktyczne programu powstały we współpracy ze specjalistami z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz dietetykami: dr. Patrycją Szachtą i Łukaszem Sieńczewskim.
Jednym z elementów programu Porcja Pozytywnej Energii jest konkurs, polegający na wykonaniu prac plastycznych przez dzieci i zorganizowaniu wystaw na terenie szkoły lub przedszkola. W tym roku temat przewodni to „Warzywa i owoce – spożywam codziennie”. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką. Na zwycięzców czekają nagrody: dla 6 najlepszych placówek – granty finansowe, dla nauczycieli – tablety, a dla uczniów karty podarunkowe na zakup sprzętu sportowego. Dodatkowo w dwóch placówkach (jednym przedszkolu, jednej szkole), które zostaną ocenione najwyżej, zostaną przeprowadzone warsztaty edukacyjne o tematyce żywieniowej z udziałem ekspertów programu.
Na prace czekamy do 20 maja 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 czerwca 2017 r.
Więcej informacji na temat warunków udziału w programie i konkursie dostępnych jest na stronie www.porcjapozytywnejenergii.pl oraz na fanpage na Facebooku „Porcja Pozytywnej Energii”.

Ogłoszenie dodano: 2016-11-25 17:59

Autor: Imperiall

Telefon +48 662 082 716  
Treść ogłoszenia:
Poszukujesz domku nad morzem na wczasy albo wakacje ? Srodek naszego nadbrzeza przyciaga co roku tysiace zwiedzajacych oczekujacych odpoczynku, plazy oraz ciepla. Jezeli poszukujecie Panstwo urlopu i spokoju, chcecie wypoczac po klopotach ciezkiej pracy, idealnym miejscem okazac sie moga wlasnie nasze apartamenty. Pragniemy byc dokonaniem tego miejsca, totez przygotowalismy dla Panstwa nocleg nad Morzem w ekskluzywnie urzadzonych kwaterach.
[URL=imperiall.pl]ImperiallResort & MediSpa[/URL]

Ogłoszenie dodano: 2016-10-29 13:49

Autor: STAREK MARKETING GROUP

Telefon 600 567 773  
Treść ogłoszenia:
Agencje eventowe to miejsca, w których spece od zapełniania planów zalatanych ludzi organizują wspólne spędzanie czasu, imprezy integracyjne, i nawet liczne uroczystości firmowe oraz plenerowe. Każdy kto potrzebuje opracować takie wydarzenie może zgłosić się do agencji po wycenę i propozycję a po jej wyborze nie zadręczać się o dalsze szczegóły połączone z organizacją.
Przeważnie organizacje operują kontaktami do innych firm i dzięki kooperacji mogą zamknąć na ostatni guzik każdy, chociażby najmniejszy detal organizacji. Takie szczegóły dotyczą zwykle najmu odpowiedniej Sali lub znalezienia doskonałego miejsca, w którym określona uroczystość powinna się odbyć. W innym miejscu realizowana będzie zabawa integracyjna dla firmy, a w innym bankiet na tysiąc osób, bądź konferencja.
Kolejnym ważnym faktem jest zapewnienie na czas imprezy dobrego sprzętu, na przykład nagłaśniającego. Istotny może okazać się też catering. Agencje eventowe współpracują zazwyczaj ze zweryfikowanymi wcześniej restauracjami albo dostawcami pożywienia, dzięki czemu goście mogą uniknąć niemiłych niespodzianek. Niejednokrotnie kłopotem dla organizatora potrafią być także potrzebne do wypożyczenia meble. Także z takimi firmami współpracują agencje.
Co więcej na imprezę można wynająć nawet artystów, albo prowadzących. Całość zależy od tego, jakim budżetem zarządzamy oraz jakie dokładnie są nasze potrzeby dotyczące organizacji zabawy.
STAREK MARKETING GROUP SP. Z O.O.
UL. CZERNIAKOWSKA 73/79 LOK. 1
00 - 718 WARSZAWA

TEL.: 600 567 773, FAX.: /22/ 244 23 98
KRS 0000562852, NIP 521 369 92 68
www.starek.pl

Ogłoszenie dodano: 2016-10-24 15:00

Autor: Martyna Palis

Treść ogłoszenia:
Szkolenia Centrum Edukacji Teatralnej - Kraków

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na szkolenie „10 pomysłów na papierową scenografię”, które poprowadzi Agnieszka Polańska – projektantka, graficzka, scenografka. Szkolenie odbędzie się już 16. września 2016 r w godz. 17:00-20:00 w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie.

Czy biała karta papieru może być bazą dla scenografii? Czy za pomocą kartonowych pudełek, papieru pakowego – prostych i ogólnie dostępnych materiałów – możemy tworzyć niezwykłe scenografie?

Oczywiście, nauczymy Was jak to zrobić!

Duża skala naszych projektów niekoniecznie musi oznaczać duży budżet. Niektóre historie mogą wybrzmieć tylko za pomocą drobnych miniatur. „10 pomysłów na papierową scenografię” to inspiracja i bodziec do otwarcia się na myślenie o możliwościach budowania scenografii z wykorzystaniem papieru. Będziemy w trakcie warsztatów tworzyć obiekty scenograficzne: peruki, maski, obiekty przestrzenne.

Podczas szkolenia poznacie Państwo sprawdzone sposoby, nowe techniki, rozbudzicie swoją wyobraźnię, będziecie skalować, tworzyć obiekty przestrzenne, płaskoświaty, miniatury, kostiumy, uruchomicie myślenie abstrakcyjne.

Praktyczne zajęcia dadzą Państwu doświadczenie, które na pewno wykorzystacie w swojej codziennej pracy w szkole. Zaproponujemy takie rozwiązania, które sprawdzają się w szkolnych warunkach.

Na szkolenie obowiązują zapisy: martyna@edukacjateatralna.pl.

Koszt: 40 zł/3h/os. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji o szkoleniach: www.edukacjateatralna.pl

Ogłoszenie dodano: 2016-09-12 10:29

Autor: ZSEN

Telefon 427171464  
Treść ogłoszenia:
NAUKA BEZPŁATNA (w grupie 25 osób)
WPISOWE 0 zł
BEZ MATURY, BEZ EGZAMINÓW, BEZ OGRANICZEŃ WIEKU

Medyczna Szkoła Wydział Protetyki w Zgierzu przy ul. Kasztanowej 21/23 prowadzi rekrutacje.
Nie masz pomysłów na życie? Zapraszamy do Nas.
W 2,5 r. oferujemy zdobycie prestiżowego na rynku zawodu TECHNIKA DENTYSTYCZNEGO, PROTETYKA, ORTODONCJA. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, bogato wyposażone pracownie i sale ćwiczeń.
Możliwość zakwaterowania w Internacie szkolnym

Ogłoszenie dodano: 2016-08-26 14:05

Autor: ZSEN

Telefon 427171464  
Treść ogłoszenia:
NAUKA BEZPŁATNA (w grupie 25 osób)
WPISOWE 0 zł
BEZ MATURY, BEZ EGZAMINÓW, BEZ OGRANICZEŃ WIEKU

Medyczna Szkoła Wydział Protetyki w Zgierzu przy ul. Kasztanowej 21/23 prowadzi rekrutacje.
Nie masz pomysłów na życie? Zapraszamy do Nas.
W 2,5 r. oferujemy zdobycie prestiżowego na rynku zawodu TECHNIKA DENTYSTYCZNEGO, PROTETYKA, ORTODONCJA. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, bogato wyposażone pracownie i sale ćwiczeń.
Możliwość zakwaterowania w Internacie szkolnym

Ogłoszenie dodano: 2016-08-26 14:05

Autor: Marek Woldanski

Telefon 654896587  
Treść ogłoszenia:
Problemy z alergia dotykaja coraz wiecej mieszkańców. Czasem biora sie one ze slabosci organizmu czasem z niewiadomo czego. Jak przychodzi wiosna pewnie zdarza Ci sie przesadnie cierpiec z tego powodu? Probowales sie wyleczyc ale bezskutecznie?
My posiadamy dla CIebie skuteczny sposub na radzenie sobie z alergia. Odwiedz nas juz dzis i skoncz osobiste katusze
[URL=niekichaj.pl]Niekichaj.pl[/URL]

Ogłoszenie dodano: 2016-07-21 09:03

Autor: Marek Krol

Telefon 654896587  
Treść ogłoszenia:
Problemy z alergia dotykaja coraz wiecej mieszkańców. Czasem biora sie one ze slabosci organizmu czasem z niewiadomo czego. Jak przychodzi wiosna pewnie zdarza Ci sie przesadnie cierpiec z tego powodu? Probowales sie wyleczyc ale bezskutecznie?
My posiadamy dla CIebie skuteczny sposub na radzenie sobie z alergia. Odwiedz nas juz dzis i skoncz osobiste katusze

[URL=Niekichaj.pl]Niekichaj.pl[/URL]

Ogłoszenie dodano: 2016-07-21 09:01

Autor: Renata Czech

Treść ogłoszenia:
Scenariusz spotkania z rodzicami
podsumowującego realizację programu
„W zaczarowanym świecie teatru”

Data: 16.05.2016r.
Opracowanie i prowadzenie: Renata Czech, Sylwia Bacewicz
Grupa dzieci 3 i 5-letnich
Temat: ,,Co wiemy o teatrze?”

Cel główny:
- podsumowanie wiedzy zdobytej podczas realizacji programu „W zaczarowanym świecie teatru”

Cele operacyjne:
- kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych
- wdrażanie do posługiwania się poprawną mową
- wprowadzenie elementów gry aktorskiej
- stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań
- bogacenie czynnego słownictwa i uściślenie pojęć związanych z działalnością teatralną.
- wzmacnianie więzi przedszkola z rodzicami

Metody:
- słowna
- czynna (zadania stawiane do wykonania)

Środki dydaktyczne: sprzęt do wyświetlania slajdów, rekwizyty teatralne, kartki, kredki, pacynki, kukiełki, dekoracja

Forma: praca z całą grupą,

Czas trwania: 40 min

Przebieg:
1. Powitanie przybyłych rodziców.

2. Prezentacja „W zaczarowanym świecie teatru” – podsumowanie realizacji programu w ciągu całego roku szkolnego.

3. Zabawa „Jaka to bajka?”- rodzice prezentują rekwizyty / kostiumy, zadaniem dzieci jest odgadnięcie z jakiej bajki pochodzi dana postać, rozpoznawanie i kojarzenie postaci bajkowych po charakterystycznych elementach stroju i rekwizytach.

4. Zabawa „Rodzaje lalek teatralnych” - rozpoznawanie lalek teatralnych i wymienianie ich nazwy (pacynka, lalka cieniowa, marionetka).

5. Zabawa „Co to za zagadka?” - rozwiązywanie zagadek o tematyce teatralnej.

6. Zabawa logopedyczna „Mistrz mowy polskiej”- ćwiczenie poprawnej wymowy i dykcji przy wypowiadaniu zdań o zwiększonej trudności.

7. Praca plastyczna „Scenografia do bajki”- rysowanie kredkami elementów dekoracji do poszczególnych bajek (np. chatka baby jagi ), rozwijanie wyobraźni plastycznej.

8. Podziękowanie za przybycie i zaproszenie do wzięcia udziału w przygotowaniu przedstawienia dla dzieci pt. „Kopciuszek”.


Ogłoszenie dodano: 2016-05-30 21:23

Autor: Renata Czech

Treść ogłoszenia:
Scenariusz spotkania z rodzicami
podsumowującego realizację programu
„W zaczarowanym świecie teatru”

Data: 16.05.2016r.
Opracowanie i prowadzenie: Renata Czech, Sylwia Bacewicz
Grupa dzieci 3 i 5-letnich
Temat: ,,Co wiemy o teatrze?”

Cel główny:
- podsumowanie wiedzy zdobytej podczas realizacji programu „W zaczarowanym świecie teatru”

Cele operacyjne:
- kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych
- wdrażanie do posługiwania się poprawną mową
- wprowadzenie elementów gry aktorskiej
- stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań
- bogacenie czynnego słownictwa i uściślenie pojęć związanych z działalnością teatralną.
- wzmacnianie więzi przedszkola z rodzicami

Metody:
- słowna
- czynna (zadania stawiane do wykonania)

Środki dydaktyczne: sprzęt do wyświetlania slajdów, rekwizyty teatralne, kartki, kredki, pacynki, kukiełki, dekoracja

Forma: praca z całą grupą,

Czas trwania: 40 min

Przebieg:
1. Powitanie przybyłych rodziców.

2. Prezentacja „W zaczarowanym świecie teatru” – podsumowanie realizacji programu w ciągu całego roku szkolnego.

3. Zabawa „Jaka to bajka?”- rodzice prezentują rekwizyty / kostiumy, zadaniem dzieci jest odgadnięcie z jakiej bajki pochodzi dana postać, rozpoznawanie i kojarzenie postaci bajkowych po charakterystycznych elementach stroju i rekwizytach.

4. Zabawa „Rodzaje lalek teatralnych” - rozpoznawanie lalek teatralnych i wymienianie ich nazwy (pacynka, lalka cieniowa, marionetka).

5. Zabawa „Co to za zagadka?” - rozwiązywanie zagadek o tematyce teatralnej.

6. Zabawa logopedyczna „Mistrz mowy polskiej”- ćwiczenie poprawnej wymowy i dykcji przy wypowiadaniu zdań o zwiększonej trudności.

7. Praca plastyczna „Scenografia do bajki”- rysowanie kredkami elementów dekoracji do poszczególnych bajek (np. chatka baby jagi ), rozwijanie wyobraźni plastycznej.

8. Podziękowanie za przybycie i zaproszenie do wzięcia udziału w przygotowaniu przedstawienia dla dzieci pt. „Kopciuszek”.


Ogłoszenie dodano: 2016-05-30 21:22

Autor: Klub Żeglarski Horn Kraków

Telefon +48126530508  
Treść ogłoszenia:
Klub Żeglarski Horn Kraków zaprasza dzieci 7-13 lat do wzięcia udziału w półkoloniach żeglarskich - Optymistyczna Przygoda w okresie wakacyjnym "Lato 2016". Profesjonalne zajęcia żeglarskie dla osób na każdym poziomie zaawansowania, aktywny program rekreacyjno – rozrywkowy, regaty – to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowaliśmy dla Państwa pociech podczas zbliżających się wakacji. Doświadczona kadra instruktorska i pedagogiczna w połączeniu z atrakcyjnym programem animacyjnym sprawią, że„wakacje w mieście” na długo pozostaną pamięci wszystkich uczestników półkolonii. Turnusy - poniedziałek piatek 8-17:00

Ogłoszenie dodano: 2016-05-09 13:44

Autor: Horn Kraków

Telefon +48126530508  
Treść ogłoszenia:
Kursy motorowodne 2016
Zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień sternika motorowodnego. Patent uprawniający do: prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW (81,6 KM) po wodach śródlądowych

Cena 550 zł kursu obejmuje:
W cenę wliczone jest szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne na jednostce typu RIB (6 m długości, silnik: EVINRUDGE 50 KM), materiały szkoleniowe (skrypt, płyta CD z materiałami oraz filmem instruktażowym), ubezpieczenie.

Ogłoszenie dodano: 2016-05-09 13:42

strona: 1 następne


Szanuj prawa autorskie