Portal edukacyjny Edux.pl

Tablica ogłoszeń
Kategoria:

Autor: Beata Kowalewska

Treść ogłoszenia:
Terapia Ręki-szkolenie trzystopniowe

Prowadzący:
Agata Gidzińska
Marta Kisielewicz
Irena Sosin
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin 25-26-27 marca 2017r. (sobota, niedziela, poniedziałek)
Godziny:
sobota: 10:00 - 17:00
niedziela: 10:00 - 18:00
poniedziałek 09:00- 17:00
Koszt:
Moduł I - 240zł
Moduł II - 260zł
Moduł III - 260zł
Przy zapisie na całość przewidujemy 60zł zniżki Koszt wynosi 700zł
Czas trwania:
Moduł I - 8 godzin dyd.
Moduł II - 10 godzin dyd.
Moduł III - 10 godzin dyd.


ADRESACI SZKOLENIA

Moduł I TERAPIA RĘKI. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń dziecięcych).
Ta część szkolenia skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, rehabilitantów, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnym zapotrzebowaniem edukacyjnym.

Moduł II TERAPIA RĘKI. Grafomotoryka.
Ta część szkolenia dotyczy pracy z dziećmi w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki pisania. Szkolenie skierowane dla nauczycieli klas młodszych oraz przedszkoli,pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, rodziców pracujących z dziećmi z problemami w zakresie małej i dużej motoryki, z dysfunkcjami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dziećmi z ryzykiem dysleksji, dysgrafii.

Moduł III. TERAPIA RĘKI. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.
Ta część szkolenia dotyczy pracy z dziećmi w wieku szkolnym. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów pedagogicznych, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych oraz rodziców dzieci z dysgrafią.

OPIS:

Uwaga! Szkolenie składa się z trzech modułów (jest trzystopniowe).
Każdy moduł szkolenia stanowi odrębną całość merytoryczną, można więc wybierać moduły (stopnie) dowolnie. Można uczestniczyć zarówno w pojedynczym module jak i w dwóch lub trzech. Oczywiście najbardziej polecamy udział we wszystkich trzech modułach.
Uwaga! Osoby, które ukończą wszystkie części szkolenia otrzymają zaświadczenie informujące o ukończeniu trzystopniowego szkolenia z zakresu Terapii Ręki. Osoby uczestniczące w wybranych częściach otrzymają zaświadczenie o ukończeniu jednego z modułów.

Przy zapisie na trzy moduły szkolenia proponujemy zniżkę 60 zł. Łączny koszt szkolenia wynosi wówczas 700 zł.
Podczas zapisu prosimy o informację w dziale „pozostałe”, na które moduły szkolenia chcą się Państwo zapisać.

Prosimy o swobodny strój, dodatkowo podczas III modułu szkolenia prosimy o założenie koszuli z krótkim rękawem lub na ramiączka.

CEL SZKOLENIA:

Moduł I TERAPIA RĘKI. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń dziecięcych).
Celem szkolenia jest przedstawienie Słuchaczom zajęć Terapii Ręki z punktu widzenia fizjoterapeuty. Zapoznanie Uczestników z zasadami terapii ręki i ogólnego wspomagania rozwoju ruchowego dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem.

Moduł II TERAPIA RĘKI. Grafomotoryka.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat rozwoju mięśni posturalnych, rozwoju chwytu oraz prezentacja narzędzi do prowadzenia obserwacji, budowania terapii i ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami w zakresie małej i dużej motoryki, niskimi umiejętnościami grafomotorycznymi i zagrożonych dysgrafią.

Moduł III. TERAPIA RĘKI. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.
Celem szkolenia jest zaprezentowanie procedur terapii pedagogicznej z dzieckiem dysgraficznym w oparciu o diagnozę wstępną sfery ruchowej (I etap) , prezentacja metod i szczegółowych ćwiczeń ruchowych oraz ćwiczeń w pisaniu, szczegółowa diagnoza i planowanie terapii w oparciu o analizę pisma (II etap).

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I TERAPIA RĘKI. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń dziecięcych).

Część teoretyczna:

1. Omówienie anatomii ręki.
2. Obręcz kończyny górnej - funkcjonowanie.
3. Struktury OUN zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej (zmysł dotyku).
4. Rozwój sprawności rąk w różnych etapach rozwoju dziecka, dochodzenie do samoobsługi.
5. Rodzaje chwytów dłoni.

Część praktyczna:

6. Obserwacja zaburzeń małej motoryki w ujęciu całościowej postawy dziecka.
7. Praca z dzieckiem z obniżonym/wzmożonym napięciem mięśniowym.
8. Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz porażeniem mózgowym.
9. Praktyczna nauka masażu ręki, stymulacja dotykowa.

Zajęcia Terapii Ręki są funkcjonalnym podejściem do rozwoju małej motoryki uwzględniającym cały rozwój dziecka, zarówno fizyczny jak i psychiczny. Zajęcia te mają na celu usprawnienie tzw. małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców.

Moduł II TERAPIA RĘKI. Grafomotoryka.
1. Rozwój dziecka - mięśnie posturalne, chwyt.
2. Rozwój sprawności manualnej (kciuk).
3. Od stóp do głów - ćwiczenia praktyczne - dlaczego to takie ważne w percepcyjno-motorycznym rozwoju dziecka (elementy terapii integracji sensorycznej).
4. Wpływ stymulacji taktylnej na wzrost, rozwój dziecka.
5. Umiejętności grafomotoryczne, a gotowość do nauki pisania.
6. Budowanie terapii, planowanie zajęć edukacyjnych pod kątem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dziecka.
7. Pomoce - jak z nich korzystać (DIY).

Moduł III. TERAPIA RĘKI. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.
1. Charakterystyka sfery ruchowej ucznia oraz implikacje do wstępnej diagnozy ( etap I )
2. Metodyka pracy z uczniem z dysgrafią
3. Prezentacja szczegółowa ćwiczeń wykorzystywanych w terapii w każdym etapie – ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenia rozmachowe , ćwiczenia manualne, ćwiczenia w pisaniu
4. Diagnoza pisma dziecka z dysgrafia – planowanie terapii pedagogicznejKONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:33

Autor: Beata Kowalewska

Treść ogłoszenia:
Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. II stopień

Prowadzący: dr Maciej Kierył
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin: 25-26 marca 2017 r.
Godziny sobota: 10:00 - 18:00
niedziela: 10:00 - 15:00
Koszt 350 zł
Czas trwania 15 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Osoby, które ukończyły szkolenie dr Macieja Kieryła „Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna” I stopień i są zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności.

Jeśli szkolenie I stopnia zostało ukończone nie w naszej placówce, prosimy o przywiezienie kserokopii zaświadczenia ukończenia I stopnia szkolenia.

OPIS:

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU DOSKONALĄCYM II STOPNIA
Z MOBLILNEJ REKREACJI MUZYCZNEJ (MRM)

Uczestnictwo w szkoleniu podstawowym w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie lub w innej placówce o podobnym programie.
Próby stosowania jednego z etapów MRM lub przerywników śród-zajęciowych.
Modyfikacja autorska MRM sprawdzona w miejscu pracy (przedszkole, szkoła, szpital, przychodnia etc.).
Działania profilaktyczne w oparciu o wyżej wymienioną technikę, prowadzone w przedszkolu, szkole lub domu kultury.
Umiejętność swobodnego muzykowania wspierającego oddech i siedem rodzajów ruchu (organki, flet, klawisze lub gitara).
Prosimy o przyniesienie harmonijki ustnej, fletu, gitary lub małego instrumentu klawiszowego.

Wskazane są podstawowe/minimalne/ umiejętności gry na jednym z tych instrumentów oraz doświadczenia własne prób prowadzenia zajęć tą techniką.

CEL SZKOLENIA:

Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć metodą Mobilnej Rekreacji Muzycznej w grupach terapeutycznych (m. inn.: niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i lekkim, MPDz., Autyzm – grupa indywidualna) i profilaktycznych (przedszkola, szkoły, Domy Kultury, Uniwersytet III wieku).

PROGRAM SZKOLENIA:

Werbalna popularyzacja profilaktyki muzycznej, pogadanka - pokaz pt: „Jak wykorzystać muzykę dla zdrowia” dla grup zawodów pedagogicznych, medycznych, zainteresowanych w trzech grupach wiekowych.
Kształcenie umiejętności dydaktycznych – abc MRM „krok po kroku”. Skrót umiejętności teoretycznych poznanych w I części szkolenia.
Adaptacja MRM przy zmianach grup odbiorców np. przedszkole/przedszkole integracyjne, osoby niepełnosprawne: chodzący/unieruchomieni.
Wczesna Rekreacja Muzyczna: okres pooperacyjny, chory przewlekle, chory nieprzytomny.
Przeciwdziałanie agresji: przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne.
Sposoby radzenia sobie ze stresem zawodowym, znaczenie MRM.
Adaptacja lokalnej muzyki ludowej.
Wzmacnianie kreatywności animatorów i terapeutów MRM, np. MRM „bez słów,” „z piłką”.
Doskonalenie umiejętności praktycznych poznanych w I części szkolenia.
Miejsce MRM wśród innych technik profilaktyki i terapii muzycznej.
Zmiana wrażliwości muzycznej współczesnego odbiorcy.
Kreatywna rola pedagogów we wzbogacaniu MRM.


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:30

Autor: Beata Kowalewska

Treść ogłoszenia:
Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci - wpływ na trudności w uczeniu się i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne

Prowadzący: Renata Borowiecka
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin: 20 marca 2017r. (poniedziałek)
Godziny 6 h dyd.
Koszt: 150 zł
Czas trwania: 10:00 - 15:00

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, logopedów, terapeutów, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz innych zainteresowanych tematem osób.

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z zagadnieniami nadwrażliwości słuchowej i szumów usznych u dzieci. Wyposażenie w wiedzę pozwalająca na rozpoznanie tych trudności u dzieci. Zapoznanie z formami pomocy dzieciom z nadwrażliwością słuchową, szumami usznymi.

PROGRAM SZKOLENIA:

Podstawowe badania słuchu u dzieci - interpretacja wyników.
Nadwrażliwość słuchowa: definicja,symptomy, przyczyny, epidemiologia, klasyfikacja.
Nadwrażliwość w różnych zespołach chorobowych, zaburzeniach rozwojowych.
Wpływ nadwrażliwości słuchowej na funkcjonowanie dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym ( uczenie się, funkcjonowanie społeczno-emocjonalne).
Postępowanie diagnostyczne.
Sposoby pomocy dzieciom z nadwrażliwością słuchową.
Szumy uszne: definicja, symptomy ,przyczyny, epidemiologia, klasyfikacja.
Profil psychologiczny dziecka z szumami usznymi.
Wpływ szumów usznych na proces uczenia się i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.
Postępowanie diagnostyczne.
Sposoby pomocy dzieciom z szumami usznymi.


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska
b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:29

Autor: Beata Kowalewska

Treść ogłoszenia:
Trening Umiejętności Wychowawczych

Prowadzący: Anna Wielgo
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin: 19 marca 2017 r. (niedziela)
Godziny 09:00-17:00
Koszt 220 zł
Czas trwania: 10 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Trening skierowany jest do wszystkich osób pragnących wzbogacić swój warsztat technik wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą- rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

OPIS:

Prosimy o swobodny strój.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających
na twórczą pracę z wychowankiem, analiza osobistych mocnych i słabych stron wychowawczych oraz rozwijanie warsztatu pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

Realizowane zagadnienia:

Rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji pomiędzy dzieckiem a wychowawcą.
Analiza osobistych mocnych i słabych stron wychowawczych.
Wpływ własnych doświadczeń na relację wychowawca – wychowanek.
Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórczą pracę z dziećmi i młodzieżą.
Zmiana postaw opiekuńczych w kierunku wartości pożądanych wychowawczo.
Zasady – jak je ustalać i egzekwować.
Strategie radzenia sobie z wychowankiem.

Podczas szkolenia będziesz miedzy innymi:

Doświadczać różnorodnych aktywizujących technik i metod istotnych w pracy z grupą.
Dostrzegać pozytywy zasad partnerstwa, np. wyrzekając się autokrytycznego sposobu traktowania ucznia.
Poznawać sztukę empatycznego słuchania.
Wyrażać oczekiwania w sposób czytelny dla innych.
Rozpoznawać,nazywać i akceptować uczucia oraz emocje swoje i innych.
Rozwijać pozytywny i realistyczny obraz siebie, swoje możliwości i zdolności.

Forma szkolenia: mini-wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry zespołowe, burza mózgów , dyskusja


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska
b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:27

Autor: Beata Kowalewska

Telefon 228479542  
Treść ogłoszenia:
Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie I stopnia

Prowadzący: Artur Terpiłowski
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin 18-19 marca 2017 r.
Godziny sobota: 10:00 - 17:00
niedziela 10:00 - 16:00
Koszt: 350 zł
Czas trwania: 16 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów , szkół ponad gimnazjalnych, nauczycieli wspomagających, rodziców dzieci z autyzmem oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą problematyką, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem.

CEL SZKOLENIA:

Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności w zakresie postępowania edukacyjnego i terapeutycznego wobec ucznia ze spektrum autyzmu.

Cele szczegółowe:

Uczestnik szkolenia:

Pozna specyfikę rozwoju ucznia ze spektrum autyzmu.

Będzie potrafił scharakteryzować ucznia o cechach autystycznych.

Pozna podstawowe narzędzia diagnostyczne.

Podniesie własne kompetencje w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.

Będzie mógł stosować różne formy metody i techniki stymulujące szeroko pojęty rozwój ucznia ze spektrum autyzmu.

Będzie potrafił umiejętnie zaplanować system motywacyjny.

Pozna narzędzia do diagnozy funkcjonalnej poziomu umiejętności jako podstawy do tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych.

Będzie potrafił skonstruować program edukacyjno terapeutyczny.

Będzie potrafił dobrać właściwe procedury w przypadku wystąpienia zachowania trudnego.

PROGRAM SZKOLENIA:

Program szkolenia:

I. Analiza zachowania – podstawy teoretyczne

1. Rys historyczny, etiologia autyzmu.

2. Charakterystyka behawioralna dzieci z autyzmem.

3. Diagnoza i ocena poziomu funkcjonowania dzieci z autyzmem.

4. Postawy rodziców uwarunkowane diagnozą; formy pomocy i wsparcia.

II. Zachowania trudne i procedury postępowania-Strategie postępowania w przypadkach zachowań trudnych.

1. Definicje zachowania trudnego.

2. Kategorie zachowań trudnych.

3. Hierarchia procedur według modelu najmniej restrykcyjnej terapii.

4. Planowanie procedur postępowania w przypadku zachowań trudnych.

5. Sposoby pomiaru i rejestracji zachowań trudnych.

III. Techniki w pracy wykorzystywane przy utrwalaniu zachowań pożądanych

1. Definicja wzmocnienia.

2. Zasady dotyczące stosowania wzmocnień.

3. Rodzaje wzmocnień.

4. Wybór potencjalnych wzmocnień.

5. Pochwała jako narzędzie pracy służące zmianie zachowania.

6. Systemy żetonowe.

IV. Konstruowanie programów edukacji uczniów autystycznych w szkole.

1. Podstawy prawne.

2. Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna ucznia.

3. Dostosowania.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i jej ocena.

5. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

6. Ocena IPE-T, (karta analizy).

V. Konstruowanie programów terapeutycznych w oparciu o stosowaną analizę zachowania.

Metody Szkolenia:
Zajęcia prowadzone metodą wykładowo -warsztatową (z nastawieniem na praktyczne ćwiczenia uczestników), z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów.
Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
www.cwro.edu.pl

Ogłoszenie dodano: 2017-03-13 18:26

Autor: Martyna

Telefon 533996839  
Treść ogłoszenia:
Agencja rekrutacyjna Ira Net jest międzynarodową firmą działającą w obszarze HR specjalizującą się w rekrutacji oraz selekcji pracowników, wpisaną do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 14096. Poprzez wykorzystywanie najnowszych technologii w dziedzinie HR tworzymy w Polsce nową jakość pozyskiwania pracowników dla małych , średnich i dużych przedsiębiorstw.

Dla naszego Klienta poszukujemy kandydata/ki na stanowisko Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej do Warszawy/Nowa Wola
Obowiązki:
o Przygotowywanie planów i prowadzenie zajęć
o Opieka nad dziećmi podczas ich pobytu w placówce
o Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych
o Ścisła współpraca z całą kadrą pedagogiczną
o Realizowanie obowiązków nauczyciela wychowawcy wynikających z działań statutowych szkoły

Oferujemy:
o Umowę o pracę
o Komfortowe warunki zatrudnienia
o Premie w oparciu o wysokie efekty pracy
o Pracę w młodym, energicznym, inspirującym zespole
o Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Wymagania:
o Przygotowanie pedagogiczne
o Dążenie do stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
o Dobra organizacja pracy i kreatywność
o Doświadczenie pracy w szkole
o Mile widziane uprawnienia do prowadzenia dodatkowego przedmiotu np. matematyka, informatyka, j. angielski
o Punktualność, pracowitość, przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z dziećmi
o Kierunki studiów: Edukacja wczesnoszkolna z Historią, Przyrodą, Plastyką, Matematyką, Informatyką lub Matematyka z Informatyką


Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim na adres: rekrutacja@ira-net.com
W CV prosimy o zawarcie następującej klauzuli:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, przez IraNet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom należącym do grupy IraNet oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości procesami rekrutacji.
Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest IraNet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pokorna2/205, 00-199 Warszawa. Informujemy, że kandydatowi przysługuje pełne i niezbywalne prawo dostępu do swoich danych osobowych włączając w to prawo do ich usunięcia lub poprawiania.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie dodano: 2017-02-15 12:55

poprzednie strona: 2


Szanuj prawa autorskie